Dato for udgivelse
20 Oct 2010 13:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Oct 2010 13:02
SKM-nummer
SKM2010.666.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-101345
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Grænsehandelskoncept, internetsalg, tysk moms,
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at spørger ved salg af biobrændsel fra sit tyske lager til danske privatkunder ikke skal afregne dansk moms, når spørger på sin hjemmeside oplyser om, at spørgers kunder kan kontakte navngivne speditører/vognmænd for at få en pris på transport til Danmark. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at det ikke gør nogen forskel, om biobrændsel leveret til spørgers tyske lager fra ikke danske leverandører, læsses af lastbilen inden leverancen helt eller delvist direkte køres videre til danske privatkunder. Skatterådet lægger vægt på, at de danske kunder har indgået selvstændige juridiske aftaler med både sælger og transportører, at kunden har frit valg i forbindelse med valg af transportør, at aftalen er indgået på internettet, og ikke i en dansk butik, og at varerne udleveres til transportøren i Tyskland.

Reference(r)
Momsloven § 14
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2, afsnit E.2.

Bindende svar

Spørgsmål:

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger ved salg af biobrændsel fra sit tyske lager til danske privatkunder ikke skal afregne dansk moms, når spørger på sin hjemmeside oplyser om, at spørgers kunder kan kontakte navngivne speditører/vognmænd for at få en pris på transport til Danmark?
  2. Skal biobrændsel leveret til spørgers tyske lager læsses af lastbilen fra spørgers biobrændsel leverandør der har hjemsted i EU (ikke danske leverandører), inden leverancen helt eller delvist direkte køres videre til danskze privatkunder?
  3. Skal biobrændsel leveret til spørgers tyske lager læsses af lastbilen fra spørgers biobrændsel leverandør der har hjemsted i EU (ikke danske leverandører), inden leverancen helt eller delvist direkte køres videre til danske privatkunder med spørgers leverandørers speditør/vognmand?
  4. Skal biobrændsel leveret til spørgers tyske lager læsses af lastbilen fra spørgers biobrændsel leverandør der har hjemsted udenfor EU (efter at varen er retsmæssigt indfortoldet i EU forinden), inden leverancen helt eller delvist direkte køres videre til danske privatkunder?
  5. Skal biobrændsel leveret til spørgers tyske lager læsses af lastbilen fra spørgers biobrændsel leverandør der har hjemsted udenfor EU (efter at varen er retsmæssigt indfortoldet i EU forinden), inden leverancen helt eller delvist direkte køres videre til danske privatkunder med spørgers leverandørers speditør/vognmand?
  6. Hvis spørgsmål 2 besvares med ja, hvor lang tid skal varerne være på det tyske lager, inden de læsses på lastbiler bestilt af danske kunder?
  7. Hvis spørgsmål 3 besvares med ja, hvor lang tid skal varerne være på det tyske lager, inden de læsses på lastbiler bestilt af danske kunder?
  8. Hvis spørgsmål 4 besvares med ja, hvor lang tid skal varerne være på det tyske lager, inden de læsses på lastbiler bestilt af danske kunder?
  9. Hvis spørgsmål 5 besvares med ja, hvor lang tid skal varerne være på det tyske lager, inden de læsses på lastbiler bestilt af danske kunder?

  Svar:

  1. Ja
  2. Nej - se begrundelsen
  3. Nej - se begrundelsen
  4. Nej - se begrundelsen
  5. Nej - se begrundelsen
  6. Bortfalder
  7. Bortfalder
  8. Bortfalder
  9. Bortfalder

  Beskrivelse af de faktiske forhold

  Spørger er et tysk momsregistreret selskab, der køber biobrændsel både indenfor EU og udenfor EU, som leveres frit til spørgers lager i Tyskland.

  Biobrændsel sælges af spørger ab lager inkl. tysk moms til tyske og danske kunder. Spørger leverer ikke til Danmark.

  Forespørgslen omhandler kun salget til danske privatkunder.

  På spørgers hjemmeside fremgår det, at hvis kunden ikke selv har mulighed for at hente biobrændslen, så kan kunden kontakte sin lokale vognmand for en fragtpris. Spørger oplyser på hjemmesiden navn, adresse og telefonnummer på 5 forskellige speditører/vognmænd. Der er oplyst priseksempler for én vognmands vedkommende på hjemmesiden.

  Leveringen af biobrændsel til det tyske lager sker oftest med spørgers leverandørs speditør/vognmænd.

  Den danske kunde har selv lavet aftale og betaler direkte til speditøren/vognmanden for fragtomkostningerne fra det tyske lager til kunden i Danmark, hvis kunden ikke selv henter varen.

  Spørger forespørger, om spørger skal skrive andet eller mere, på spørgers hjemmeside, for at opfylde kravene fra Skat om denne form for handel.

  SKATs indstilling og begrundelse

  Lovgrundlag


  Momsloven § 14, stk.1:
  Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

  1. Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.
  2. Når varen forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Leveringsstedet er dog ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning, eller når varen sælges ved fjernsalg til andre EU-lande og virksomheden er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret efter §§ 47, 49-50 a eller 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.
  3. Når varen forsendes eller transporteres her til landet og varen installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 48, stk. 3.
  4. Praksis:

   SKM2006.534.SR
   Skatterådet fandt ikke, at det kan anses som indirekte involvering i transporten, hvis en virksomhed, som sælger varer fra butikker i Tyskland, på sin hjemmeside oplister en række vognmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne fra Tyskland til Danmark.

   SKM2008.457.SR
   Skatterådet fandt heller ikke, at det kunne anses som indirekte involvering i transporten, når en virksomhed beliggende i Tyskland, der via en tysk butik og webshop, solgte varer til privatpersoner, på sin hjemmeside havde links til forskellige fragtmænd. Kunden kunne enten afhente varerne i den tyske butik eller, uafhængigt af sælger, indgå en aftale om transporten med en fragtmand efter eget valg. Det havde ingen betydning, at virksomheden modtog provision fra fragtmændene.

   SKM2010.55.SR
   Skatterådet fandt, at en tysk virksomhed ikke skulle afregne dansk moms for salg af biobrændsel til danske privatkunder. Virksomheden kunne ikke anses for at være indirekte involveret i transporten af varerne fra Tyskland til Danmark, når den solgte varerne via sit lager i Tyskland gennem sin egen webshop, og der på spørgers hjemmeside er oplistet en række fragtmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne. Det var ikke afgørende, om biobrændslen blev læsset af på spørgers lager, inden videretransport til køber. Varerne kunne således også sælges med tysk moms, selvom sælger valgte at anvende samme vognmand, som køber selv havde truffet aftale med.

   Begrundelse:

   Ad spørgsmål 1:
   Det ønskes besvaret, hvorvidt spørger kan sælge biobrændsel fra sit tyske lager med tysk moms til danske privatkunder, når spørger på sin hjemmeside oplyser om, at spørgers kunder kan kontakte navngivne speditører/vognmænd for at få en pris på transport til Danmark.

   Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet her i landet, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 49, stk. 3. Registreringspligten indtræder ved en omsætning på over 280.000 kr., hvilket spørgers omsætning forventes at blive.

   Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

   Om sælgeren er indirekte involveret i transporten afhænger af en konkret vurdering af de givne omstændigheder, herunder måden hvorpå salget bliver tilbudt køberen.

   Skatterådet har ved afgørelserne offentliggjort i SKM2006.534.SR og SKM2008.457.SR afgjort, at det ikke kan anses som indirekte involvering i transporten, hvis en virksomhed, som sælger varer fra butikker i Tyskland, på sin hjemmeside oplister en række fragtmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne fra Tyskland til Danmark. At spørger modtager provision fra transportørerne medfører ikke et andet resultat.

   Det er SKATs opfattelse, at spørgsmål 1 er sammenligneligt med de stillede spørgsmål i SKM2006.534.SR og SKM2008.457.SR.

   SKAT har herved lagt vægt på,

  5. at de danske kunder har indgået selvstændige juridiske aftaler med både sælger og transportører,
  6. at kunden har frit valg i forbindelse med valg af transportør,
  7. at aftalen er indgået på internettet, og ikke i en dansk butik, og
  8. at varerne udleveres til transportøren i Tyskland.
  9. SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

   Ad spørgsmål 2 og 3:
   Det ønskes besvaret, hvorvidt biobrændsel leveret til spørgers tyske lager skal læsses af lastbilen fra spørgers leverandør der har hjemsted i EU (ikke danske leverandører), inden leverancen helt eller delvist direkte køres videre til danske privatkunder - herunder med spørgers leverandørs speditør/vognmand.

   For at den solgte biobrændsel leveret af den tyske sælger skal være omfattet af reglerne om fjernsalg efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3 og derved få dansk leveringssted, er det som redegjort for under spørgsmål 1 afgørende, at varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret.

   Det fremgår af de faktiske forhold, at varerne leveres ab lager af spørger, og det oplyses at afhentning/transport af varen er kundens anliggende.

   På spørgers hjemmeside henvises til en række navngivne speditører/vognmænd. Som det fremgår af SKM2006.534.SR og SKM2008.457.SR kan en sådan oplysning om navngivne transportører ikke efter en konkret vurdering sidestilles med, at sælger er indirekte involveret i transporten, når aftalerne om transport indgås mellem køber og transportører uden sælgers yderligere mellemkomst.

   Hvorvidt spørger læsser den til ham leverede biobrændsel af lastbilen, når den kommer til spørgers lager er ikke i sig selv afgørende for, om salget til de danske kunder er omfattet af fjernsalgsreglerne. Varerne kan således også sælges med tysk moms, hvis sælger vælger at anvende samme vognmand, som køber selv har truffet aftale med.

   Det skal i den forbindelse bemærkes, at spørger selv afgør om køber skal have varer, der allerede ligger på lageret, eller om han vil sælge modtagne leverancer direkte videre.

   Hvis spørger, udover at oplyse om transportører på sin hjemmeside, direkte forestår en koordinering med købere om, hvilken transportør køberne skal vælge for, at varerne kan sendes, uden at varerne læsses af på sælgers tyske lager inden transporten fortsætter til den danske køber, er det SKATs opfattelse, at spørger herved indirekte er involveret i transporten.

   Ved en sådan koordinering fra sælgers side omkring købers valg af transportør er spørgsmålet ikke længere sammenligneligt med den indstillede besvarelse til spørgsmål 1 eller Skatterådets afgørelser i SKM2006.534.SR og SKM2008.457.SR.

   Forestår sælger en koordinering vil salget til de danske kunder være omfattet af reglerne om fjernsalg, når spørger foretager leverancer for over 280.000 kr. årligt.

   Under forudsætning af, at en sådan koordination ikke sker, indstiller SKAT, at spørgsmål 2 besvares med "nej - se begrundelsen".

   Ad spørgsmål 4 og 5:
   Det ønskes besvaret, hvorvidt biobrændsel leveret til spørgers tyske lager skal læsses af lastbilen fra spørgers biobrændsel leverandør der har hjemsted udenfor EU (efter at varen er retsmæssigt indfortoldet i EU forinden), inden leverancen helt eller delvist direkte køres videre til danske privatkunder - herunder med spørgers leverandørers speditør/vognmand.

   Det har, efter SKATs opfattelse, ingen betydning for spørgsmålet om, hvorvidt spørgers salg til danske privatkunder er omfattet af reglerne om fjernsalg, om sælger får leveret sine varer fra et EU land (der ikke er Danmark) eller et land udenfor EU.

   Der henvises derfor til besvarelsen af spørgsmål 2 og 3.

   Ad spørgsmål 6-9:
   Spørgsmålene bortfalder, da der er svaret nej til spørgsmål 2-5.

   Skatterådets afgørelse og begrundelse

   Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.