Indhold

I dette afsnit beskrives kapitalforeninger, som typisk henvender sig til en begrænset kreds af investorer. 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvad er en kapitalforening?
  • AIF-SIKAV'er og AIF-værdipapirfonde
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også:

  • afsnit C.D.1.1.10.3 "Investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde som har oprettet andelsklasser"
  • afsnit C.D.1.1.10.6 " Investeringsforeninger- kontoførende"
  • afsnit C.D.1.1.10.8 "Investeringsforeninger - bevisudstedende minimumsbeskattede"
  • afsnit C.D.1.1.10.11 "Investeringsforeninger - bevisudstedende akkumulerende". 

Regel

Når en kapitalforening anses for en investeringsforening, finder reglerne for akkumulerende, minimumsbeskattet og kontoførende foreninger anvendelse. Reglerne for investeringsselskaber i ABL § 19 finder også anvendelse.

Er en kapitalforening opdelt i andelsklasser, og består forskellen mellem andelsklasserne ikke i at administrationsomkostningerne skævdeles, eller hvilken valuta, der anvendes, eller at den ene andelsklasse rent faktisk udbetaler minimumsindkomsten mens den anden andelsklasse er teknisk udbetalende, er foreningen altid omfattet af ABL § 19. Se afsnit C.D.1.1.10.3

Har en investeringsforening udstedt beviser, er foreningen enten minimumsbeskattet, akkumulerende eller omfattet af ABL § 19.

Omfattes en kapitalforening ikke af reglerne for investeringsforeninger, omfattes den af ABL § 19, såfremt betingelser for at være omfattet af ABL § 19 i øvrigt er opfyldt.

Hvad er en kapitalforening?

Kapitalforeninger adskiller sig fra investeringsforeninger omfattet af investeringsforeningsloven ved bl.a. at have andre placeringsregler og ved at kunne henvende sig til en mere begrænset kreds end investeringsforeninger omfattet af loven. Det må derfor antages, at kapitalforeninger som hovedregel vil være omfattet af begrebet investeringsforening i skattelovgivningen.

AIF-SIKAV'er og AIF-værdipapirfonde

Ved lov nr. 706 af 8. juni 2018 (bl.a. om indførelse af nye former for alternative investeringsfonde) er der indført to nye betegnelser for AIF'er. De hedder AIF-SIKAV'er og AIF-værdipapirfonde.

Det er i lov om alternative investeringsfonde m.v. § 3, der er indsat mulighed for de to nye AIF'er.  

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2019.489.SR

Skatterådet bekræftede, at en afdeling i en AIF-SIKAV skulle anses for et selvstændigt skattesubjekt, og at danske investorer i afdelingen skulle beskattes efter ABL § 19. Endvidere bekræftede Skatterådet, at løbende indskud i afdelingen skulle anses for en skattemæssig anskaffelse af andele i afdelingen på tidspunktet for indskuddet. Sidst bekræftede Skatterådet, at en regulering af selskabskapitalen i forbindelse med tilbagesalg af andele i afdelingen skulle anses for en skattemæssig afståelse omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 2, nr. 4. 

SKM2019.122.SR

Skatterådet bekræftede, at afdelingerne i en AIF-værdipapirfond efter en konkret vurdering skulle anses for at være selvstændige skattesubjekter, og at investeringsbeviserne, der udstedes af afdelingerne, var omfattet af ABL § 19.

Skatterådet bekræftede desuden, at henholdsvis likvidationsprovenu og afståelsessummer ved tilbagesalg til udstedende selskab skulle behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier.

SKM2016.597.SR

Skatterådet bekræftede, at overflytning af 2 afdelinger i 2 kapitalforeninger til en investeringsforening med efterfølgende opløsning af kapitalforeningerne ikke udløser beskatning - hverken på afdelingsniveau eller for investorerne i de pågældende afdelinger.

Skatterådet bekræftede endvidere, at der ikke i forbindelse med overflytningen ansås at ske udlodning af udbytte, jf. LL § 16 A, eller afståelse til det udstedende selskab, omfattet af LL § 16 B.

Skatterådet bekræftede endeligt, at afdelingerne efter overflytningen kunne videreføre deres status som omfattet af ABL § 19 og SEL § 3, stk. 1, nr. 19.