Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for, hvordan reglerne i SEL § 3, stk. 2 og 3, også kan finde anvendelse for selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, såfremt den altovervejende del af aktie-, anparts- eller andelskapitalen i disse selskaber ejes af en forening mv. med et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Afsnittet indeholder:

  • Omfattede selskaber
  • Regel
  • Opgørelse af maksimalt fradrag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

  • Afsnit C.D.1.1.12 om foreninger, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6.
  • Afsnit C.D.1.3.2 om fradrag for udlodninger og henlæggelser til almenvelgørende eller almennyttige formål efter SEL § 3, stk. 2 og 3.

Omfattede selskaber

Reglen omfatter selskaber, som ejes af foreninger med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Se SEL § 3, stk. 4.

Regel

Reglen indebærer, at indkomst optjent af selskabet helt eller delvist kan anses for indtjent af foreningen mv. i samme indkomstår, og praktiseres ved at selskabet indrømmes et ligningsmæssigt fradrag for det beløb, der anses for indtjent af foreningen mv.

Beløbet indtægtsføres tilsvarende i foreningen mv. i samme indkomstår, uanset om det overførte beløb formelt benævnes gave, udbytte eller lignende. Det er herefter en forudsætning for reglens anvendelse, at foreningen i samme indkomstår anvender hele det overførte beløb til formål, der kan fradrages efter reglerne i SEL § 3, stk. 2 og 3, under iagttagelse af prioriteringsreglen i SEL § 3, stk. 2, 2. pkt.

Prioriteringsreglen betyder, at i de tilfælde, hvor foreningen mv. foruden erhvervsmæssig indkomst har anden indkomst, anses den ikke-erhvervsmæssige indkomst for medgået til de almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål forinden nogen del af den skattepligtige indkomst anses for medgået hertil. Se SEL § 3, stk. 2, 2. pkt.

Opgørelse af maksimalt fradrag

I SKM2008.625.SKAT præciserede SKAT, hvordan det maksimale fradragsberettigede beløb opgøres efter SEL § 3, stk. 4, når modtageren er en fond omfattet af fondsbeskatningsloven eller en forening omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. SKAT meddelte, at det maksimale fradrag, når modtageren er en forening omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, opgøres som summen af uddelinger og hensættelser til almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål med fradrag af ikke-erhvervsmæssig indkomst, herunder skattefrie indtægter. Fradraget kan dog ikke medføre et underskud for selskabet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

   

SKM2007.104.LSR

I denne sag fandt Landsskatteretten at ved overførsel fra et aktieselskab mv. til en forening mv. i medfør af SEL § 3, stk. 4, kunne der ikke stilles krav om, at formålet i den modtagende forening mv. udelukkende var almenvelgørende eller på anden måde almennyttig. Landsskatteretten udtalte endvidere, at SEL § 3, stk. 4, også kunne anvendes af fonde omfattet af fondsbeskatningslovens bestemmelser, forudsat at det overførte beløb i samme indkomstår udloddes eller hensættes til almennyttige formål i overensstemmelse med fondsbeskatningslovens regler.

SEL § 3, stk. 4, fandt anvendelse

 

SKM2003.227.LSR

I denne sag fastslog Landsskatteretten, at et fondsejet selskab, der i indkomståret havde negativ indkomst, og som gennem fonden havde foretaget udlodninger til almenvelgørende formål, ikke kunne foretage underskudsfremførsel i det omfang, underskuddet hidrørte fra udlodningerne.

SEL § 3, stk. 4, fandt ikke anvendelse

 

TfS1997.594LSR

I denne sag fastslog Landsskatteretten, at den del af selskabets overskud, der udbetales som udbytte til ejeren i en sportsforening med almennyttigt formål kunne fratrækkes i henhold til § 3, stk. 4.

Skatterådet og Ligningsrådet

   

SKM2008.888.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en forening var omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, og § 3, stk. 2 og stk. 3.

 

SKM2008.625.SKAT

SKAT oplyser om, hvordan det maksimale fradragsberettigede beløb opgøres efter SEL § 3, stk. 4, når modtageren er en fond omfattet af fondsbeskatningsloven eller en forening omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Meddelelsen er refereret ovenfor under "Hovedregel".

 

TfS 2000,753 LR

Ligningsrådet har vedrørende udlodning af udbytte fra et datterselskab til en almenvelgørende fond i denne sag fastslået, at der ikke i relation til SEL § 3, stk. 4, kan indfortolkes et indirekte ejerskab, hvor bestemmelsen alene omtaler ejerskab. Ved samme lejlighed blev det fastslået, at udbytte alene er skattefrit efter SEL § 3, stk. 4, hvor det udbyttemodtagende selskab udgør en "forening mv. med almenvelgørende formål".

SEL § 3, stk. 4, kunne ikke anvendelse.