Ved lov nr. 452 af 31. maj 2000 om elselskabers overgang til almindelig skattepligt mv. blev der i selskabsskatteloven indført bestemmelser i bl.a. § 1, stk. 1, nr. 2 e og 2 f, og i SEL § 3, stk. 7 og stk. 8, om skattepligt for elselskaber og kommunale elvirksomheder. Skattepligten fik virkning fra og med regnskabsår, der påbegyndtes den 1. januar 2000 eller senere.

Ændringen af selskabsskatteloven skal ses i sammenhæng med lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning (elforsyningsloven). Elforsyningsloven fastsætter regler for produktion, transport, handel og levering af elektricitet. Loven sigter på en klar adskillelse mellem opgaver vedrørende offentlige forpligtelser og kommercielle aktiviteter i elforsyningen og bygger på den hidtidige decentrale struktur med kommunale eller forbrugerejede elselskaber. 

Ved lov nr. 313 af 21. maj 2002 blev SEL § 1, stk. 1, nr. 2 f, og SEL § 3, stk. 7, udvidet til at omfatte netvirksomhed og øvrig virksomhed, som enten er omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1, eller undtaget efter § 2, stk. 4, fra elforsyningslovens bestemmelser (elnæringsvirksomhed).

Ved lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet Danmark (nu Energinet.dk) blev der i SEL § 1, stk. 1, nr. 2 g, indføjet en bestemmelse om skattepligt for Energinet.dk. Bestemmelsen fik virkning fra den 1. januar 2005.