Særskilt levering af bebyggede grunde er som udgangspunkt altid omfattet af momspligten, jf. dog nedenfor.

Det gælder tilfælde, hvor en bygning er opført på sælgers egen eller på lejet (fremmed) grund.

Bygning opført på byggevirksomhedens grund
At den tilhørende jord ikke indgår i leveringen af den på grunden opførte bygning kan fx skyldes, at sælger af bygningen ejer jorden, men agter at levere den selvstændigt (adskilt fra leveringen af bygningen) på et andet tidspunkt.

Når sælger af bygningen indgår aftale med køber af bygningen om leje af det grundareal, hvorpå bygningen er eller bliver opført, er udlejning af grunden momsfritaget. Hvis udlejer senere sælger grunden til lejer, er leveringen af grunden ligeledes momsfritaget, da grunden udelukkende har været anvendt til momsfritaget udlejning, der ikke giver ret til fradrag for moms af udgifter vedrørende anskaffelse og drift af grunden. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.22.2.

En aftale om leje af fast ejendom består grundlæggende i, at ejeren af en fast ejendom mod betaling af leje og for en aftalt periode overlader lejeren brugsretten til sin ejendom og retten til at udelukke andre herfra. Sondringen mellem hvad der udgør en lejeaftale og aftaler benævnt som sådan, men hvor omstændighederne gør, at aftalen kan sidestilles med levering af en fast ejendom, er beskrevet i kapitel 3. I sidstnævnte tilfælde er salget af grunden momspligtigt som salg af en byggegrund.

Bygning opført på lejet grund i andre tilfælde
I tilfælde, hvor en ejer har opført eller ladet opføre en bygning på lejet grund, er et senere salg af grunden til ejer af den på grunden opførte bygning, som udgangspunkt momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 2. Se SKM2010.842.SR.

For grunde, som er omfattet af en frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning, har udlejer fradragsret for moms af udgifter vedrørende grunden efter momslovens almindelige regler. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.14.5.2. Det betyder, at momslovens § 13, stk. 2, ikke finder anvendelse, hvorfor salget af grunden er omfattet af momspligten.