Hverken almindelige eller særlige regler om tavshedspligt begrænser parters adgang til aktindsigt efter forvaltningsloven. Se FVL § 9, stk. 5.

Skattemyndighedernes særlige tavshedspligt efter SFL § 17, stk. 1, er derfor uden betydning for afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven.

Reglen om partsaktindsigt efter forvaltningsloven finder ikke anvendelse på oplysninger, som er omfattet af tavshedspligten i § 38 a i hvidvaskloven. Se afsnit A.A.6.1.3 'Særlig tavshedspligt efter hvidvaskloven og retsplejeloven.'

Oplysninger af samme art som de oplysninger, der er omfattet af SFL § 17, stk. 1, kan efter en konkret vurdering undtages fra aktindsigt efter FVL § 15 a og 15 b. Anvendelse af bestemmelsen kan især være aktuel i sager, hvor der er flere parter. Se afsnit A.A.6.2.2.2.5 om Omfang og undtagelser.