åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for forrentning af tilbagebetalingsbeløb fra SKAT for krav der forfaldt fra og med 1. august 2002.

Bemærk : Dette afsnit handler om anvendelsen af renteloven. Indenfor skatteministeriets ressortområde findes mange særbestemmelser som regulerer rentegodtgørelsen. Disse særbestemmelser finder anvendelse forud for renteloven. Se fx renter ved tilbagebetaling af moms, afsnit A.B.4.2.1.7

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund
 • Regel
 • Udbetaling af rente
 • Klageinstans
 • Forhold, der ikke er omfattet af reglen
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Bemærk

Krav, der forfaldt før den 1. august 2002 forrentes efter de tidligere gældende regler. Se Processuelle regler på ToldSkats område 2004-1.

Baggrund

Det er besluttet, at staten - her Skatteministeriet- skal forrente tilbagebetalte skatter, afgifter, gebyrer mv., når tilbagebetaling finder sted på statens vegne.

Skatte-og afgiftmyndighederne er ved nogle domme blevet forpligtet at forrente beløb, der skal tilbagebetales, fordi beløbet har været opkrævet uden tilstrækkelig lovhjemmel.

Derfor pålægges Skatteministeriet, at forrente tilbagebetalingskrav under hensyn til, at det under de foreliggende omstændigheder findes rimeligt og i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger, at Skatteministeriet bærer risikoen for det rentetab, som den skatte- og afgiftspligtige lider ved ikke at kunne råde over det pågældende beløb.

I SKM2012.710.VLR finder Landsretten, at der hverken i 2009-loven, i 2004-loven eller i Procesvejledningens afsnit om forrentning af tilbagebetalingskrav ( det tidligere rentecirkulære ) var hjemmel til forrentning af H1´s tilbagebetalingskrav.

Landsretten var således enig i, at forrentning efter Procesvejledningen forudsætter, at beløbet er opkrævet med urette.

Da indbetalingen af CO2-afgift i perioden 2005-2009 havde hjemmel i CO2-afgiftsloven, og hjemlen til tilbagebetaling først trådte i kraft den 1. janaur 2010, var beløbet ikke opkrævet med urette.

Regel

Forrentningen af tilbagebetalingsbeløbet sker efter renteloven, medmindre der findes særlige regler om forrentning i anden lovgivning.

De krav der skal forrentes ved tilbagebetaling er skatter, afgifter, gebyrer med mere.

Rentesatsen er den sats, der for den pågældende periode gælder efter rentelovens § 5. Der beregnes ikke rentes rente. Renten er den officielle udlånsrente som Nationalbanken har fastsat den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med tillæg på 7 %. Se satsen for relevant periode på www.nationalbanken.dk.

Renter, der udbetales efter rentelovens § 5, skal medregnes i skattepligtig indkomst. Se A.D.1.13 om rentegodtgørelse.

Udbetaling af rente

For at der kan udbetales rente efter renteloven skal følgende være opfyldt:

 • Beløb indbetalt som påkrav
 • Beløb, der ikke er indbetalt som påkrav
 • Mindstebeløb, der udbetales
 • Udbetaling på egen foranledning af SKAT

Beløb indbetalt som påkrav

Hvis tilbagebetalingen vedrører et beløb, som er indbetalt efter påkrav, forrentes beløbet fra indbetalingsdagen til udbetalingsdagen.

Universitetet fik medhold i, at forrentning af krav på tilbagebetaling af energiafgifter for årene 2003-2005 skulle ske som efter påkrav på baggrund af Landsskatterettens praksisunderkendende afgørelse i " købmandskolesagen" ( SKM2003.43.LSR). Se SKM2011.497.VLR.

Bemærk

Underkendelse af hidtil praksis vil kunne sidestilles med betaling efter påkrav.

Beløb, der ikke er indbetalt som påkrav

Vedrører indbetalingen et beløb, som ikke er indbetalt efter påkrav, forrentes beløbet fra 30 dage efter modtagelse af den skatte- eller afgiftspligtiges anmodning om tilbagebetaling af det indbetalt beløb og til og med udbetalingsdagen.

Der skal først betales renter, når der er gået 30 dage fra SKAT modtager anmodningen om tilbagebetaling. Dette gælder også, når der indbetales beløb udover hvad der følger af et eventuelt påkrav fra SKAT. Det beløb der ikke er indbetalt efter påkrav forrentes først fra 30 dage efter modtagelse af anmodningen om tilbagebetaling.

Stiller SKAT krav om indbetaling på grundlag af indbetalers oplysninger om det faktiske forhold, og disse senere viser sig at være urigtig skal et eventuelt tilbagebetalingskrav ikke forrentes fra indbetalingsdagen, men først 30 dage efter modtagelsen af indbetalers anmodning om tilbagebetaling.

Forrentning sker, uanset om borgeren har et retskrav på tilbagebetaling, eller om tilbagebetalingen beror på en bevillingsmæssig afgørelse. Det er derfor ikke nødvendigt at sondre mellem, hvorvidt tilbagebetalingen sker, fordi borgeren har et krav herpå, eller fordi tilbagebetaling sker efter SKATs egen beslutning.

Mindste udbetaling af beløb.

For udbetalinger, der finder sted efter 1. juli 2011, udbetales det opgjorte beløb på under 50 kr. ikke. Er der gentagne udbetalinger til samme borger, vil SKAT ud fra en rimelighedsvurdering og i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger vurdere, om ikke udbetalte akkumulerede rentebeløb, skal udbetales.

Til og med 30. juni 2011, blev beløb opgjort til under 200 kr. ikke udbetalt.

Udbetaling på egen foranledning af SKAT.

Renteberegning og udbetaling sker på egen foranledning af SKAT, beregning og udbetaling skal derfor ske uden særlig anmodning fra borger.

Klageinstans

Det er SKAT, der træffer afgørelse vedrørende tilbagebetaling og deraf følgende rentekrav. Klageadgangen er helt tilsvarende klageadgangen i øvrigt, dvs. til skatteankenævn og/eller Landsskatteretten. Se afsnit A.A.10.1.

Forhold, der ikke er omfattet af reglen

Følgende er ikke omfattet af reglen:

 • Tilfælde, hvor SKAT tilbagebetaler afgifter, der er opkrævet på vegne af danske kommuner mv.
 • Tilfælde, hvor kravet er begrundet i en formueretlig aftale med SKAT fx løn til ansatte eller en entreprenørs krav på vederlag.
 • Bøder, uanset om bøden er pålagt efter skatte- og afgiftslovene.
 • Hvor særlige regler om forrentning fremgår af lovgivningen, sker forretningen efter de særlige regler. Eksempelvis er der særregler om forrentning ved tilbagebetaling af skat for både personer og selskaber.  Vedrørende renter ved tilbagebetaling af moms , se A.B.4.2.1.7. 
 • Se SKM2011.22.VLR, hvor såvel byret og landsret fandt, at selskabskattelovens § 30 stk. 5 var en sådan særlig regel om forrentning, at der ikke var hjemmel til at kræve, det betalte rentebeløb forrentet efter renteloven.

Se også

se også afsnit

 •  C.A.11.1.5 om skattefri rentegodtgørelser af fx overskydende skat og overskydende selskabsskat
 •  C.A.11.1.5 om skattepligtige rentegodtgørelser af fx ejendomsskat og for meget betalt bo-og gaveafgift.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsretsdomme
 ►SKM2012.710.VLR ►Der var ikke hjemmel til forrentning af H1`s tilbagebetalingskrav. Landsretten fandt, at beløbet ikke var opkrævnet med urette, da hjemlen til indbetaling af CO2-afgift i perioden 2005-2009 havde hjemmel i CO2-afgiftsloven, og hjemlen til tilbagebetaling først trådte i kraft den 1. janaur 2010.◄

Bemærk:

Ændring af tidligere afgørelser SKM2011.447.LSR

SKM2011.497.VLR Forrentning af krav på tilbagebetaling fra SKAT skulle ske efter påkrav på baggrund af praksis underkendende afgørelse i "købmandsskolesagen" . Se SKM2003.43.LSR  
SKM2011.22.VLR Selskabsskattelovens § 30 stk.5 er en særlig regel om forrentning og der skal derfor ikke ske forrentning efter renteloven  Tidligere:
SKM2010.176.BR
Stadfæstelse