Indhold

Dette afsnit handler om, hvem der kan påberåbe sig en uformel forhåndstilkendegivelse.

Det er kun adressaten til forhåndstilkendegivelsen, der kan støtte ret på den. Hvis forhåndstilkendegivelsen påberåbes af en anden borger eller virksomhed, er den ikke bindende for myndigheden.

Højesteret har afgjort, at et selskab ikke kunne støtte ret på en afgørelse om forpagtningsafgift for et søsterselskab om samme forhold. Højesteret slog fast, at der ikke kunne støttes ret, da selskabet ikke var part i den tidligere forpagtningsaftale. Se SKM2005.164.HR. Se tilsvarende SKM2003.335.VLR.

I en sag ønskede en skattepligtig at støtte ret på, at en anden skattepligtig havde fået godkendt afskrivningsret på en bygning, der nu var overtaget af den førstnævnte. Landsretten slog fast, at der ikke kunne støttes ret på den anden skattepligtiges godkendelse af afskrivningsretten. Se SKM2002.524.VLR.

Hvis andre end modtageren af tilkendegivelsen er omfattet af samme konnekse forhold, viser retspraksis, at tilkendegivelsen dog kan påberåbes af disse.

Højesteret fastslog i en sag, at en sælger af en grund kunne støtte ret på en tidligere landsskatteretskendelse, der havde givet en medinteressent medhold i, at der ikke skulle ske næringsbeskatning. Se UfR 1969 108 HD. På samme måde i Østre Landsret, der slog fast, at alle deltagerne i et andelsselskab kunne støtte ret på en singulær tilkendegivelse fra det daværende Statsskattedirektorat om, at projektet kunne anerkendes som erhvervsmæssigt. Se TfS 1994, 477 ØLD.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2005.164.HR

Et selskab kunne ikke støtte ret på, at et søsterselskab havde fået afgørelse fra Landsskatteretten om forpagtningsafgift.

 

UfR 1969, 108 HD

Konnekse forhold. En sælger af en grund kunne støtte ret på en tidligere landsskatteretskendelse, der havde givet en medinteressent medhold.

 

Landsretsdomme

SKM2021.606.ØLR

Landsretten fandt, at appellanterne ikke havde opnået en retsbeskyttet forventning om at få anerkendt fradrag for udgifter til Ferrarier, da en af appellanterne påberåbt afgørelse ikke vedrørte appellanterne skattemæssige stilling, men derimod en af ejernes personlige skattemæssige forhold. Landsretten stadfæstede herefter byrettens frifindende dom af de grunde, som byretten havde anført.

SKM2003.335.VLR

Moderselskab kunne ikke støtte ret på tilkendegivelse til datterselskab om status som næringsdrivende.

 

SKM2002.524.VLR

Godkendelse af afskrivningsret på bygning til én skattepligtig medførte ikke at erhververen af bygningen kunne støtte ret herpå.

 

TfS 1994, 477 ØLD

En singulær tilkendegivelse fra daværende Statsskattedirektorat kunne alle i andelsselskabet støtte ret på.