LL § 8 A giver adgang til i et vist omfang at fratrække gaver ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Fradrag er betinget af, at foreningen m.v. har indberettet indbetalingen til SKAT, jfr. § 8 Æ i skattekontrolloven.