En virksomhed eller person, der ønsker godtgørelse af afgift, kan fremsætte krav herom

  • senest tre år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kan gøres gældende
  • og hvis den godtgørelsesberettigede inden for fristen fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften.

Se SFL § 31, stk. 2.

Anmodning om godtgørelse af afgift skal fremsættes af den godtgørelsesberettigede senest tre år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende.

Hvis den godtgørelsesberettigede skal foretage opgørelse af den godtgørelsesberettigede afgift for hver afregningsperiode efter momsloven, regnes fristen fra momsangivelsesfristens udløb.

3-års fristen gælder i disse tilfælde, uanset om den godtgørelsesberettigedes anmodning om genoptagelse vil medføre, at afgiftstilsvaret bliver negativt, det vil sige at den indgående afgift og godtgørelsen af afgift i en afgiftsperiode overstiger den udgående afgift.

Der er ingen særlige formkrav til en anmodning om genoptagelse. Derfor kan den godtgørelsesberettigede i princippet fremsætte anmodningen mundtligt. Anmodningen må dog suppleres med et skriftligt grundlag, der kan sandsynliggøre, at godtgørelsen af afgiften kan anses for at være forkert. Helt ubegrundede anmodninger om genoptagelse kan afvises.

Der gælder ikke en 3-måneders frist for SKATs behandling af den godtgørelsesberettigedes anmodning om krav på godtgørelse. SKATs sagsbehandling er undergivet de almindelige sagsbehandlingsregler og frister.