Indhold

Afsnittet handler om bestemmelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 1, der fastslår, at indregistrerede aktieselskaber er skattepligtige til Danmark. Bestemmelsen omfatter tillige indregistrerede anpartsselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber
  • Kommanditaktieselskaber
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber

SEL § 1, stk. 1, nr. 1, omfatter de her i landet indregistrerede aktie- og anpartsselskaber. At anpartsselskaber beskattes efter samme regler som aktieselskaber følger af den dagældende lov om anpartsselskaber § 83 i lovbekendtgørelse nr. 650 af 15. juni 2006 (APSL). Ved lov nr. 470 af 12. juni 2009, er der vedtaget en samlet selskabslov. Selskabsloven har delvis virkning i henhold til ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010, der er gældende fra 1. marts 2010.

Et registreret anpartsselskab blev anset for skattepligtigt, uanset at det ved dom var fastslået, at selskabet ikke ved stiftelsen havde fået indbetalt anpartskapitalen. Registreringen var opnået ved urigtige oplysninger om kapitalens indbetaling. Se TfS 1989, 68 H.

Et gyldigt indregistreret selskab beskattes selvstændigt, selvom det i henhold til SEL §§ 31 eller 31A indgår i sambeskatning. Se C.D.3 om sambeskatning.

Kommanditaktieselskaber

Kommanditaktieselskaber (partnerselskaber) er ikke omfattet af SEL § 1, da komplementaren hæfter personligt. Kommanditistaktionærerne beskattes personligt af deres ideelle andel af selskabets resultat. Se TfS 1992, 234 LR.

Se også

  • Afsnit C.D.1.1.8 om betingelserne for at et indregistreret selskab kan beskattes som kooperativ virksomhed
  • Afsnit C.D.1.4.1 om tidspunktet for skattepligtens indtræden og beskatning af selskaber under stiftelse
  • Afsnit C.D.1.5.1 om beskatning af selskaber under likvidation og konkurs
  • Afsnit C.D.2.2 om tilfælde, hvor indtægten ved en i selskabsretlig henseende lovligt drevet virksomhed skal beskattes ved en personlig indkomstopgørelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1989, 68 H

Et registreret anpartsselskab blev anset for skattepligtig, uanset at det ved dom var fastslået, at selskabet ikke ved stiftelsen havde fået indbetalt anpartskapitalen. Registreringen var opnået ved urigtige oplysninger om kapitalens indbetaling.

Skattepligt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1992, 234 LR

Kommanditaktieselskaber er ikke omfattet af selskabsskatteloven. Kommanditaktionærerne skal derfor beskattes personligt af deres andel af selskabets resultat.

Ingen skattepligt efter SEL § 1.