Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om vurderingsankenævnenes opgaver.

Afsnittet indeholder:

  • Saglig kompetence
  • Påkendelseskompetence
  • Kompetence i anmodninger om genoptagelse ►af vurderingsankenævnets afgørelser◄
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Saglig kompetence

Hovedregel

Vurderingsankenævnet afgør klager over Skatteforvaltningens afgørelser vedrørende:

Se SFL § 6, stk. 1,§ 6a, § 6b, og § 10, stk. 3-4,◄

Undtagelse

Principielle sager skal afgøres af Landsskatteretten.

Visiteringen foretages af Skatteankestyrelsen. Se SFL § 6, stk. 2 .

Se også

Se også Afsnit A.A.1.11 om kompetenceafgrænsning i forhold til andre myndigheder.

Påkendelseskompetence

Vurderingsankenævnet kan uanset klagens udformning genoptage den påklagede vurdering i sin helhed. Se SFL § 38, stk. 2.

Hvis en klage tilbagekaldes, har et vurderingsankenævn ikke kompetence til at fortsætte klagebehandlingen. Se om tilbagekaldelse BEK 2289 af 03/12/2021 § 24 .

Kompetence i anmodninger om genoptagelse af vurderingsankenævnets afgørelser

Vurderingsankenævn kan efter anmodning herom genoptage egne afgørelser. Se SFL § 35 g. Betingelsen for at tillade genoptagelse er som udgangspunkt, at 

  • der forelægges nye oplysninger
  • det skønnes, at oplysningerne ville have medført et væsentligt ændret resultat, hvis de havde foreligget tidligere.

►Skatteankestyrelsen har kompetence til at afgøre klager vedrørende afslag på genoptagelse fra første instansen jf. SFL § 4a, stk. 2, medmindre klagen bliver henvist til Landsskatteretten.◄

Vurderingsankenævnet kan aldrig genoptage en klagesag, hvis Landsskatteretten, Skatterådet eller domstolene har taget stilling til det omhandlede klageforhold. Se SFL § 14, stk. 1, nr. 3.

En anmodning om genoptagelse af en påkendt vurderingsankenævnssag afgøres af en vurderingsankenævnsformand uden medvirken af ordinære medlemmer.

Hvis den påkendte vurderingsankenævnssag er afgjort under medvirken af en ansat i Skatteankestyrelsen, kan en anmodning afgøres af en ansat i Skatteankestyrelsen uden medvirken af ordinære medlemmer.

Se SFL § 10 a, stk. 2, og  SFL § 35 g.

►Vurderingsankenævnet kan ved klage over en afgørelse efter ejendomsvurderingsloven kun ændre ejendomsværdien eller grundværdien, hvis det resulterer i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien, der er større end 20 pct.

Se SFL § 38, stk. 3.

Vurderingsankenævnet kan ikke genoptage en sag, medmindre der foreligger en anmodning herom fra klageren. Nævnet kan dog genoptage en ansættelse på egen foranledning, hvis formålet med genoptagelsen alene er at berigtige egentlige skrive- eller regnefejl.

Bliver nævnet i øvrigt opmærksom på, at det har truffet en forkert afgørelse, kan nævnet ikke genoptage sagen. Er der tale om en ændring til gunst for klager, bør nævnet foreslå klager at anmode om genoptagelse. 

Se SKM2022.6.BR.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsafgørelser

SKM2022.6.BR

►Landsskatterettens annullation af en ugyldig "afgørelse" var berettiget - fældning, flisning, bortkørsel mv. af træ var momspligtige ydelser - SKATs afgørelse var gyldig.◄

Landsskatteretsafgørelser

SKM2010.767.LSR

Vurderingsankenævnet havde ikke kompetence til at ændre grundværdien i forbindelse med en klage over fradrag for forbedringer.

 

SKM2010.781.LSR

Vurderingsankenævnet havde ikke kompetence til at ændre råjordsprisen i forbindelse med en klage over nedslag i grundværdien for udgifter til ekstrafundering.