Indhold

Dette afsnit beskriver om den generelle betingelse om, at de selskaber og foreninger mv., der er nævnt i SEL § 1, stk. 1, skal være hjemmehørende her i landet.

Afsnittet indeholder:

  • Hjemmehørende her i landet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hjemmehørende her i landet

Fortolkningen af ordet hjemmehørende giver ikke vanskeligheder vedrørende indregistrerede aktie- og anpartsselskaber, da det er en betingelse for indregistreringen i Erhvervsstyrelsen, at selskabet angiver sit hjemsted her i Danmark. Det samme må antages at gælde for et SMBA selskab. Skatterådet fandt således i SKM2010.820.SR at et selskab, der var registreret i Det Centrale Virksomhedsregister fortsat var fuldt skattepligtigt til Danmark, selv om direktionen var flyttet til udlandet. Det skal dog bemærkes, at Skatterådet i det bindende svar ikke har taget stilling til om selskabet var hjemhørende her i landet. I klagesagen SKM2012.177.LSR, var det Landsskatterettens opfattelse, at selskabet derimod var begrænset skattepligtig som følge af fast driftssted her i landet.

Ved lov nr. 1254 af 18. december 2012 blev denne praksis ændret, således at alle selskaber og foreninger der er omfattet af fuld dansk skattepligt, hvis de enten er registreret eller har ledelsens sæde her i landet. Lovens forarbejder henviser netop til SKM2012.177.LSR.

For de øvrige sammenslutninger mv., der er nævnt i bestemmelsen, er det derimod af betydning, hvad der skal forstås ved hjemmehørende, bl.a. for at afgrænse dem fra de i SEL § 2, omhandlede begrænset skattepligtige selskaber og foreninger. Se afsnit C.D.1.2.

De ikke-indregistrerede selskaber, fonde og foreninger anses for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet, se SEL § 1, stk. 6, 1. og 2. pkt. Det er uden betydning, om selskabet eller foreningen eventuelt er indregistreret i udlandet.

Bemærk

Fuld skattepligt kan således bestå enten på baggrund af:

  • Indregistrering her i landet, eller
  • Ledelsen har sæde her i landet.

Se også

Se afsnit C.D.1.1.1.3 om hvor ledelsen har sæde.

Udenlandske selskaber med ledelse her i landet

I henhold til SEL § 1, stk. 6, 3. pkt., finder bestemmelsen om fuld skattepligt for udenlandske selskaber med ledelse her i landet dog ikke anvendelse, for så vidt angår selskaber og foreninger mv., som er fuldt skattepligtige i et andet land, hvis DBO'en bestemmer, at Danmark skal lempe dobbeltbeskatning af indkomst fra et fast driftssted i det pågældende land efter exemptionsmetoden eller ved at give matching credit.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2007.151.HR

Højesterets flertal udtalte, at indregistrering af et selskab her i landet er en tilstrækkelig betingelse for skattepligt efter selskabsskattelovens § 1. Dette er i overensstemmelse med fast administrativ praksis.

Flertallet fastslår, at beskatningsretten i henhold til den dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og USA som udgangspunkt tilkommer Danmark, da selskaberne er registreret her, jf. overenskomstens artikel III, stk. 1, sammenholdt med artikel II, stk. 1, litra g. Højesteret finder ikke, at der foreligger et dobbeltbeskatningsproblem, idet det ikke er godtgjort, at også USA har pålagt selskaberne fuld skattepligt.

Mindretallet på tre dommere finder ikke, at der er den fornødne hjemmel til at beskatte et aktieselskab eller et anpartsselskab i Danmark alene betinget af indregistrering her i landet.

Skatterådet

SKM2016.203.SR

Skatterådet bekræftede, at A ApS' danske skattepligt ophørte på tidspunktet for flytningen af ledelsen og af selskabets hjemsted fra Danmark til Spanien.

Det var oplyst, at A ApS ville blive afmeldt hos erhvervsstyrelsen og i stedet registreret i Spanien. Direktionen i A ApS ville ved flytningen træde tilbage og i den forbindelse ville en ny direktion blive udpeget. Alle medlemmerne af den nye direktion ville være bosiddende uden for Danmark. Selskabets ledelse ville derfor ikke længere have sæde i Danmark.

SKM2015.53.SR

A GP var et selskab, der ville blive stiftet og indregistreret i henhold til luxembourgsk ret som et kapitalselskab af typen société anonyme (S.A.). Selskabet ville få hjemstedsadresse i Luxembourg. Selskabet ville få en ledelse bestående af tre personer, og der ville således blive udpeget to A directors, som begge ville være fysiske personer hjemmehørende i Luxembourg. Desuden ville der blive udpeget en B director, som ville være et dansk anpartsselskab. Det danske anpartsselskab skulle i overensstemmelse med vedtægterne udpege en fysisk person som dets permanente repræsentant til at handle på anpartsselskabets vegne. Til dette ville anpartsselskabet udpege en fysisk person, som var bosat i Danmark og fuldt skattepligtig til Danmark.

Skatterådet bekræftede, at A GP under stiftelse ikke ville blive fuldt skattepligtig til Danmark på grund af en ledelse af selskabet som beskrevet. Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at A GP under stiftelse ikke ville være begrænset skattepligtig til Danmark af et fast driftssted, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

SKM2014.768.SR

Udbytter mellem selskaber indenfor en koncern blev anset for skattefri, enten fordi der var tale om datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, eller fordi modtagerselskabet ikke var skattepligtigt til Danmark. Udbyttet blev ikke anset for CFC-indkomst.

Statsgodkendt lottovirksomhed i udland.

SKM2010.820.SR

Indregistrering af et selskab her i landet medfører fuld skattepligt, uanset om selskabets ledelse har sæde her i landet eller ej.