►Ifølge LL § 8 K, stk. 4, kan udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder i form af ask, el, elefantgræs, hassel, pil, poppel og præriegræs fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Det er en betingelse, at den skattepligtiges areal med planter af de arter, som er nævnt i LL § 8 K, stk. 4, 1. punktum, i ren eller blandet bestand er på mindst 0,30 hektar.◄

►Der kan ikke opnås fradrag for udgifter, der afholdes til plantning af flerårige energiafgrøder uden for EU/EØS, Grønland og Færøerne.◄

►Fradraget gælder for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder, der afholdes den 1. januar 2010 eller senere.◄

►Det er ikke et krav, at plantningen er foretaget som led i erhvervsmæssig virksomhed. Lønmodtagere der investerer i plantning af flerårige energiafgrøder kan således også fradrage udgifterne hertil.◄

►Det vil ikke være en hindring for fradraget, hvis det senere viser sig, at der ikke kan findes afsætning for en afgrøde til anvendelse til produktion af energi, eller hvis afgrøden anvendes til andre formål end produktion af energi. I sådanne tilfælde skal der således ikke ske genoptagelse af skatteansættelsen. Hvis den flerårige afgrøde anvendes til fremstilling af energi eller varme til producentens eget private forbrug, skal der skattemæssigt ske indtægtsføring af den udgift, der er blevet fradraget i forbindelse med fremstillingen af den anvendte afgrøde.◄