åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.7.6 Digital kommunikation" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, i hvilket omfang skatteministeren har udnyttet bemyndigelsen i  SFL § 35 til at fastsætte regler om, at henvendelser til og fra Skatteforvaltningen skal være i digital form og til i den anledning at fravige formkrav i lovgivningen. Afsnittet handler også om, hvornår Skatteforvaltningen kan sende meddelelser til Digital Post.

Bemyndigelserne i SFL § 35, stk. 1-4 er udnyttet ved BEK nr. 1197 af 25. november 2019 om digital kommunikation på Skatteministeriets område.

Der er ved BEK nr. 808 af 30. juni 2015 fastsat regler om obligatorisk elektronisk kommunikation om godtgørelse af afgift.

I SFL § 35, stk. 3, er en særlig bemyndigelse til at udstede dokumenter uden underskrift.

Efter SFL § 35, stk. 4, kan der fastsættes nærmere regler om digital kommunikation med Skatteforvaltningen, herunder anvendelse af digital signatur. Desuden fremgår det af bestemmelsen, at meddelelser fra Skatteforvaltningen, som indeholder fortrolige oplysninger, skal krypteres eller sikres på anden forsvarlig måde.

Det fremgår af SFL § 35, stk. 5, at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er gjort tilgængelig for Skatteforvaltningen henholdsvis den skattepligtige eller indberetningspligtige.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår er kravene til meddelelse opfyldt?
  • Hvornår  kan Skatteforvaltningen sende meddelelser til Skattemappen/TastSelv.
  • Hvornår kan Skatteforvaltningen sende meddelelser til Digital Post (e-Boks).
  • Tilfælde hvor underskriftskravet fraviges
  • Særlige digitale indberetningspligter
  • Særligt om digital kommunikation af forskudsopgørelsen

Hvornår er kravene til meddelelse opfyldt?

Krav i skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser med mere til Skatteforvaltningen sendes via TastSelv på www.skat.dk. Se BEK nr. 1197 af 25. november 2019 § 7.

Hvornår kan Skatteforvaltningen sende meddelelser til Skattemappen/TastSelv?

Det følger af § 5, stk. 1, af BEK nr. 1197 af 25. november 2019, at Skatteforvaltningen kan sende meddelelser, forslag til afgørelser og afgørelser m.v. til borgere og virksomheder ved, at den pågældende meddelelser m.v. lægges i borgerens eller virksomhedens skattemappe. 

Meddelelser, som lægges i Skattemappen/TastSelv, anses at være kommet frem til modtageren på det tidspunkt, meddelelserne bliver tilgængelige for modtageren i Skattemappen/TastSelv, når følgende er opfyldt:

  • modtageren adviseres herom ved Digital Post, e-mail eller SMS, og
  • der er tale om en sag vedrørende skatter, afgørelser eller lovpligtig indberetning.

Det fremgår af forarbejderne til SFL § 35, stk. 5, at det er en forudsætning for, at en meddelelse anses at være kommet frem, år meddelelsen lægges i skattemappen/TastSelv, at modtageren adviseres ved e-mail eller SMS om, at der er nye meddelelser i Skattemappen/TastSelv. Se LFF 149 af 3. marts 2010 afsnit 3.1.2.3 og 3.1.2.5. 

Hvornår kan Skatteforvaltningen sende meddelelser til Digital Post (e-Boks)?

Skatteforvaltningen har ret til at sende meddelelser til en borger eller virksomheds postkasse i Digital Post, hvis borgeren eller virksomheden er tilsluttet Digital Post. Se lov om Digital Post fra offentlige afsendere  § 7. Dette gælder dog ikke, hvis det følger af anden lovgivning, at meddelelsen skal sendes i fysisk form eller digitalt på en anden måde. Se lov om Digital Post fra offentlige afsendere § 9. 

Meddelelser, der sendes under anvendelse af Digital Post, anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen bliver tilgængelig i modtagerens postkasse. Se lov om Digital Post fra offentlige afsendere § 10

Det er modtageren, som bærer risikoen ved ikke at gøre sig bekendt med indholdet af meddelelser, som en myndighed har sendt til Digital Post. Se FOB2016.34.

Tilfælde hvor underskriftskravet i FVL § 32 b fraviges

Det fremgår af BEK nr. 908 af 24. juni 2013, der har hjemmel i SFL § 35, stk. 3, at følgende dokumenter kan udstedes uden underskrift og i retlig henseende er sidestillet med et dokument med personlig underskrift:

1) årsopgørelser

2) underretninger efter SFL § 20, dvs. varslinger af afgørelser om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat

3) forskudsopgørelser for fysiske og juridiske personer

4) underretning om ændring af forskudsopgørelsen efter SFL § 19

5) meddelelser om ejendomsvurdering

6) meddelelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer

7) afgørelser om registreringsforhold for køretøjer i Køretøjsregistret, herunder om afgiftsbetaling og afgiftsfritagelse

8) afgørelser om nummerplader, herunder om betaling for samt udlevering og inddragelse af nummerplader

9) afgørelser om registrering, ændring af registreringsforhold, ophør af registrering og afmeldelse fra registrering for afgifter og skatter.

10) afgørelser om pålæg af rykkergebyr efter OPKL § 6

11) afgørelser om fastsættelse af foreløbigt tilsvar efter OPKL § 4, stk. 1, og afgift for fastsættelse af foreløbigt tilsvar efter OPKL § 4, stk. 2

12) afgørelser om pålæg af morarenter efter OPKL § 7

13) afgørelser om nye afregningsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms

14) afgørelser om opkrævning af told og afgifter ved import

15) afgørelser om nedsættelse af ordinære acontoskatterater, der modtages i TastSelv Erhverv

16) afgørelser om modregning, der vises ved åbning af en skattekonto

17) afgørelse om afdragsordninger

18) afgørelser til medhæfter med oplysning om, at primær hæfter er blevet rykket for manglende betaling.       

Særlige digitale indberetningspligter

Med hjemmel i SFL § 35, stk. 1, 2 og 4 er der udstedt BEK nr. 1197 af 25. november 2019 om digital kommunikation på Skatteministeriets område. 

Med hjemmel i EBL § 6 A, stk. 6 og SFL § 35, stk. 1, 2 og 4 er der udstedt BEK nr. 256 af 20. marts 2012 om, hvilke oplysninger der skal indgives til Skatteforvaltningen ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Med hjemmel i FUL § 6, stk.2 og § 13, stk. 2 er udstedt BEK nr. 1003 af 6. september 2014 om oplysningspligter efter FUL.

Med hjemmel i ML er udstedt BEK. nr. 808 af 30. juni 2015 om obligatorisk angivelse af afgift efter ML kapital 15 til Skatteforvaltningen på TastSelv Erhverv. Se ML § 71.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Udtalelser

Udtalelsen stikord

Yderligere kommentarer

Afgørelser fra Landsskatteretten

SKM2021.53.LSR◄  SKAT sendte en afgørelse om skønsmæssig ansættelse af moms til en virksomheds digital postkasse, efter at denne var afmeldt ved Erhvervsstyrelsen. Landsskatteretten fandt, at virksomheder efter afmeldelse ikke længere var forpligtet til at være tilmeldt Digital Post. Derfor fandt bestemmelsen i § 10 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, om at breve anses at være kommet frem, når brevene er modtaget i Digital Post, ikke anvendelse for afmeldte virksomheder. Henset ti, at klageren i sagen hæftede personligt for virksomheden, var rette modtager klagerens privatadresse eller digitale postkasse.  Skattestyrelsen er ved at vurdere betydningen af denne afgørelse og vil udsende et styresignal herom. Se SKM2021.165.SKTST

Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

FOB2016.34

Trafik- og Byggestyrelsen var i en sag om syn af et køretøj berettiget til at sende synsindkaldelsen, en erindringsskrivelse og to administrative bødeforlæg til en 90-årig via Offentlig Digital Post.  

Ombudsmanden henviste til, at retsvirkningerne af at sende meddelelser via Offentlig Digital Post fremgår direkte af loven, og at det fremgår udtrykkeligt af forarbejderne, at modtageren af en meddelelse sendt via Offentlig Digital Post selv bærer risikoen ved ikke at gøre sig bekendt med indholdet af post i sin digitale postkasse.