Indhold

Dette afsnit handler om konsekvenserne, hvis der foreligger manglende habilitet.

Afsnittet indeholder:

  • Konsekvenser af speciel inhabilitet
  • Ugyldighed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Konsekvenser af speciel inhabilitet

Foreligger der speciel inhabilitet må den, der er inhabil, som udgangspunkt hverken træffe afgørelse i den pågældende sag eller i øvrigt medvirke ved sagens behandling.

Eksempel

Dette eksempel beskriver omfanget af inhabiliteten for et medlem af skatteankenævnet.

Et inhabilt medlem af et skatteankenævn er afskåret fra at deltage ikke blot i en eventuel afstemning om sagens afgørelse, men også i den forudgående behandling af sagen og af spørgsmålet om inhabilitet. Se FVL § 6, stk.3.

Ugyldighed

Habilitetsreglerne anses for garantiforskrifter, dvs. regler, der generelt har til formål at garantere afgørelsens rettighed.

En myndigheds overtrædelse af habilitetsregler betyder derfor, at myndighedens afgørelse vil lide af en så væsentlig retlig mangel, at den må tilsidesættes som ugyldig. Har der foreligget speciel inhabilitet i en sag, da afgørelsen blev truffet, vil retsvirkningen heraf være, at afgørelsen bliver ugyldig.

Eksempel

En Told- og skatteregionen havde givet tilladelse til skattefri aktieombytning efter en sagsbehandlingstid på knap 8 måneder.

Skatteyderen havde indsendt sin selvangivelse for sent, men henviste til, at selvangivelsesfristen var blevet overskredet på grund af told- og skatteregionens lange behandlingstid med ansøgningen om skattefri aktieombytning.

Den kommunale skatteforvaltning kunne ikke imødekomme skatteyderens anmodning om fritagelse for skattetillæg. Skatteyderen påklagede skatteforvaltningens afgørelse om skattetillægget til told- og skatteregionen, som stadfæstede skatteforvaltningens afgørelse.

Såvel told- og skatteregionens afgørelse om stadfæstelse af skattetillægget som afgørelsen om skattefri aktieombytning var underskrevet af samme sagsbehandler.

Ved den senere retssag tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for skatteyderens principale påstand om ugyldighed, eftersom ministeriet fandt, at det ikke kunne afvises, at det forhold, at sagsbehandleren var den samme i de to sager, kunne vække tvivl om den pågældende sagsbehandlers upartiskhed, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Baggrunden herfor var, at der ikke var grundlag for at afvise den mulighed, at sagsbehandleren ville være utilbøjelig til at træffe en begunstigende afgørelse i sagen om skattetillægget, fordi sagsbehandleren i så fald kunne blive bebrejdet, at vedkommendes egne forhold i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om skattefri aktieombytning havde influeret på afgørelsen. Se SKM2005.52.DEP.

Se også

Afsnit A.A.7.5 om formelle mangler eller fejl.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2005.52.DEP

Ugyldighed.

Told- og skatteregionen gav tilladelse til skattefri aktieombytning efter en sagsbehandlingstid på knap 8 måneder.

Skatteyderen indsendte sin selvangivelse for sent, idet skatteyderen henviste til, at selvangivelsesfristen var blevet overskredet på grund af told- og skatteregionens behandling af ansøgningen om skattefri aktieombytning.

Den kommunale skatteforvaltning kunne ikke imødekomme skatteyderens anmodning om fritagelse for skattetillæg. Skatteyderen påklagede skatteforvaltningens afgørelse om skattetillægget til told- og skatteregionen, som stadfæstede skatteforvaltningens afgørelse.

Såvel told- og skatteregionens afgørelse om stadfæstelse af skattetillægget som afgørelsen om skattefri aktieombytning var underskrevet af samme sagsbehandler.

Ved den senere retssag tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for skatteyderens principale påstand om ugyldighed, eftersom ministeriet fandt, at det ikke kunne afvises, at det forhold, at sagsbehandleren var den samme i de to sager, kunne vække tvivl om den pågældende sagsbehandlers upartiskhed, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Baggrunden herfor var, at der ikke var grundlag for at afvise den mulighed, at sagsbehandleren ville være utilbøjelig til at træffe en begunstigende afgørelse i sagen om skattetillægget, fordi sagsbehandleren i så fald kunne blive bebrejdet, at vedkommendes egne forhold i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om skattefri aktieombytning havde influeret på afgørelsen.

Kommentar til forlig i Østre Landsret. Udskrift af retsbogen er medtaget i DEP kommentaren.