Indhold

Dette afsnit handler om beskatningen af elaktivitet, enten drevet i selskaber med kommunal deltagelse eller drevet i kommunens eget regi

Afsnittet indeholder:

  • Elaktivitet i selskaber med begrænset ansvar
  • Skattepligt for kommuner, der har elaktivitet 

Se også

Se afsnit C.D.1.1.6.1 om elforsyningsloven.

Elaktivitet i selskaber med begrænset ansvar

Kommunal elvirksomhed, som før 1. januar 2000 udgjorde en del af den kommunale forvaltning, er som udgangspunkt efter elforsyningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. udskilt til selskaber med begrænset ansvar; det vil sige til

  • aktieselskaber
  • anpartsselskaber eller
  • andelsselskaber med begrænset ansvar.

Elaktivitet kan herefter ikke udøves under den generelle skattefritagelse, som gælder for kommunerne i SEL § 3, stk. 1, nr. 2.

De selskaber, hvortil den kommunale elvirksomhed er udskilt, er skattepligtige efter enten SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2 e. 

Skattepligt for kommuner, der har elaktivitet 

Kommuner kan efter elforsyningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. i eget regi varetage

  • netvirksomhed med færre end 100.000 tilsluttede brugere, og
  • produktion af elektricitet ved affaldsforbrænding.

Tilsvarende kan visse mindre anlæg eller visse mindre omfattende aktiviteter, der i medfør af elforsyningslovens § 2, stk. 4, er undtaget fra lovens bestemmelser - og som derfor ikke kræves udskilt til et selskab med begrænset ansvar - drives i kommunalt regi.

Kommuner er skattepligtige af elaktiviteter i eget regi efter enten SEL § 1, stk. 1, nr. 2 f, eller § 3, stk. 7.

Skattepligten efter SEL § 1, stk. 1, nr. 2 f eller efter SEL § 3, stk. 7, omfatter samtidig kommuners indtægter ved virksomhed, der er omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1. Dette indebærer, at kommuner, der efter elforsyningsloven skal overdrage elvirksomhed til et selskab med begrænset ansvar, men som endnu ikke har fået overdraget denne virksomhed, er skattepligtige af indtægt herved.

Skatterådet har i SKM2014.404.SR truffet afgørelse om, at en kommune omfattet af SEL § 3, stk.1, nr. 2 var skattepligtig af el produceret af solcelleanlæg opsat på kommunens bygninger, men kun i det omfang, der var salg til elnettet, jf. SEL § 3, stk. 7.

Skattepligten efter de to bestemmelser omfatter ikke en kommunes indtægt ved produktion af elektricitet ved affaldsforbrænding. En sådan indtægt er således omfattet af den generelle skattefritagelse af kommuner i SEL § 3, stk. 1, nr. 2.

Se også om, hvordan indkomsten opgøres i afsnit C.D.8.5.3 Skattepligtens omfang - kommuners elaktivitet.