Indhold

Dette afsnit handler om den gældende mangeårige praksis om efterangivelse, der anvendes på told- og arbejdsgiverkontrolområdet. På moms- og afgiftsområdet er der sket en del ændringer, idet ændringer i moms- og afgiftstilsvar nu skal ske elektronisk via ►TastSelv Erhverv (skat.dk/tastselverhverv)◄. Se afsnit A.A.8.3.1.3.

Afsnittet indeholder:

  • Fremgangsmåden ved efterangivelse
  • Retsvirkningerne af efterangivelse
  • Undtagelse fra fremgangsmåden
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fremgangsmåden ved efterangivelse

På told- og arbejdsgiverkontrolområdet kan fremgangsmåden med efterangivelse anvendes, hvis borgeren/virksomheden skal efterbetale skyldige beløb. Efterangivelse forudsætter enighed, der dokumenteres ved underskrift fra den skattepligtige samt ved at Skatteforvaltningen skriftligt tilkendegiver, at sagen kan sluttes ved efterangivelse. I sagen SKM2012.576.LSR blev det lagt til grund, at en mailkorrespondance med den afgiftspligtige ikke kunne sidestilles med, at der var sket frivillig efterangivelse fra den afgiftspligtige.

Retsvirkningerne af efterangivelse

Efterbetaling på Skatteforvaltningens initiativ er en frivillig aftale og dermed er der ikke tale om en afgørelse. Procedurereglerne i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven skal derfor ikke iagttages. I det omfang en afgiftspligtig selv tager initiativ til en efterangivelse, skal henvendelsen behandles som en anmodning om genoptagelse og afsluttes med en afgørelse.

Selv om borgeren/virksomheden har afleveret efterangivelse, kan der med respekt af gældende frist- og forældelsesregler anmodes om, at der træffes afgørelse med klageadgang. Vedrørende toldområdet gælder særligt, at fristen for anmodning om godtgørelse ikke må være overskredet. Se EUTK art 121. Se også afsnit A.A.8.5.

Undtagelse fra fremgangsmåden

Afslutning med efterangivelse kan ikke anvendes, hvis der er flere parter, da de øvrige parter i givet fald mister deres klagemulighed. I sådanne tilfælde skal der træffes afgørelse og procedurereglerne i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven skal overholdes.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2012.576.LSR

Et selskab ansås ikke for frivilligt at have indgivet efterangivelser af afgiftstilsvar, se SFL § 31.