Der er med "Lov nr. 472 af 12/06-2009 om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (grøn check)", indført en skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter m.v. Loven har virkning fra og med indkomståret 2010.

Kompensationsbeløbet modregnes i skatterne på årsopgørelsen, jf. lovens § 4. Et eventuelt overskydende kompensationsbeløb udbetales sammen med øvrig overskydende skat, jf. samme lovbestemmelse.

Kompensationsbeløbet udgør 1.300 kr. til personer, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og 300 kr. pr. barn, dog højst op til 2 børn, jf. lovens § 1, stk. 1 og 2. Lovens § 1, stk. 1-4, indeholder forskellige betingelser for kompensationsbeløbet. Kompensationsbeløbet til børnene udbetales som udgangspunkt til moderen, jf. lovens § 5, stk. 1. Ved lov nr. 1382 af 28. december 2011 er der yderligere fastsat en skattefri kompensation på 280 kr. Bestemmelsen gælder fra og med indkomståret 2013.

For personer med indkomster over 362.800 kr. aftrappes kompensationsbeløbet, jf. lovens § 2. Aftrapningsgrundlaget svarer til det indkomstgrundlag, hvoraf der beregnes topskat. Indkomstaftrapningen for børn baseres på den voksne modtagers indkomst. Aftrapningsgrænsen reguleres årligt, men er dog fastfrosset frem til og med indkomståret 2013.

Det supplerende kompensationsbeløb for børn aftrappes for personer med indkomster over 362.800 kr. med tillæg af et fast beløb på 17.333 kr., jf. lovens § 2, stk. 2.

Som led i Genopretningspakken fra juni 2010 er den årlige regulering af beløbsgrænser suspenderet. Dermed fastfryses beløbsgrænserne på henholdsvis 362.800 kr. og 17.333 kr. på 2010-niveau. De årlige reguleringer genoptages fra og med indkomståret 2014.

Bemærk, at for helårssamlevende ægtefæller, beregnes aftrapningsbeløbet på baggrund af topskattegrundlaget efter reglerne i PSL § 7, stk. 7-9, jf. lovens § 2, stk. 3. Det betyder, at ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst udover 80.000 kr. bliver henført til indkomstgrundlaget hos den ægtefælle, der har det største beregningsgrundlag for topskat. Dette er også gældende for den supplerende kompensation for børn.

Aftrapningen af kompensationsbeløbet sker med et beløb svarende til 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger aftrapningsgrænsen med eventuelt tillæg for børn, jf. lovens § 2, stk. 1 og 2. Aftrapningen kan dog ikke overstige kompensationsbeløbet.