Indhold

I dette afsnit beskrives, hvad en akkumulerende investeringsforening, som omfattes af den subjektive skattepligt i SEL § 1, stk. 1, nr. 5a, er.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovbestemmelsens baggrund, formål og historik
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Regel

Hvis en bevisudstedende forening hverken er omfattet af LL § 16 C (minimumsbeskattet) eller ABL § 19, stk. 1 (investeringsselskab), anses foreningen for en akkumulerende investeringsforening.

Akkumulerende investeringsforeninger er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5a.

Det er ikke kun rene investeringsforeninger, som omfattes af SEL § 1, stk. 1, nr. 5a, men også foreninger som har biformål udover investeringsvirksomheden.

Lovbestemmelsens baggrund, formål og historik

Den seneste lovbekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. er nr. 251 af 22. februar 2021.

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.10.1 "Introduktion til afsnittet om beskatning af investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde" under "Historikskemaer".

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser vedrørende kontoførende investeringsforeninger.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.485.SR Skatterådet bekræftede, at investeringer i form af indskudskapital i en enhed i Zambia var omfattet af ABL § 19, dog forudsat, at antallet af deltagere, der ikke kunne anses for én deltager i henhold til ABL § 19, stk. 2, nr. 2, udgjorde mindst 8 deltagere.

Skatterådet bekræftede endvidere, at investeringerne blev omfattet af kapitel 3 i aktieavancebeskatningsloven, når grænsen på 15 pct. i ABL § 19, stk. 3, blev overskredet.

Skatterådet bekræftede endeligt, at overgangen fra beskatning efter ABL § 19 skete med virkning fra begyndelsen af det indkomstår, hvor ændringen havde virkning fra, og at investorerne derfor ansås for at have afstået deres kapitalandele på dette tidspunkt.