Indhold

I dette afsnit beskrives, hvordan akkumulerende investeringsforeninger, omfattet af den subjektive skattepligt i SEL § 1, stk. 1, nr. 5a, beskattes.

Regel

Akkumulerende investeringsforeninger er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5a, og beskattes efter de almindelige regler for aktieselskaber. Det vil sige, at de skal opgøre deres indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler, som gælder for aktieselskaber. Se SEL § 8, stk. 1.

En akkumulerende investeringsforeninger er i øvrigt omfattet af kursgevinstlovens generelle skattepligt. Se KGL § 2.