Indhold

Dette afsnit handler om Skatterådets organisation.

Sammensætning mv.

Skatterådet består af 19 medlemmer. Folketinget vælger seks medlemmer, mens tretten medlemmer, herunder formanden og næstformanden, udnævnes af skatteministeren. Blandt de medlemmer, som skatteministeren udnævner, skal der være repræsentanter for en række interesseorganisationer og for kommunerne. Se SFL § 3.

Skatterådet sekretariatsbetjenes af Skatteforvaltningen. Se SFL § 4, stk. 5.

Repræsentanter fra Skatteforvaltningen deltager således som sekretariat for Skatterådet for at forelægge de sager, som efter dagsordenen skal behandles på mødet. De pågældende medarbejdere har adgang til at deltage i rådets drøftelser, men har ingen stemmeret. Se BEK nr. 1035 af 25/10/2005 § 1, stk. 4.

Udnævnelse og afskedigelse

Den ordinære funktionsperiode er på 6 år. Der gælder dog ingen fast funktionsperiode for formanden og næstformanden. Se SFL § 3, stk. 2.

Medlemmerne skal opfylde de almindelige habilitetsregler. Se A.A.7.3.

Skatteministeren kan under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet person og anmode om, at der indstilles en anden person. Se SFL § 3, stk. 1.

Hvis et medlem er fraværende fra Skatterådets møder i en sammenhængende periode på mere end seks måneder, uden at der er meddelt medlemmet orlov, ophører den pågældende med at være medlem af Skatterådet. Der vælges eller udnævnes så et medlem for den resterende del af perioden efter reglerne i § 3, stk. 1 i SFL.

Det samme gælder, hvis et medlem i øvrigt udtræder af rådet. Se SFL § 3, stk. 2.

Skatteministeren kan efter anmodning meddele et medlem orlov fra rådet i en periode i indtil 12 måneder regnet fra skatteministerens meddelelse af orlov. Der vælges eller udnævnes et midlertidigt medlem af rådet for orlovsperioden. Yderligere orlov kan ikke meddeles. Se SFL § 3, stk. 3.

Skatteministeren kan under særlige omstændigheder afskedige et medlem af Skatterådet. Se SFL § 3, stk. 5.