åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, i hvilket omfang skatteministeren har udnyttet bemyndigelsen i  SFL § 35 til at fastsætte regler om, at henvendelser til og fra Skatteforvaltningen skal være i digital form og til i den anledning at fravige formkrav i lovgivningen.   

Bemyndigelserne i SFL § 35, stk. 1-4 er udnyttet ved BEK nr. 1301 af 14. november 2018.

Der er ved BEK nr. 808 af 30. juni 2015 fastsat regler om obligatorisk elektronisk kommunikation om godtgørelse af afgift.

I SFL § 35, stk. 3, er en særlig bemyndigelse til at udstede dokumenter uden underskrift.

Efter SFL § 35, stk. 4, kan der fastsættes nærmere regler om digital kommunikation med Skatteforvaltningen, herunder anvendelse af digital signatur. Desuden fremgår det af bestemmelsen, at meddelelser fra Skatteforvaltningen, som indeholder fortrolige oplysninger, skal krypteres eller sikres på anden forsvarlig måde.

Det fremgår af SFL § 35, stk. 5, at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er gjort tilgængelig for Skatteforvaltningen henholdsvis den skattepligtige eller indberetningspligtige.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår er kravene til meddelelse opfyldt?
  • Tilfælde hvor underskriftskravet fraviges
  • Særlige digitale indberetningspligter
  • Særligt om digital kommunikation af forskudsopgørelsen for 2014

Hvornår er kravene til meddelelse opfyldt?

Krav i skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser med mere til Skatteforvaltningen sendes via TastSelv på www.skat.dk. Se BEK nr. 1301 af 14. november 2018.  

Tilfælde hvor underskriftskravet fraviges

Det fremgår af BEK nr. 908 af 24. juni 2013, der har hjemmel i SFL § 35, stk. 3, at følgende dokumenter kan udstedes uden underskrift og i retlig henseende er sidestillet med et dokument med personlig underskrift:

1) årsopgørelser

2) underretninger efter SFL § 20, dvs. varslinger af afgørelser om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat.

3) forskudsopgørelser for fysiske og juridiske personer

4) underretning om ændring af forskudsopgørelsen efter SFL § 19

5) meddelelser om ejendomsvurdering

6) meddelelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer

7) afgørelser om registreringsforhold for køretøjer i Køretøjsregistret, herunder om afgiftsbetaling og afgiftsfritagelse

8) afgørelser om nummerplader, herunder om betaling for samt udlevering og inddragelse af nummerplader.

9) afgørelser om registrering, ændring af registreringsforhold, ophør af registrering og afmeldelse fra registrering for afgifter og skatter.

10) afgørelser om pålæg af rykkergebyr efter OPKL § 6.

11) afgørelser om fastsættelse af foreløbigt tilsvar efter OPKL § 4, stk. 1, og afgift for fastsættelse af foreløbigt tilsvar efter OPKL § 4, stk. 2.

12) afgørelser om pålæg af morarenter efter OPKL § 7.

13) afgørelser om nye afregningsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms

14) afgørelser om opkrævning af told og afgifter ved import. 

15) afgørelser om nedsættelse af ordinære acontoskatterater, der modtages i TastSelv Erhverv

16) afgørelser om modregning, der vises ved åbning af én skattekonto

17) afgørelse om afdragsordninger

18) afgørelser til medhæfter med oplysning om, at primær hæfter er blevet rykket for manglende betaling.       

Særlige digitale indberetningspligter

Med hjemmel i SFL § 35, stk. 1, 2 og 4 er der udstedt BEK nr. 1301 af 14. november 2018  om digital kommunikation på Skatteministeriets område. 

Med hjemmel i EBL § 6 A, stk. 6 og SFL § 35, stk. 1, 2 og 4 er der udstedt BEK nr. 256 af 20. marts 2012 om hvilke oplysninger der skal indgives til Skatteforvaltningen ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Med hjemmel i FUL § 6, stk.2 og § 13, stk. 2 er udstedt BEK nr. 1003 af 6. september 2014 om oplysningspligter efter FUL.

Med hjemmel i ML er udstedt BEK. nr. 808 af 30. juni 2015 om obligatorisk angivelse af afgift efter ML kapital 15 til Skatteforvaltningen på TastSelv Erhverv. Se ML § 71.

Særligt om digital kommunikation af forskudsopgørelsen

Med hjemmel i SFL § 35 er der udstedt BEK nr. 1136 af 3. december 2012, hvorefter forskudsopgørelsen alene vil være tilgængelig i den skattepligtiges skattemappe på hjemmesiden www.skat.dk, medmindre den skattepligtige har anmodet SKAT (nu Skatteforvaltningen) om at få forskudsopgørelsen i en papirudgave.

 Se afsnit A.C.2.1.2.1.4.1.1 Digital indgivelse af oplysninger.