Indhold

Dette afsnit handler om skattepligtsreglerne for gensidige forsikringsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Afgrænsning af bestemmelsen
  • Bundfradrag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgrænsning af bestemmelsen

Gensidige forsikringsforeninger er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5, når foreningen ikke er omfattet af §§ 294 - 303 i lov om finansiel virksomhed medmindre den gensidige forsikringsforening udelukkende driver sygeforsikringsvirksomhed og told- og skatteforvaltningen har tilladt foreningen overført til skattepligt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Efter bestemmelsen omfattes herudover også de selskaber og foreninger m.v., der er opstået, efter at en gensidig forsikringsforening efter FUL § 14 d, har overdraget forsikringsvirksomheden til et forsikringsaktieselskab. Disse selskaber, foreninger m.v. er fuldt skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5, medmindre foreningen ved overdragelsen af forsikringsvirksomheden ændres til et skattesubjekt, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller fondsbeskatningsloven. Foreningen vil således ikke kunne ændres til et skattesubjekt omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Bundfradrag

For at afbøde den fulde selskabsbeskatning, der kan være mindre hensigtsmæssig for de små gensidige forsikringsforeninger, der er omfattet af bestemmelsen, er der fastsat et bundfradrag i SEL § 17, stk. 5.

Bundfradraget er på 1 mio. kr. og gives kun i den ikke-erhvervsmæssige indkomst. Ved afgrænsningen mellem erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige indkomster anvendes reglerne i SEL § 1, stk. 4 og 5. Indkomst ved leverancer til medlemmer anses således i relation til bundfradraget som ikke-erhvervsmæssig indkomst.

I relation til bundfradraget må den gensidige forsikringsforening opgøre den samlede ikke-erhvervsmæssige indkomst. I denne indkomst foretages de fradrag, der relaterer sig til erhvervelsen af denne del af indkomsten. Den herved fremkomne positive nettoindkomst reduceres med bundfradraget. Har forsikringsforeningen kun ikke-erhvervsmæssig indkomst, og overstiger denne indkomst ikke et nettobeløb på 1 mio. kr., indebærer bundfradraget, at den pågældende forsikringsforening er undtaget fra beskatning.

Hvis bundfradraget ikke kan udnyttes, fordi forsikringsforeningens ikke-erhvervsmæssige nettoindkomst ikke overstiger 1 mio. kr., kan det resterende bundfradrag ikke modregnes i den erhvervsmæssige indkomst. Det resterende bundfradrag kan heller ikke overføres til efterfølgende indkomstår. Modregning med tidligere års underskud, jf. SEL § 12, sker i den samlede indkomst efter reduktion med bundfradrag i ikke-erhvervsmæssig indkomst.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2007.399.LSR

Det fremgår af sagen, at et G/S til og med april 2002 var skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5. Med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2002 blev skadesforsikringsporteføljen solgt til det børsnoterede datterselskab B A/S. Overdragelsen skete som en skattepligtig overdragelse. I forbindelse med vedtagelse af overdragelsen af skadesporteføljen blev det besluttet, at G/S´et skulle omdannes til en forening med begrænset ansvar, et f.m.b.a. B A/S meddelte skattemyndigheden, at f.m.b.a.´et er skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, og at der ikke er nogen erhvervsmæssig aktivitet. Landsskatteretten afgjorde, at f.m.b.a.´et var omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6 og at foreningens ejerskab af aktierne i B A/S ikke kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed.