Indhold

Afsnittet beskriver, i hvilket omfang udenlandske virksomheder, der udøver aktivitet i Danmark gennem et forretningssted, er skattepligtige til Danmark af indtægt fra sådan virksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Hvilke selskaber mv. er omfattet af skattepligten
 • Hvad er fast driftssted
 • Eksempler: Fast driftssted
 • Eksempler: Ikke fast driftssted
 • Bygnings-, anlægs- eller installationsarbejde
 • Passive investorer
 • Særligt om aktier
 • Skattepligtens omfang
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Hvilke selskaber mv. er omfattet af skattepligten

Selskaber, foreninger mv. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, er begrænset skattepligtige her til landet. Se SEL § 2, stk. 1, litra a.

Skattepligten omfatter:

 • Udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller
 • Deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet.

Udøvelse af erhverv om bord på et skib med hjemsted her i landet anses for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, såfremt udøvelse af det pågældende erhverv ville blive anset for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, hvis det var udført i land.

Hvad er"fast driftssted"

Begrebet fast driftssted fortolkes som udgangspunkt i overensstemmelse med art. 5 i OECDs modeloverenskomst med tilhørende kommentarer.

Definition

Hovedlinierne i art. 5 i OECD modeloverenskomsten er følgende:

Et fast driftssted er i stk. 1 defineret som et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves. Se SKM2008.844.SR og TfS 1996.619 LSR.

Om begrebet "fast driftssted" se også afsnit C.F.8.2.2.5

Eksempler: Fast driftssted

I OECDs modeloverenskomst art. 5, stk. 2, er givet følgende eksempler på, hvornår et fast driftssted antages at foreligge:

Dette er tilfældet, når virksomheden udøves gennem

 • en filial
 • et kontor
 • en fabrik
 • et værksted
 • en grube
 • en gas- eller oliekilde
 • et stenbrud
 • eller et andet sted, hvor naturforekomster udvindes.

Eksempler: Ikke fast driftssted

I art. 5, stk. 4, er opregnet et antal forretningsaktiviteter, som ikke skal anses for at udgøre et fast driftssted, selvom virksomheden udøves fra et fast forretningssted. Et fællestræk for disse aktiviteter er, at de er af forberedende eller hjælpende karakter. Se TfS 1991.38 LR og TfS 1985.375 LR.

Udtrykket fast driftssted omfatter bl.a. ikke:

 • Anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering af varer, der tilhører foretagendet
 • Opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller fremskaffe oplysninger til foretagendet
 • Opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at udføre anden virksomhed af forberedende eller hjælpende art for foretagendet.

Bemærk

Hvis det udenlandske foretagendes virksomhed her i landet varetages af en agent (repræsentant), der fra det udenlandske foretagende, som han repræsenterer, har fuldmagt til at indgå handler med bindende virkning for virksomheden, foreligger der dog et fast driftssted her i landet. Se art. 5, stk. 5. Se TfS 1997.713 VLK og TfS 1989.165 LSR.

Et foretagende i en stat anses ikke for at have et fast driftssted i den anden stat, blot fordi det udøver virksomhed i denne anden stat gennem en mægler, kommissionær eller anden uafhængig repræsentant. Se art. 5, stk. 6. Se TfS.1997.713 VLK.

Bygnings-, anlægs- eller installationsarbejde

Et bygnings-, anlægs- eller installationsarbejde anses ifølge OECD modeloverenskomsten for at udgøre et fast driftssted, hvis det opretholdes mere end 12 måneder. Se art. 5, stk. 3. Se TfS 1999.409 LR.

Perioden på 12 måneder er imidlertid i et større antal DBO reduceret til 6 måneder eller en endnu kortere periode.

For at kunne udnytte beskatningsretten i disse tilfælde er der i SEL § 2, stk. 1, litra a, indsat en bestemmelse om, at et bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde anses for at udgøre et fast driftssted fra den første dag.

Passive investorer

Passive investorer kan blive begrænset skattepligtige pga. fast driftssted.

Skatterådet fandt i afgørelsen SKM2013.899.SR, at udenlandske kommanditister i A K/S fik fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, fortolket i overensstemmelse med OECD's modeloverenskomst artikel 5. Skatterådet fandt, at A K/S havde et fast forretningssted i Danmark i managementselskabets lokaler ud fra det oplyste om A K/S. Det var desuden Skatterådets opfattelse, at der blev drevet erhvervsmæssig virksomhed gennem disse lokaler. Dette medførte, at de udenlandske kommanditister ved deltagelse i A K/S fik fast driftssted i Danmark efter artikel 5, stk. 1.

Afgørelsen giver anledning til at præcisere fortolkningen af  SKM2001.493.LR. Afgørelsen fra 2001 omhandler et dansk ventureselskab der i form af et kommanditselskab havde til formål at erhverve anlægsaktier. Ligningsrådet fandt, at den udøvede aktivitet ikke opfyldte betingelsen om, at der skulle udøves erhverv fra et fast driftssted her i landet.

Afgørelsen er kommenteret af daværende formand for Ligningsrådet Niels Winther-Sørensen i SU 2002, 370. I artiklen anføres bl.a., at Ligningsrådet ikke sondrede mellem de tre stillede spørgsmål. I spørgsmål 1 havde repræsentanten gjort gældende, at investorerne ikke udøvede erhverv. I spørgsmål 3 havde repræsentanten gjort gældende, at betingelsen om fast driftssted ikke var opfyldt. Ligningsrådets svar indeholdt ikke denne sondring. Det er Niels Winther-Sørensens opfattelse, at betingelsen om fast driftssted ikke var opfyldt i den konkrete sag, og at det derfor alene havde teoretisk interesse at diskutere, om investorerne udøvede et erhverv eller ej.

Vurderingen bag begrundelsen i SKM2001.493.LR var, at kommanditselskabet ikke havde et fast forretningssted, hvorfor der allerede af den grund ikke forelå et fast driftssted.

Særligt om aktier

Skattepligten for faste driftssteder - med undtagelse af selskaber omfattet af SEL § 2A, stk. 1, se C.D.1.2.6 - omfatter

 • gevinst
 • tab
 • og udbytte

på selskabets aktier, når afkastet vedrører det faste driftssted, herunder gevinst, tab og udbytte af aktier, der indgår i det faste driftssteds anlægskapital, samt genbeskatningssaldo efter SEL § 31 A.

Skattepligtens omfang

Skattepligten efter SEL § 2, stk. 1, litra a, omfatter alene indtægt fra de indkomstkilder, der er nævnt i bestemmelsen, ligesom der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst alene kan fratrækkes udgifter, som vedrører de samme indkomstkilder. Se SEL § 2, stk. 3 og SEL § 9, stk. 1.

Af SEL § 2, stk. 2, 1. pkt. fremgår det, at indkomst i et fast driftssted i Danmark opgøres som den indkomst, som det faste driftssted kunne have opnået, herunder ved dets interne transaktioner med andre dele af det foretagende, som det faste driftssted er en del af, hvis det havde været et særskilt og uafhængigt foretagende, der var beskæftiget med samme samme eller lignende vilkår, under hensyn til de funktioner, der udføres, de aktiver, der anvendes og de risici, der påtages af foretagendet gennem det faste driftssted.

Af SEL § 2, stk. 2, 2. pkt. fremgår det, at hvis der er indgået en DBO med den fremmede stat, Færøerne eller Grønland, hvor det faste drifssted er beliggende, og denne DBO artikel om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed ikke er formuleret i overensstemmelse med 1. pkt., opgøres indkomsten i driftsstedet dog i overensstemmelse med den pågældende artikel.  

Se nærmere om opgørelsen af indkomsten i faste driftssteder i C.F.8.2.2.7

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

De følgende afgørelser vedrører alle forståelsen af fast driftssted, som defineret i art. 5 i OECD modeloverenskomsten.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1997.713 VLK

Landsretten har i forbindelse med et retsforlig givet fortolkningsbidrag til sondringen mellem kvalificerede agenter og formidleragenter.

Vedrører art. 5, stk. 5 og 6 om agenter.

Landsskatteretskendelser

SKM2013.234.LSR Et dansk ApS, , var ejet af et selskab hjemmehørende i USA, et Ltd. og var begrænset skattepligtig til Danmark.

ApS'et foretog koncerninterne udlån, og sagen angik, om Danmark havde ret til at beskatte renteindtægterne efter DBO'en med USA.

Landsskatteretten fastslog, at Ltd. i henhold til bestemmelsens ordlyd anses for skattemæssigt at have et per se fast driftssted i Danmark og at Ltd. via ApS ikke havde fast driftssted i Danmark i DBO'ens forstand. Ikke fast driftssted.

Vurdering af et SEL § 2A har ikke noget med kvalificering af et fast driftssted i overenskomsts forstand at gøre.

TfS 1996.619 LSR

En svensk kernekraftsvirksomhed deltog sammen med en dansk virksomhed som interessent i et interessentskab, hvis formål var at opføre, eje og drive et kraftværk i Danmark. I opførelsesperioden stillede det svenske selskab visse medarbejdere til rådighed, men arbejdet blev forestået af et andet dansk selskab, og det svenske selskab havde ikke indtægter herved og drev ikke bygge- og anlægsvirksomhed. Landsskatteretten fandt, at det svenske selskab først fik fast driftssted i Danmark fra det tidspunkt hvor kraftværket blev sat i drift.

Vedrører art. 5, stk. 1, definitionen af fast driftssted.

TfS 1989.165 LSR

Landsskatteretten fandt, at et tysk selskab ikke ville blive begrænset skattepligtig til Danmark ved at entrere med et herværende selskab om optagelse af ordrer, distribution heraf og udskrivning af fakturaer mv., idet de pågældende funktioner blev anset for at være af forberedende art, og det danske selskab ikke kunne binde det tyske selskab til aftaler.

Vedrører art. 5, stk. 5 om kvalificerede agenter.

SKAT

SKM2015.393.SR

Skatterådet bekræfter, at der ikke indtræder fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1 ved køb af ejerlejlighed i København, da spørgers ophold efter det oplyste ikke overstiger den tidsmæssige grænse for, hvad der efter praksis anses for kortvarige ophold på grund af ferie og lignende. Skattepligten indtræder ikke, hvis spørger under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonophold, e-mails og SMS, der vedrører arbejde, når formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie og lignende.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der ikke indtræder fuld skattepligt for spørger efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, hvis spørger under ophold i Danmark påtænker at udføre arbejde, der efter rådets vurdering har karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

Skatterådet kan bekræfte, at det er rådets opfattelse, at spørger har midtpunkt for sine livsinteresser i udlandet, og at Danmark dermed alene bliver kildeland ved fordeling af beskatningsretten efter den pågældende DBO.

Skatterådet bekræfter, at spørgers udenlandske selskab ikke anses for at få fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 i den dansk-schweiziske DBO. Der tages ikke stilling til fast driftssted efter artikel 5, stk. 4, i DBO'en.

►SKM2015.369.SR ►Skatterådet fandt ikke, at det forhold, at selskabet afvikler sine spil på servere i udlandet, medførte, at selskabet fik et fast driftssted i det pågældende udland, således at indkomsten herfra ikke skulle medregnes ved den danske indkomstopgørelse i henhold til selskabsskattelovens § 8, stk. 2.◄
SKM2015.277.SR ►A ApS påtænker at lancere en equity fund, B K/S. A ApS fungerer i dag som managementselskab. Selskabet A ApS er stiftet af C A/S. Skatterådet bekræfter, at udenlandske kommanditister i B K/S ikke vil få fast driftssted i Danmark som følge af deltagelse i kommanditselskabet.◄
SKM2015.190.SR
►SKM2015.95.SR◄ ►Skatterådet bekræftede, at deltagelse i A K/S, herunder parallelle K/S'er, ikke i sig selv gjorde, at investorerne vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Betingelserne for fast driftssted efter artikel 5, stk. 1 og artikel 5, stk. 5 blev ikke anset for opfyldt.◄
SKM2015.77.SR

►Et selskab, der var fuldt skattepligtig til Nederlandene påtænkte at udføre sandsugning ud fra den danske kyst, med et af rederiets skibe, for herefter at losse sandet i to forskellige danske havne. Selskabet ønskede at få bekræftet, at denne aktivitet ikke ville medføre begrænset skattepligt til Danmark. SKAT indstillede, at Skatterådet bekræftede dette, idet der hverken efter selskabsskatteloven eller kulbrinteskatteloven var skattepligt for den påtænkte aktivitet.

For så vidt angår aktiviteten ud fra den danske kyst faldt denne aktivitet udenfor selskabsskattelovens anvendelsesområde, og da aktiviteten ikke kunne anses tilknyttet til kulbrinteindvinding ej heller omfattet af kulbrinteskatteloven. Den øvrige aktivitet kunne ikke anses som fast driftssted. ◄

SKM2015.56.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at investorerne i Spørger ikke blev begrænset skattepligtige til Danmark, hvis der blev etableret et dansk datterselskab af det udenlandske ABC3. Skatterådet kunne dog bekræfte, at investorerne i Spørger ikke blev skattepligtige til Danmark, hvis der blev benyttet en dansk investeringsrådgiver, som ikke var ejet af ABC3.
SKM2015.53.SR A GP er et selskab, der vil blive stiftet og indregistreret i henhold til luxembourgsk ret som et kapitalselskab af typen société anonyme (S.A.). Selskabet vil få hjemstedsadresse i Luxembourg. Selskabet vil få en ledelse bestående af tre personer, og der vil således blive udpeget to A directors, som begge vil være fysiske personer hjemmehørende i Luxembourg. Desuden vil der blive udpeget en B director, som vil være et dansk anpartsselskab. Det danske anpartsselskab skal i overensstemmelse med vedtægterne udpege en fysisk person som dets permanente repræsentant til at handle på anpartsselskabets vegne. Til dette vil anpartsselskabet udpeges en fysisk person, som er bosat i Danmark og fuld skattepligtig til Danmark. Skatterådet bekræfter, at A GP under stiftelse ikke vil blive fuldt skattepligtig til Danmark på grund af en ledelse af selskabet som beskrevet. Skatterådet kan derimod ikke bekræfte, at A GP under stiftelse ikke vil være begrænset skattepligtig til Danmark af et fast driftssted, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.
SKM2015.41.SR A driver virksomhed med x-ydelser og løsninger. Virksomheden er stiftet i X-Land. Koncernen har etableret B-selskab i Y land til håndtering af aktiviteterne inden for et nærmere geografisk område. Som led i koncernens udvidelse af aktiviteter er C-filial blevet oprettet med henblik på at formidle kontakt til danske kunder. C-filial er således den danske filial til B-selskab. Skatterådet kan ikke bekræfte, at C-filial, filial af B-selskab, Y-land, ved udførelsen af de beskrevne aktiviteter ikke er begrænset skattepligtig efter reglerne i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Derimod kan Skatterådet bekræfte, at C-filial, ikke har et fast forretningssted i Danmark efter reglerne i momsforordningens artikel 11, stk. 2.
SKM2014.735.SR
Et selskab, der er hjemmehørende i USA, skulle være underentreprenør på et bygge- og anlægsprojekt i DK. Selskabet skulle udføre arbejde af to omgange, der til sammen udgjorde i alt 9 måneder og med en planlagt afbrydelse på 5 måneder. Skatterådet kunne bekræfte, at selskabet ikke ville få fast driftssted i DK på grundlag af det omhandlede projekt. Afbrydelsen på 5 måneder ansås ikke for en midlertidig afbrydelse, der skulle tillægges den periode, hvor selskabet skulle udføre bygge- og anlægsarbejde i DK. Selskabets byggeprojekt ville derfor ikke vare i mere end 12 måneder.
SKM2014.632.SR Skatterådet bekræftede, at udenlandske investorers deltagelse i X K/S ikke i sig selv gør, at investorerne vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Betingelserne for fast driftssted efter artikel 5, stk. 1 og artikel 5, stk. 5 blev ikke anset for opfyldt. Der blev lagt vægt på, at der var en ledelses- og styringsmæssig adskillelse mellem kommanditselskabet og managementselskabet uden personsammenfald. Ligeledes blev beslutningskompetencen holdt adskilt fra X Management A/S.
SKM2014.268.SR

Skatterådet bekræftede, at et datterselskab på Malta ikke ville være fuldt skattepligtigt til Danmark, idet datterselskabet havde ledelsens sæde på Malta, men bemærkede dog, at dette var under forudsætning af, at serviceaftale eller andre aftaler, der blev indgået mellem det danske moderselskab og det maltesiske datterselskab ikke medførte, at daglig ledelse reelt blev udført Danmark.

Skatterådet bekræftede, at datterselskabet ikke vil have fast driftssted i Danmark.

Skatterådet bekræftede, at udbytte fra det maltesiske datterselskab var skattefrit. Derimod kunne Skatterådet ikke bekræfte, at refunderet selskabsskat (skattegodtgørelse) fra Malta var skattefrit.

SKM2014.114.SR
Skatterådet bekræfter, at det udenlandske selskab ikke har fast driftssted i Danmark, da selskabet ifølge det oplyste leverer sine ydelser i og fra et andet EU-land på baggrund af skriftligt materiale, og da selskabet ikke udfører planlægning og tilsyn på byggepladsen.

Skatterådet bekræfter, at selskabet ikke kan anses for registreringspligtigt for moms. Selskabet kan momsmæssigt ikke anses for at have fast forretningssted i Danmark. Ydelserne leveres til en afgiftspligtig aftager, som er betalingspligtig for momsen (såkaldt omvendt betalingspligt). De omhandlede certificeringsopgaver har momsmæssigt beskatningssted her i landet dels som ydelser vedrørende fast ejendom dels efter den såkaldte hovedregel, afhængigt af om ydelserne er direkte rettet mod en fast ejendom.

SKM2014.171.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at A UK Limited ikke får fast driftssted i Danmark i forbindelse med arbejdet på totalrådgivningsopgaven.

Skatterådet finder, at A UK Limited er omfattet af begrænset skattepligt i henhold til SEL § 2, stk. 1, litra a, idet det er konsortiedeltagerne, der har vundet Totalrådgivningsopgaven og hæfter solidarisk overfor bygherren, B.

Konsortiedeltagernes, herunder A UK Limiteds, aktivitet i Danmark i henhold til Totalrådgivningsopgaven skal vurderes efter Modeloverenskomstens artikel 5, stk. 3.

De fire konsortiedeltagere, herunder A UK Limited, er ifølge Totalrådgivningsaftalen de faktisk forpligtede overfor bygherren, B, idet konsortiedeltagerne hæfter solidarisk for opgavens udførelse.

A UK Limiteds arbejde i relation til Totalrådgivningsaftalen medfører en betydningsfuld tilstedeværelse i Danmark. Det skyldes den tidsmæssige udstrækning for A UK Limited, indholdet af Totalrådgivningsaftalen og karakteren af A UK Limiteds opgaver. Endelig foregår opgaven jævnligt i Danmark.

C ApS er stiftet af konsortiet, idet selskabet skal fungere som et gennemfaktureringsselskab, der hverken skal oppebære overskud eller underskud, og selskabet skal likvideres, når arbejdet i forbindelse med Totalrådgivningsaftalen er afsluttet. 

SKM2014.207.SR
Skatterådet bekræfter, at et polsk ejet partnerselskab skal anses for transparent i skattemæssig henseende, og ikke skal omkvalificeres til et selvstændigt skattesubjekt efter reglerne i selskabsskattelovens § 2 C. Skatterådet bekræfter endvidere, at den polske ejer af partnerselskabet ikke har fast driftssted i Danmark.
SKM2014.230.SR
Skatterådet bekræfter, at personen A (spørger) ikke vil blive fuldt skattepligtig til Danmark, hvis han ca. 2 gange 2 måneder om året lejer en sommerbolig i Danmark i forbindelse med arbejde udført i Danmark for sit spanske kapitalselskab. Det er Skatterådets opfattelse, at spørger ikke kan anses for at have rådighed over bolig i Danmark og dermed ikke kan anses for at have erhvervet bopæl i Danmark. Herefter kan spørgers erhvervsmæssige ophold i Danmark ikke medføre genindtræden af fuld dansk skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1 og § 1, stk. 1, nr. 1. Skatterådet bekræfter endvidere, at den af spørger drevne virksomhed ikke anses for at have fast driftssted i Danmark. Skatterådet finder, efter en samlet konkret vurdering, at betingelserne for at statuere fast driftssted i Danmark, ikke er opfyldt.
SKM2014.320.SR
Det er oplyst, at spørger år xxxx har indgået flere entrepriseaftaler med forskellige danske byggevirksomheder, og at spørgeren i den forbindelse beskæftiger et antal medarbejdere i Danmark. Spørgeren er registreret med en postadresse hos B ApS, og hvorefter B ApS varetager spørgerens skattemæssige forpligtelser. Spørgeren har ikke nogen ansatte i disse lokaler, og alle medarbejdere er udstationeret fra det tyske selskab til Danmark.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at når der ske registrering af en filial af spørgers selskab i Danmark, medfører det i sig selv fast driftssted. Efter hovedreglen skal der være et forretningssted, der er fast, og hvorfra der udøves en erhvervsmæssig aktivitet. Spørgeren kan derfor ikke alene ved registrering af en filial efter selskabslovens § 345, anses for at etablere fast driftssted i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og artikel 5 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland. I henhold til selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, 6. pkt., vil spørgeren imidlertid blive anset for skattepligtig af et fast driftssted fra første dag i forbindelse med de enkelte bygge-, anlægs- og monteringsarbejder i Danmark. Danmark kan imidlertid kun udnytte den interne hjemmel, hvis der foreligger et fast driftssted i henhold til artikel 5 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Skatterådet kan bekræfte, at spørgeren anses for at etablere fast driftssted efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, hvis selskabet indretter et kontor i Danmark, hvorfra alle byggeaktiviteter styres og samordnes.

SKM2013.762.SR Skatterådet kan bekræfte, at der ikke statueres fast driftssted for X Limited, jf. artikel 5 i den dansk-engelske dobbeltbeskatningsoverenskomst. X Limited er et engelsk selskab, som har ansat en dansk bosiddende medarbejder. Ud fra kommentarerne i OECDs modeloverenskomst om forståelsen af "fast driftssted" sammenholdt med samtlige momenter i sagen finder Skatterådet ikke, at betingelserne vedrørende fast driftssted i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i modeloverenskomsten og de lignende bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, er opfyldt. Der er herved blandt andet henset til det oplyste om ansættelsesforholdet, den ansattes funktion, aktivitet og ophold i Danmark mv. sammenholdt med det oplyste om spørgerens virksomhed, organisering, forretningsområder og udøvelse generelt og i forhold til Danmark. 

Derudover afviser Skatterådet, at svare på, om indgåelsen af en konsulentaftale med en selvstændig dansk konsulentvirksomhed vedrørende tjenester, der skal udføres i Storbritannien i en britisk produktionsafdeling, ikke vil blive anset for at udgøre et fast driftssted i Danmark, fordi det vil være omfattet af artikel 5.6 om uafhængige agenter.

SKM2013.899.SR Skatterådet kan ikke bekræfte, at udenlandske kommanditister i A K/S ikke vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, fortolket i overensstemmelse med OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Det er Skatterådets opfattelse, at ud fra det oplyste om A K/S, at dette har fast forretningssted i det i Danmark beliggende managementselskabets lokaler. Det er desuden Skatterådets opfattelse, at der drives erhvervsmæssig virksomhed gennem disse lokaler. Dette betyder, at de udenlandske kommanditister ved deltagelse i A K/S får fast driftssted i Danmark efter artikel 5, stk. 1.

Skatterådet afviser at besvare spørgsmålene 2-4, da den forudsætning, der skal lægges til grund for besvarelsen af spørgsmålene, på grund af svaret på spørgsmål 1, ikke er til stede.

Passive investorer med fast driftssted.
SKM2013.273.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ansættelse af en salgsmedarbejder i Danmark ikke etablerede et fast driftssted. Det kunne heller ikke bekræftes, at Danmark må give afkald på beskatningsretten udfra dobbelbeskatningsoverenskomsten.
SKM2013.217.SR  Skatterådet bekræftede, at et svensk selskab ikke har fast driftssted i Danmark fordi det havde ansat en assistent i Danmark, der fra lejede lokaler udførte arbejde af primær administrativ karakter. Arbejdet ansås for at være af forberedende og hjælpende karakter.
SKM2012.692.SR Skatterådet fandt, at et svensk selskab ikke får fast driftssted i Danmark, idet det udførte arbejde kunne karakteriseres som værende af hjælpende og forberende karakter. Skatterådet fandt dog, at hvis en medarbejder i Danmark, efter forudgående godkendelse fra selskabet i Sverige, bemyndiges til at indgå rammeaftaler på selskabets vegne, vil der være fast driftssted.
SKM2012.676.SR Skatterådet fandt, at en udenlandsk investor ikke kan anses for at have fast driftssted i Danmark som følge af sin investering i et dansk kommanditselskab. Skatterådet fandt endvidere, at det udenlandske komplementarselskab ikke kan anses for at have fast driftssted i Danmark som følge af sin investering i kommanditselskabet. Endelig fandt skatterådet, at de afgivede svar ikke ændres af, at en række rutineprægede administrative opgaver vil blive uddelegeret  til et direktionsmedlem med fast bopæl i danmark.
SKM2012.591.SR Skatterådet fandt på baggrund af en konkret vurdering, at et engelsk selskab ikke får fast driftssted i Danmark som følge af, at to af selskabets directors er hjemmehørende i Danmark.
SKM2012.566.SR Skatterådet fandt, at en tysk entreprenørvirksomheds aktiviteter i Danmark ikke vil udgøre et fast driftssted, idet aktiviteten i følge det oplyste varer mindre end 12 måneder.
SKM2012.425.SR Skatterådet fandt, at udenlandske investorer, der investerede i en lånefond, ikke får fast driftssted i Danmark efter SEL § 2, stk. 1, litra a.
SKM2012.313.SR Skatterådet fandt, at et polsk selskab i kraft af sine aktiviteter havde fast driftssted i Danmark, hvorfra der udøves et erhverv. 
SKM2012.190.SR Skatterådet fandt, at udenlandske investorer, der investerede i investeringsenheden A, får ikke fast driftssted i Danmark, hverken efter hovedreglen i artikel 5, stk. 1 i OECD´s modeloverenskomst eller efter agentreglen i artikel 5, stk. 5. Forholdene faldt derimod under artikel 5, stk 6 om uafhængige agenter. 
SKM2011.834.SR

Skatterådet fandt, at de opgaver, som spørgers ansatte udfører, ikke falder ind under modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4, om forberedende og understøttende funktioner, hvilket indebra, at der blev statueret fast driftssted. Skatterådet lagde vægt på, at der fra kontoret i København bl.a. bliver solgt flybilletter og indgået kontrakter med travel agents.

Vedrører art. 5, stk. 4 om virksomhed af forberedende eller hjælpende karakter.
SKM2011.828.SR

Skatterådet fandt, at A ikke kunne anses for at have et "forretningssted", hvilket vil sige indretninger såsom lokaler eller i visse tilfælde maskineri eller udstyr. Den første betingelse for at der kan anses at foreligge et fast driftssted, var således ikke opfyldt, idet der ikke eksisterer et forretningssted i Danmark for A. Der var herved henset til, at A efter det oplyste hverken har en faktisk eller retlig råden over forretningslokaler, kontor m.v. i Danmark, ligesom der var henset til det oplyste om placering af servere, spilleafviklingen, markedsføring, afregning m.v., og hvorefter A alene vil have kontor i X-land, og at selve spillet udbudt i Danmark alene vil skulle afvikles via en dansk website fra en server, der var fysisk placeret udenfor Danmark.

Vedrører art. 5, stk. 1 om E-handel og placering af server.
SKM2011.351.SR Skatterådet fandt, at A, der udførte aktiviteter for filialen B fra sin bopæl, indebar, at der var et fast driftssted. Det forhold, at der ikke var en synlig skiltning af den udenlandske filials virksomhedsnavn på A's bopæl, ændrede ikke ved, at filialen har sit udgangspunkt fra bopælen i kraft af A's tilstedeværelse. Vedrører art. 5, stk. 1
SKM2011.288.SR

Skatterådet fandt, at et lokale, der udelukkende blev benyttet til pauserum for lokomotivførerer ikke udgjorde et fast driftssted. Anvendelsen af lokalet måtte betegnes som virksomhed af forberedende eller hjælpende karakter for foretagendet. Hvilerummet blev alene anvendt til ophold og hvilested for lokomotivførere. Der var ikke mødefaciliteter i rummet, og der blev ikke afholdt møder på stedet. Lokalet udgjorde ikke en væsentlig og betydningsfuld del af foretagendets virksomhed i sin helhed. De ydelser, der blev præsteret i lokalet, var så fjerne fra den faktiske overskudsfrembringelse, at det ville være vanskeligt at henføre noget overskud til det faste forretningssted.

Vedrører art. 5, stk. 4 om virksomhed af forberedende eller hjælpende karakter.
SKM2010.318.SR

Skatterådet fandt, at der ikke var et forretningssted i Danmark for A. Der var herved henset til, at A efter det oplyste hverken har en faktisk eller retlig råden over forretningslokaler i Danmark. Ifølge det oplyste har A ikke en bestyrelse, direktion eller andet ansat personale i Danmark og ledelsesorganet i A vil alene bestå af en generalforsamling, som vil afholde møder i Danmark. Selv hvis det måtte antages, at de lokaliteter, hvor det er tiltænkt, at der skal afholdes generalforsamlinger, kan karakteriseres som værende et "forretningssted", ses betingelsen om, at "forretningsstedet" skal være "fast" ikke at være opfyldt. Der er herved henset til, at generalforsamlingerne efter det oplyste, ikke vil foregå et fast sted, men alene afhænge af, hvad der findes mest hensigtsmæssigt.

Vedrører art. 5, stk. 1 og 5

SKM2008.844.SR

Skatterådet fandt, at et selskab fra et andet EU-land, som skal levere ydelser vedrørende sikkerhedscertificering ved udførelse af et byggeprojekt, ikke får fast driftssted i Danmark. Dette uanset, at selskabet har en filial registreret i Danmark. Det er oplyst, at registrering af en filial var nødvendiggjort af et EU direktiv. Endvidere var det oplyst, at selskabet ikke har ansat personale i Danmark, og at opgaverne i det alt væsentlige vil blive udført uden for Danmark.

Sammenhold med den nedennævnte afgørelse i TfS 1999.409 LR.

Vedrører art. 5, stk. 1, definitionen af fast driftssted.

TfS 1999.409 LR

Ligningsrådet fandt, at et udenlandsk selskab, der havde fået til opgave at nedlægge et optisk kabel i Danmark, ville få fast driftssted, da det samlede projekt varede i mere end 12 måneder.

Der er i afgørelsen givet visse retningslinier for, hvorledes indkomsten i det faste driftssted skal opgøres, samt en angivelse af anvendelsesområdet for SEL § 2, stk. 1, litra a).

Vedrører art. 5, stk. 3, om bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde.

TfS 1991.38 LR

Et amerikansk selskab, der havde datterselskaber i bl.a. Danmark, blev ikke anset for at have fast driftssted i Danmark efter SEL § 2, stk. 1, litra a), ved at etablere et varelager her i landet hos en uafhængig tredjemand, da ordreoptagelse og salgsaftaler skulle finde sted i udlandet. Det danske datterselskabs opgave var således at ekspedere de solgte varer fra lageret til kunderne.

Vedrører art. 5, stk. 4, om virksomhed af forberedende eller hjælpende karakter.

TfS 1985.375 LR

I denne sag blev et schweizisk selskab anset for at have et fast driftssted i forbindelse med overtagelse af en portefølje af leasingkontrakter i Danmark, idet hovedfunktionen for selskabet i forbindelse med erhvervelsen af leasingporteføljen udførtes af et dansk administrationskontor, der ikke kunne anses at udøve en virksomhed, der var af forberedende eller hjælpende karakter. Det fremgår nærmere af sagen, at kontorets opgaver primært ville bestå i udarbejdelse af faktureringsgrundlag til fakturering af danske kunder, opfølgning på og rykning af danske kundebetalinger og overførsel af kundebetalinger til Schweiz.

Vedrører art. 5, stk. 4, om virksomhed af forberedende eller hjælpende karakter.