Indhold

Dette afsnit handler om de krav der gælder for en anmodning om aktindsigt efter forvaltningsloven (FVL).

Afsnittet indeholder:

  • Identifikationskravet
  • Vejledningspligten

Identifikationskravet

En anmodning om aktindsigt skal angive den sag eller det dokument, den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Se FVL § 9 a. 

Den, der ønsker aktindsigt, må derfor have et vist kendskab til sagens eller dokumentets eksistens før henvendelse til vedkommende myndighed.

Identifikationskravet betyder imidlertid ikke, at der skal opgives et journalnummer. Anmodningen skal blot indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at myndigheden gennem sine journaler kan finde den pågældende sag eller det pågældende dokument.

Vejledningspligten

Myndigheden skal i nødvendigt omfang efter forvaltningslovens almindeligt gældende sagsbehandlingsregler vejlede om, hvilke oplysninger der er nødvendige i det enkelte tilfælde. Se FVL § 7, stk. 1.

Efter bestemmelsen om identifikationskravet i forvaltningsloven består der således en vidtgående vejledningspligt over for parten med hensyn til, hvilke oplysninger myndigheden skal bruge for at finde de sager, hvori den pågældende er part.

Forvaltningsloven indeholder ikke yderligere indholdsmæssige eller formmæssige krav til anmodningen. Det betyder eksempelvis, at der ikke kan stilles krav om skriftlighed eller begrundelse. En anmodning om aktindsigt, der modtages pr. telefon, skal derfor behandles og afgøres som en skriftlig anmodning.