Indhold

Dette afsnit handler om reglerne ved overgang mellem andre beskatningsformer.

Afsnittet indeholder:

  • SEL § 5 C
  • Overgangstidspunkt
  • Anskaffelsestidspunkt og -sum
  • Overgang til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr 6
  • Kommuners overgang til skattepligt af netvirksomhed mv.
  • Investeringsforeninger/-selskaber  -  ændring af skattemæssig status
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

SEL § 5 C

SEL § 5 C indeholder regler om overgang fra beskatning efter en anden bestemmelse i SEL § 1 end hidtil, hvor overgangen ikke er omfattet af bestemmelserne i SEL §§ 5 A, 5 B og 5F.

SEL § 5 C finder dog ikke anvendelse ved overgang til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

SEL § 5 C finder tilsvarende anvendelse ved overgang fra skattepligt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2h og 3a-6 til skattepligt efter fondsbeskatningsloven eller ved overgang fra skattepligt efter fondsbeskatningsloven til skattepligt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2h og 3a-5b. Se FBL § 2, stk. 2.

Der er således tale om skattepligtsændringer i andre tilfælde end dem, der er omtalt under afsnit  C.D.1.6.1 og afsnit C.D.1.6.2 (overgang mellem beskatningsformer/til kooperationsbeskatning).

Det karakteristiske ved sådan overgang er, at selskabet mv. både før og efter overgangen beskattes af en indkomst, der er opgjort efter samme hovedprincipper.

Ikke alle ændringer i et selskabs mv. forhold kan dog sidestilles med overgang, der er omfattet af disse bestemmelser. SEL § 5 C omfatter således kun tilfælde af ændringer i virksomhed og formål mv., som ikke kan sidestilles med opløsning og samtidig stiftelse af en ny sammenslutning.

Et aktieselskab, der omdannes til en forening, som fremtidig er skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, vil således blive anset som opløst, således at bestemmelserne i SEL § 5 finder anvendelse.

Overgangstidspunkt

Det anføres udtrykkeligt i SEL § 5 C, stk. 1, at et selskabs mv. overgang til at være skattepligtigt efter andre regler i SEL § 1, først får virkning fra udløbet af det pågældende indkomstår, i hvilket den ændring, som har medført overgang, er sket. Der skal således ikke i disse tilfælde foretages nogen ekstraordinær afsluttende ansættelse.

Anskaffelsestidspunkt og -sum

Formuegoder, der er i behold hos selskabet mv. på tidspunktet for ændringen, anses for anskaffet på de tidspunkter og til de anskaffelsessummer og formål, hvortil de oprindelig blev erhvervet. Se SEL § 5 C, stk. 2 (succession).

Det følger heraf bl.a., at der ikke i forbindelse med selve overgangen kan foretages nogen opskrivning af anskaffelsessummen.

Endvidere kan ændringen ikke begrunde, at der ved senere salg af formuegoder, der er anskaffet før ændringen, ses bort fra det forhold, at formuegoderne måtte være anskaffet som led i næring eller i spekulationshensigt.

Skattemæssige afskrivninger, herunder ekstraordinære afskrivninger mv. på bygninger og installationer, som er foretaget før ændringen, skal anses for foretaget af selskabet mv., som det fremtræder efter ændringen.

Overgang til beskatning efter SEL § 1, stk. 1., nr. 6

Overgang til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er ikke omfattet af SEL § 5 C. Det vil sige, at overgang til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er omfattet af den almindelige bestemmelse om overgangsbeskatning i SEL § 5. Ophører fx et elselskab med at drive de i SEL § 1, stk. 1, nr. 2 e, nævnte aktiviteter, og overgår til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, medfører det ophørsbeskatning efter skattelovgivningens almindelige regler. Se afsnit C.D.1.5 om skattepligtens ophør.

I SKM2005.395.ØLR fandt Landsretten ud fra en konkret vurdering at en frugtsalgsforening ikke havde haft det i SEL § 1, stk. 1, nr. 4, angivne andelsformål. Foreningen var omfattet af SEL § 1, stk. 1 nr. 6.

Kommuners overgang til skattepligt af netvirksomhed mv.

For kommuner, som ønsker at overgå fra beskatning efter SEL § 3, stk. 7, til aktieselskabsbeskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 2 f (netvirksomhed og øvrig virksomhed omfattet af elforsyningsloven) finder reglerne i SEL § 5 C, stk. 2, tilsvarende anvendelse med hensyn til aktiver og passiver, der både før og efter overgangen er omfattet af beskatningen.

Herudover finder SEL § 5 D anvendelse på de aktiver og passiver, der hidtil ikke har været omfattet af skattepligten. Se SEL § 3, stk. 8.

De pågældende kommuner kan ikke senere vælge at vende tilbage til beskatning efter SEL § 3, stk. 7.

Kommunerne har som skattepligtige efter SEL § 3, stk. 7, haft mulighed for efter SEL § 9, stk. 1, at fradrage udgifter, der vedrører indkomstkilder, hvis indtægter er skattepligtige. Kommunerne har også haft mulighed for at foretage afskrivninger på bygninger, driftsmidler mv., der har tilknytning til elnæringsvirksomheden.

Henvisningen til SEL § 5 C, stk. 2, indebærer, at kommunen ved overgangen til den ændrede beskatning succederer i anskaffelsessummerne og anskaffelsestidspunkterne for disse formuegoder. Da kommunerne ved overgangen til skattepligt har opgjort anskaffelsessummerne efter SEL § 35 O, stk. 6, træder disse skattemæssige indgangsværdier i stedet for de oprindelige anskaffelsessummer.

Det er overgangsreglerne i sidstnævnte bestemmelse, der finder anvendelse ved afgørelsen af, hvorledes afskrivningerne skal foretages på de aktiver, der ikke hidtil har kunnet afskrives på.

Endvidere bevirker henvisningen til SEL § 5 D, at der fastsættes indgangsværdier for opgørelse af fortjeneste og tab ved afhændelse af fast ejendom, værdipapirer og goodwill. Dette sikrer, at hvis fortjenesten på de pågældende aktiver og passiver ikke har været omfattet af skattepligten forud for overgangen, vil kommunen alene blive beskattet af den fortjeneste, der vedrører perioden efter overgangen til aktieselskabsbeskatning, når fortjeneste og tab senere skal opgøres.

Da et kommanditaktieselskab ikke er omfattet af selskabsskatteloven, skal der ved et aktieselskabs omdannelse til kommanditaktieselskab ske ophørsbeskatning af selskabet efter SEL § 5, idet aktierne anses for afstået.

Investeringsforeninger/-selskaber - ændring af skattemæssig status

Ifølge ABL § 33, stk. 1 kan en bevisudstedende akkumulerende investeringsforening (SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a), et investeringsselskab (ABL § 19), eller et bevisudstedende investeringsinstitut med minimumsbeskatning (LL § 16C, stk. 1) ændrer skattemæssig status, uden at foreningen eller selskabet opløses.

Medlemmernes andele af foreningen eller selskabet anses for afstået og anskaffet igen på det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, til handelsværdien på dette tidspunkt.

Bestemmelserne gælder ligeledes, når et selskab, der omfattes af en af de øvrige skattepligtsbestemmelser i selskabsskatteloven, ændrer skattemæssig status til investeringsselskab. Se ABL § 33, stk. 2.

Ved ændring af skattemæssig status forstås, at gevinst og tab på den skattepligtiges aktier og andele mv. i selskabet mv. efter det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, beskattes efter andre regler end indtil dette tidspunkt. Se ABL § 33, stk. 1, 2. pkt.

 SEL § 5 F indeholder regler vedrørende statusskift ved overgang til og fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning og til og fra beskatning som investeringsselskab. 

Efter SEL § 5 F har overgang til beskatning som investeringsselskab virkning fra det efterfølgende indkomstår. For så vidt angår overgang fra akkumulerende investeringsforening til investeringsinstitut med minimumsbeskatning er det ved SEL § 5 F fastsat, at overgangen udløser ophørsbeskatning, således at der sker en opgørelse ved overgangen.

Se også

Se afsnit C.B.4.3C.B.4.7 og C.B.4.4 (afståelse mv. af aktier mv i investeringsselskaber/-foreninger) og afsnit C.D.1.1.10.2 om investeringsselskaber - ABL § 19. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2005.395.ØLR

Landsretten fandt efter de foreliggende oplysninger, herunder en meget begrænset omsætning med foreningens medlemmer, at en frugtsalgsforening i indkomståret 1998 ikke havde haft det i SEL § 1, stk. 1, nr. 4, angivne andelsformål. Frugtsalgsforeningen var derfor ikke omfattet af denne bestemmelse men derimod af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvorfor overgangen skulle ske efter SEL § 5, stk. 1, se stk. 4. Videre fandt Landsretten, at overgang til beskatning efter SEL § 5, stk. 1, 2. pkt, var sket i indkomståret 1998. Den omstændighed, at foreningens faktiske og retlige forhold i dette indkomstår ikke ændrede sig af betydning i forhold til de foregående år, for hvilke korrektioner af skatteansættelsen var udelukket som følge af forældelse, kunne ikke føre til, at overgang til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, var udelukket.