Indhold

I dette afsnit beskrives, hvilke fradrag der indgår ved opgørelse af minimumsindkomsten.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

I det samlede nettobeløb nævnt under nr. 1-9, under afsnit C.D.1.1.10.9.2 "Indtægt", kan  fradrages følgende tab mv.:

  1. Renteudgifter. Dette er indsat ved lov nr.1179 af 8. juni 2021 og har virkning fra og med den 1. januar 2022.
  2. Tab og renteudgifter på fordringer omfattet af KGL § 14, stk. 1, bortset fra tab omfattet af stk. 4, nr. 10 (den under C.D.1.1.10.10.2 nævnte nr. 10), og tab på fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som på erhvervelsestidspunktet ikke opfyldte mindsterentekravet efter KGL § 38, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 16. oktober 2009. For investeringsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 8, gælder dette dog ikke tab på fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af foreningen er koncernforbundet, jf. KGL § 4, når fordringen også er omfattet af KGL § 4. Tabet, jf. 1. pkt., opgøres efter KGL § 26, stk. 5, idet stk. 4, nr. 4, 3 og 4. pkt., (den under C.D.1.1.10.10.2 nævnte nr. 4, 3. og 4. pkt.) finder tilsvarende anvendelse. Fra og med den 1. januar 2022 udgår "og renteudgifter". Se lov nr.1179 af 8. juni 2021.
  3. Tab på finansielle kontrakter omfattet af KGL § 29. Tabet opgøres efter KGL § 33.
  4. Tab ved afståelse af værdipapirer mv., der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, dog ikke aktier mv. omfattet af ABL §§ 19 A, 19 B eller 19 C. Tabet opgøres efter ABL § 25 og § 26, stk. 2-4 og 6.
  5. Tab på aktier mv. omfattet af ABL §§ 19 A, 19 B eller 19 C. Tabet opgøres efter ABL § 23, stk. 7.
  6. Beløb fremført efter LL § 16 C, stk. 8, som følge af en negativ minimumsindkomst.
  7. Beløb, der er anvendt til indløsning af beviser, i det omfang beløbet kan henføres til indtægter som nævnt under nr. 1-9, under afsnit C.D.1.1.10.10.2, der er erhvervet før eller som følge af indløsningen, jf. dog stk. 9 i LL § 16 C (den under C.D.1.1.10.10.6 nævnte mulige regulering).

Se LL § 16 C, stk. 5. 

Ad 1

Fra og med indkomståret 2015 kan også fratrækkes renteudgifter på fordringer ved opgørelse af minimumsindkomsten. Dvs. at der er fradragsret for de renteudgifter, som investeringsinstitutter har i egenskab af obligationsinvestor som følge af, at obligationen har en negativ rente.

Negative renter på obligationsinvesteringer, samt øvrige fordringer der er omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1, herunder bankindskud, sidestillet med andre former for negativt afkast på fordringer i form af kurstab, som kan trækkes fra ved opgørelsen af minimumsindkomsten.

Der er derimod ikke fradrag for andre renteudgifter. Der er altså ikke fradrag for eventuelle renteudgifter, som investeringsinstitutterne har i egenskab af debitor.

Ændringen skete i lov nr. 1883 af 29. december 2015.

Investeringsinstitutter kan ved opgørelsen af minimumsindkomsten fradrage udgifter til administration, i det omfang udgifterne ikke overstiger et eventuelt positivt nettobeløb opgjort efter LL § 16 C, stk. 4, nr. 1-9 og stk. 5. (de indtægter nævnt under C.D.1.1.10.10.2 nr. 1-9 nedsat med de ovenfor nævnte tab). Se LL § 16 C, stk. 6.

Er den samlede minimumsindkomst, der opgøres efter LL § 16 C, stk. 4 og 5, negativ, kan beløbet fremføres til fradrag ved opgørelsen af investeringsinstituttetes minimumsindkomst i de følgende indkomstår. Den negative minimumsindkomst kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis den ikke for et tidligere indkomstår kan rummes i det beløb, der skal minimumsbeskattes. Den negative minimumsindkomst indgår på tabssiden ved opgørelse af minimumsindkomsten i de følgende år. Se LL § 16 C, stk. 8. Fra og med den 1. januar 2022 er "indkomstår" i LL § 16 C, stk. 8 ændret til "kalenderår". Se lov nr. nr. 1179 af 8. juni 2021.

 Ad 1 og 2

Fra og med den 1. januar 2022 er LL § 16 C, stk. 5 ændret, så der er fradrag for alle renteudgifter. Se lov nr. nr. 1179 af 8. juni 2021.