Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår der stilles krav om fuldmagt.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem træffer beslutning om fuldmagt?
  • Hvornår træffes beslutning om fuldmagt?
  • Typiske partsrepræsentanter.

Hvem træffer beslutning om fuldmagt?

SKAT afgør, om den der optræder som partsrepræsentant, skal fremlægge en skriftlig fuldmagt eller på anden måde godtgøre, at den pågældende repræsenterer parten.

Hvornår træffes beslutning om fuldmagt?

Der kræves altid særskilt fuldmagt til at lade en repræsentant modtage penge fra myndigheden på partens vegne.

Der er udarbejdet instruks om inddragelse af partsrepræsentanter ved korrespondance mellem SKAT og en borger/virksomhed. Denne instruks gælder dog ikke, når der indledes en sag om strafansvar, eller når SKAT foretager tvangsindgreb med hjemmel i skatte- og afgiftslovgivningen i henhold til reglerne i retssikkerhedsloven. Se SKM2008.848.SKAT.

Vedrørende gennemførelse af tvangsindgreb efter RSL se nærmere afsnit A.C.1.2

Nyt sagsforløb på SKATs initiativ

Ved påbegyndelse af et nyt sagsforløb på SKATs initiativ må der herefter alene ske henvendelse til borgeren/virksomheden selv, medmindre SKAT på henvendelsestidspunktet har positivt kendskab til, at den pågældende har en aktuel repræsentant. Hvis SKAT således ikke fra borgeren/virksomheden har fået oplyst mundtligt eller skriftligt, at borgeren/virksomheden har en aktuel repræsentant, er det en betingelse for at rette henvendelse til en repræsentant, at SKAT er i besiddelse af en skriftlig samtykkeerklæring underskrevet af borgeren/virksomheden om, at henvendelsen tillige kan ske til en repræsentant for borgeren/virksomheden.

Eksempel

Undertegnede XX giver hermed SKAT tilladelse til, at alle henvendelser til SKAT til mig også sendes til YY, som er min repræsentant i forhold til SKAT. Denne tilladelse gælder, indtil SKAT har modtaget underretning om, at tilladelsen er tilbagekaldt.

På www.skat.dk, Borger, Blanketter findes en blanket med den nævnte tekst i gruppe 02, skat, attestationer. Blankettens nr. er 02.043.

Henvendelser fra borgeren/virksomheden selv

Hvis en borger/virksomhed selv retter henvendelse til SKAT under et sagsforløb, hvor borgeren/virksomheden har haft en repræsentant, skal SKAT anmode borgeren/virksomheden om at bekræfte mundtligt eller skriftligt, at repræsentanten ikke er fravalgt for fremtiden. En manglende bekræftelse vil være ensbetydende med, at SKATs efterfølgende henvendelser kun kan ske til borgeren/virksomheden selv.

En sådan anmodning om bekræftelse er dog unødvendig, hvis det klart kan lægges til grund, at henvendelsen er sket i forståelse med repræsentanten og uden hensigt om fravalg af repræsentanten.

Dokumentation for fuldmagtsforholdet

Hvis det er et sædvanligt led i pågældendes erhverv at optræde på klienters vegne, som eksempelvis advokater og revisorer, vil det i almindelighed ikke være nødvendigt at forlange en skriftlig fuldmagt.

Dokumentation for fuldmagtsforholdet kan ske ved anvendelse af blanket 02.043. Blanketten findes på www.skat.dk, Borger, Blanketter i gruppe 02, skat, attestationer.

Typiske partsrepræsentanter

Hvis en repræsentant på vegne af en borger/virksomhed besvarer en henvendelse fra SKAT eller retter henvendelse til SKAT som led i et nyt sagsforløb, og denne repræsentant er

  • advokat
  • statsautoriseret eller registreret revisor
  • konsulent i driftsøkonomi, se § 1 i lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed
  • medlem af Foreningen af Danske Revisorer eller
  • ansat hos en af de nævnte grupper

skal efterfølgende henvendelser fra SKAT ske til både borgeren/virksomheden og repræsentanten.

Undtagelse

I særlige tilfælde kan repræsentanten anmode om, at SKAT kun korresponderer med repræsentanten. En sådan anmodning kan ikke omfatte brev om forslag til afgørelse og selve afgørelsen i sager, der er startet på SKATs initiativ

Eksempel

Hvis repræsentanten er repræsentant for en række borgere/virksomheder vedrørende et sagskompleks, der består af ensartede sager, kan det aftales, at der alene korresponderes med repræsentanten.

Andre end typiske partsrepræsentanter

Er der tale om en henvendelse fra en repræsentant, der ikke omfattet af kredsen af typiske partsrepræsentanter, sker SKATs efterfølgende henvendelser til borgeren/virksomheden selv, medmindre SKAT er i besiddelse af en gyldig samtykkeerklæring. Repræsentanten informeres om dette.