Dato for udgivelse
14 Jun 2010 09:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2010 13:46
SKM-nummer
SKM2010.366.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-056835
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsgrundlag
Land
Tyskland
Emneord
Moms, direkte forsendes eller transporteres, indirekte forsendes eller transporteres, transport, EU-land, fjernsalg, juridiske personer
Resumé
Skatterådet finder ikke, at der er tale om direkte eller indirekte involvering i transporten fra sælgers side, selvom de fysiske personer bag vareleverandøren og transportøren er identiske, idet der er tale om to forskellige juridiske personer. Der er ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at kunden har valgfrihed med hensyn til, hvem der skal forestå transporten.
Hjemmel

Lovbekendtgørelse 2005-10-14 nr. 966 om merværdiafgift § 14, stk. 1, nr. 2 og 3:

Reference(r)

Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2 og 3.

Henvisning
Momsvejledningen 2010-1, E
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1,  E.2
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1,  E.2.2

Spørgsmål

  1. Er der tale om direkte eller indirekte involvering i transporten fra sælgers side, når ejerkredsen i den tyske salgsvirksomhed (tysk GmbH) er 100 pct. den samme som ejerkredsen i fragtfirmaet (tysk GmbH).

Spørgers opfattelse

  1. Nej.

SKATs instilling

  1. Nej, se begrundelsen.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sælgeren har ladet et eksternt fragtfirma (tysk virksomhed GmbH) integrere en løsning på sælgers hjemmeside, så kunden selv kan bestille fragten ved det pågældende fragtfirma. Hermed er køb af varen og køb af transporten delt. (Herved betales tysk moms) - Der betales for fragten separat til transportfirmaet, så pengeflow sker henholdsvis for varerne til butikken og fragten til transportfirmaet.

Ejerkredsen i den tyske salgsvirksomhed (tysk GmbH) er 100 pct. den samme som ejerkredsen i fragtfirmaet (tysk GmbH).

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Nej, der er hverken tale om direkte eller indirekte involvering i transporten fra sælgers side, da der er tale om at både sælgers virksomhed og fragtfirmaet er tyske GmbH'er og disse er to juridisk uafhængige firmaer. At ejerkredsen i de to firmaer er identiske spiller hermed ingen rolle, da de to firmaer netop er juridisk uafhængige og da ejerkredsen kan ændres over tid.

Spørger vil gerne tage udgangspunkt i nedenstående bindende svar:

"SKM2006.534.SR og SKM2008.457.SR: Se under praksis for en uddybning af, hvad afgørelserne handler om.

Spørger henviser endvidere til Momsvejledningen 2010-1, afsnit E, E.2 og E.2.2 til støtte for sin besvarelse af spørgsmålet:

Fjernsalg kan give anledning til afgrænsningsproblemer. Ved direkte eller indirekte transport eller forsendelse forstås, at sælgeren på en eller anden måde er involveret i transporten eller forsendelsen af varen.

Ved direkte transport eller forsendelse forstås normalt salg, hvorefter sælgeren modtager bestilling fra køber via annoncer i aviser (eller i magasiner, i kupon-hæfter, via telefon, internettet eller lignende) og efterfølgende sørger for, at varen bliver sendt til modtageren (som et eksempel kan nævnes postordresalg).

Om sælgeren er indirekte involveret i transporten afhænger af en konkret vurdering af de givne omstændigheder, herunder måden hvorpå salget bliver tilbudt køberen. Et eksempel er typisk, hvor forsendelsen eller transporten er undergivet sælgerens instruktionsbeføjelser. Sælgeren kan have forestået de indledende foranstaltninger, så varen kan blive afsendt med transportør (f.eks. kan sælgeren sørge for vognmand, anvise transportmulighed eller lignende).

Om sælgeren er indirekte involveret i transporten, er ikke betinget af, at sælgeren skal have indgået kontrakt med transportøren, der forpligter transportøren til at forsende eller transportere alle sælgerens leverancer."

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

Leverancer - varer
Momslovens § 14, stk. 1, nr. 2 og 3:

Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

  1. Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.
  2. Når varen forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Leveringsstedet er dog ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning, eller når varen sælges ved fjernsalg til andre EU-lande og virksomheden er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer mv. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret efter §§ 47, 49-50 a eller 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.
  3. Når varen forsendes eller transporteres her til landet og varen installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 48, stk. 3.   

Praksis:

Begrebet indirekte involvering i transporten

SKM2006.534.SR:

Skatterådet finder ikke, at det kan anses som indirekte involvering i transporten, hvis en virksomhed, som sælger varer fra butikker i Tyskland, på sin hjemmeside oplister en række fragtmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne fra Tyskland til Danmark.

SKM2008.457.SR:

Skatterådet fandt heller ikke, at det kunne anses som indirekte involvering i transporten, når en virksomhed beliggende i Tyskland, der via en tysk butik og webshop, solgte varer til privatpersoner, på sin hjemmeside havde links til forskellige fragtmænd. Kunden kunne enten afhente varerne i den tyske butik eller, uafhængigt af sælger, indgå en aftale om transporten med en fragtmand efter eget valg. Det havde ingen betydning, at virksomheden modtog provision fra fragt-mændene.

Begrundelse:

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes bekræftet, at der ikke er tale om direkte eller indirekte involvering i transporten fra sælgers side, og at varerne derfor kan leveres med tysk moms, da der er tale om at både sælgers virksomhed og fragtfirmaet er to tyske GmbH'er og disse er to juridisk uafhængige firmaer.

Definition af fjernsalg

Leveringsstedet er her i landet, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. momslovens § 49, stk. 3 Registreringspligten indtræder ved en omsætning på over 280.000 kr., hvilket det forudsættes at spørger vil have.

Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer mv. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Direkte eller indirekte involveret i transporten

Om sælgeren er indirekte involveret i transporten afhænger af en konkret vurdering af de givne omstændigheder, herunder måden hvorpå salget bliver tilbudt køberen.

Skatterådet har ved de ovennævnte afgørelser SKM2006.534.SR og SKM2008.457.SR afgjort, at det ikke kan anses som indirekte involvering i transporten, hvis en virksomhed, som sælger varer fra sine butikker i Tyskland, på sin hjemmeside oplister en række fragtmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne fra Tyskland til Danmark.

Valgfrihed for kunden

Når det skal afgøres, om der er tale om indirekte involvering i transporten fra sælgers side, er det ikke alene afgørende om de fysiske personer, i de to juridiske personer (vareleverandøren og transportøren), er identiske.

Det er den juridiske person, som kunden kontraherer med. Kunden skal have valgfrihed med hensyn til, hvem han vil have til at forestå transporten, for at der ikke er tale om sælgers indirekte involvering i transporten.

Der lægges ved afgørelsen vægt på, at sælgeren ikke har nogen indflydelse på kundens valg af fragtmand og at der er tale om to forskellige juridiske personer.

Det er SKATs opfattelse, at spørgsmålet er sammenligneligt med de stillede spørgsmål i SKM2006.534.SR og SKM2008.457.SR. At ejerkredsen bagved de juridiske personer er identiske ses ikke at kunne medføre et andet resultat, såfremt kunden har valgfrihed med hensyn til, hvem han vil lade forestå transporten.

 SKAT skal på den baggrund indstille, at spørgsmål 1, besvares med "nej", se begrundelsen oven for.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.