Indhold

Dette afsnit omtaler de to former for indkomstopgørelse samt konsekvenser af ændring af vedtægter mv.    

Afsnittet indeholder:

  • Kriterier for opgørelse af skattepligtig indkomst
  • Ændring af vedtægter mv.
  • Opløsning.

Kriterier for opgørelse af skattepligtig indkomst

De af selskabsskatteloven omhandlede selskaber og foreninger kan, hvad grundlaget for indkomstopgørelsen angår, deles i to forskellige grupper. Der sondres således mellem kooperative virksomheder, som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, og andre selskaber og foreninger, som er omfattet af de øvrige bestemmelser i SEL § 1, stk. 1.

Baggrunden for denne sondring er, at selskaber og foreninger mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3 foretager en opgørelse af den skattepligtige indkomst på baggrund af foreningens formue ved indkomstårets udgang (kooperationsbeskatning), mens selskaber og foreninger mv. omfattet af de øvrige bestemmelser i SEL § 1 foretager en egentlig indkomstopgørelse for en - typisk - 12 måneders periode. Se SEL § 14, henholdsvis § 10.

Men også for foreninger mv., der foretager en egentlig indkomstopgørelse, kan kriteriet for opgørelse af indkomst variere. Således er de af SEL § 1, stk. 1, nr. 6 omhandlede foreninger mv. kun  skattepligtige af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed.

Ændring af vedtægter mv.

Ændringer af et selskabs eller en forenings mv. vedtægter, fx reglerne om overskudsdeling, kredsen af deltagere mv., eller ændring af formål, faktisk funktion og lignende kan bevirke, at selskabet eller foreningen mv. må henføres til beskatning efter andre regler end hidtil.

SEL §§ 5 A-D indeholder regler om sådan overgang fra én beskatningsform til en anden. Reglerne finder tillige anvendelse på fonde mv. omfattet af fondsbeskatningsloven. Se FBL § 2, stk. 2-4, der henviser til SEL § 5 A-D. Se afsnit C.D.9.2.3 om overgang til anden form for skattepligt.

Opløsning

Hvis ændringerne i selskabets mv. vedtægter eller lignende indebærer en opløsning af det hidtidige selskab mv. med efterfølgende stiftelse af et nyt, finder reglerne i SEL §§ 5 A-D ikke anvendelse.

Det er med andre ord en forudsætning for at anvende reglerne i SEL §§ 5 A-D, at ændringerne i den skattemæssige struktur ikke medfører, at der i retlig forstand foreligger en opløsning af det hidtidige selskab mv. med efterfølgende stiftelse af et nyt.

Ændringer i et indregistreret aktie- eller anpartsselskabs formål eller faktiske funktion kunne fx medføre, at selskabet må likvideres, og i denne situation finder reglen i SEL § 5 om ophørsbeskatning anvendelse. Se afsnit C.D.1.5 om skattepligtens ophør.

En omdannelse af et indregistreret aktie- eller anpartsselskab, omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, fra et aktieselskab til et anpartsselskab eller omvendt, medfører dog ikke skattemæssige konsekvenser.