Indhold

I dette afsnit beskrives, hvad en akkumulerende investeringsforening, som omfattes af den subjektive skattepligt i SEL § 1, stk. 1, nr. 5a, er.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovbestemmelsens baggrund, formål og historik
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Regel

Hvis en bevisudstedende forening hverken er omfattet af LL § 16 C (minimumsbeskattet) eller ABL § 19, stk. 1 (investeringsselskab), anses foreningen for en akkumulerende investeringsforening.

Akkumulerende investeringsforeninger er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5a.

Det er ikke kun rene investeringsforeninger, som omfattes af SEL § 1, stk. 1, nr. 5a, men også foreninger som har biformål udover investeringsvirksomheden.

Lovbestemmelsens baggrund, formål og historik

Den seneste lovbekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. er ►nr. 251 af 22. februar 2021◄.

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.10.1 "Introduktion til afsnittet om beskatning af investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde" under "Historikskemaer".

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser vedrørende kontoførende investeringsforeninger.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.485.SR Skatterådet bekræftede, at investeringer i form af indskudskapital i en enhed i Zambia var omfattet af ABL § 19, dog forudsat, at antallet af deltagere, der ikke kunne anses for én deltager i henhold til ABL § 19, stk. 2, nr. 2, udgjorde mindst 8 deltagere.

Skatterådet bekræftede endvidere, at investeringerne blev omfattet af kapitel 3 i aktieavancebeskatningsloven, når grænsen på 15 pct. i ABL § 19, stk. 3, blev overskredet.

Skatterådet bekræftede endeligt, at overgangen fra beskatning efter ABL § 19 skete med virkning fra begyndelsen af det indkomstår, hvor ændringen havde virkning fra, og at investorerne derfor ansås for at have afstået deres kapitalandele på dette tidspunkt.