Indhold

Dette afsnit handler om Landsskatterettens organisation.

Afsnittet indeholder:

  • Sammensætning
  • Medlemmer, der udnævnes af skatteministeren
  • Beslutningsdygtighed
  • Habilitetsregler

Sammensætning

Landsskatteretten er et kollegialt organ, der består af

  • en ledende retsformand
  • et antal øvrige retsformænd
  • 30 ordinære medlemmer
  • 4 særligt motorsagkyndige medlemmer.

Retsformændene skal have juridisk embedseksamen.

11 af de 30 ordinære medlemmer vælges af Folketinget, medens de resterende 19 medlemmer udnævnes af skatteministeren.

Funktionsperioden for de 30 ordinære medlemmer og for de fire særligt motorsagkyndige medlemmer er på 6 år. Se SFL § 12, stk. 5.

Hvis et medlem er fraværende i en sammenhængende periode på over seks måneder, uden at der er meddelt medlemmet orlov, ophører den pågældende med at være medlem af Landsskatteretten. Der vælges eller udnævnes så et nyt medlem for den resterende del af perioden. Se SFL § 12, stk. 6, 1. pkt.

Et medlem, der er valgt af Folketinget eller udnævnt af skatteministeren, kan meddeles orlov i en periode på op til 12 måneder. Der vælges eller udnævnes i så fald et midlertidigt medlem af Landsskatteretten for orlovsperioden. Se SFL § 12, stk. 6, 2. pkt.

Når et medlem i øvrigt udtræder af Landsskatteretten vælges et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Se SFL § 12, stk. 6, sidste pkt.

Skatteministeren kan under ganske særlige omstændigheder afskedige et medlem af Landsskatteretten. Se SFL § 12, stk. 7.

Medlemmer, der udnævnes af skatteministeren

Blandt de medlemmer, som skatteministeren udnævner, skal der være mindst én repræsentant for henholdsvis erhvervslivet og lønmodtagerne.

Endvidere skal mindst 11 af de medlemmer, som skatteministeren udnævner, være dommere.

Skatteministeren udnævner de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af disse medlemmer skal to repræsentere bilbranchen og to Trafikstyrelsen. Skatteministeren udnævner på samme måde suppleanter for disse medlemmer. Se SFL § 12.

Beslutningsdygtighed

For at Landsskatteretten kan træffe afgørelse, skal mindst tre retsmedlemmer deltage i afgørelsen. Heraf skal mindst én være retsformand, og mindst to skal være valgt af Folketinget eller udnævnt af skatteministeren. I tilfælde af stemmelighed er den ledende retsformands stemme afgørende. Deltager den ledende retsformand ikke, er retsformandens eller, hvor flere retsformænd deltager, den efter udnævnelse ældstes stemme afgørende. Se SFL § 13, stk. 1.

Den ledende retsformand kan dog efter indstilling fra Skatteankestyrelsen bestemme, at en kontorchef eller en anden ansat i Skatteankestyrelsen skal deltage i afgørelsen af en klage. Se SFL § 13, stk. 2.

Den ledende retsformand kan efter inddragelse af Skatteankestyrelsen endvidere fastsætte regler om, at klager over visse nærmere angivne typer af afgørelser bortset fra afgørelser truffet af Skatterådet, skal afgøres af Skatteankestyrelsen. Se SFL § 35 b, stk. 3

Se A.A.1.8 og BEK nr. 1 af 02/01/2014 § 1 om Skatteankestyrelsens kompetence.

Habilitetsregler

Landsskatterettens medlemmer skal opfylde reglerne om habilitet i FVL § 3.

Se afsnit A.A.7.3.