Efter § 67 b, som affattet ved lov nr. 1361 af 8. december 2010, er leveringsstedet for enkeltydelsen, jf. § 67 a, der, hvor rejsebureauet har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres af bureauet.

Om hjemstedet for den økonomiske virksomhed, se E.3.1.2. Om fast forretningssted, se E.3.1.3.

Afgørelser

Skatterådet kunne i SKM2011.55.SR tiltræde, at et rejsebureau påtænkt etableret i et land uden for EU ikke skal betale dansk moms efter særordningen for rejsebureauer, da selskabet ikke vil få et fast forretningssted i Danmark. Dette uanset, at virksomheden vil sælge rejserne via telefonsalg og website til danske kunder, at virksomheden vil have en ansat i Danmark, som skal forestå indkøbsfunktioner, og at virksomheden i et vist omfang vil købe regnskabsassistance, som delvist skal udføres i Danmark.

Skatterådet fandt i SKM2011.144.SR på baggrund af det oplyste om de faktiske forhold i sagen, nemlig at spørger udelukkende solgte flyrejser fra sit kontor i Danmark, ikke, at repræsentationskontoret i Danmark opfyldte betingelsen om tilstedeværelse af en tilstrækkelig grad af permanens og struktur med hensyn til menneskelige og tekniske ressourcer til, at det var i stand til at levere rejser omfattet af momslovens § 67. Spørger kunne derfor ikke i relation til udøvelsen af rejsebureauvirksomhed anses for etableret i Danmark. Da spørger ikke kunne anses for at have etableret et fast forretningssted i Danmark, hvorfra der præsteredes rejser omfattet af momslovens § 67, var det Skatterådets opfattelse, at leveringsstedet for disse rejser ikke ville være i Danmark, jf. momslovens § 67 b.