Dato for udgivelse
27 Oct 2010 08:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Sep 2010 10:40
SKM-nummer
SKM2010.690.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-101705
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Grænsehandel, moms, leveringssted, indirekte involveret, transport, internethandel, hjemmeside
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at spørger, som er en dansk virksomhed med lager i Tyskland (tysk momsregistrering), via en dansk hjemmeside, kan sælge træpiller til danske og evt. tyske kunder med tysk moms, såfremt kunderne selv sørger for transporten af træpillerne fra Tyskland. Der er ikke tale om fjernsalg, i det omfang spørger formidler en generel kontaktinformation på en række fragtmænd til sine kunder.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005 - Bekendtgørelse af momsloven
Reference(r)
Momsloven § 14, stk. 1, nr. 1
Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2
Momsloven § 14, stk. 1, nr. 3.
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2 E.2.2.2

Spørgsmål

 1. Kan en dansk virksomhed med permanent lager i Tyskland (tysk momsregistrering) via en hjemmeside sælge træpiller til danske og evt. tyske kunder med tysk moms, såfremt kunderne selv sørger for transporten af træpillerne fra Tyskland?
 2. Kan virksomheden henvise til en eller flere danske transportører på hjemmesiden, uden at virksomheden bliver involveret i transporten?
 3. Gør det nogen forskel, hvis der kun sker henvisning til en transportør?
 4. Gør det nogen forskel, hvis transportører/kunder kun kan afhente træpillerne på lageret inden for et nærmere fastsat tidsrum?

Spørgers opfattelse

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Nej.
 4. Nej.

SKATs opfattelse

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Nej.
 4. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har en netbutik, hvor de i dag sælger træpiller til private.

Spørger har i dag et tysk momsnummer. Virksomheden har lejet en hal i Tyskland, hvor de har et fysisk lager af træpiller.

Spørger ønsker at ændre online-salget til i stedet at sælge træpillerne fra Tyskland, hvor kunderne selv skal afhente træpillerne i Tyskland.

Træpillerne produceres på virksomhedens fabrik i Jylland og transporteres til lageret i Tyskland i meget store partier.

Kunderne handler over internettet og betaler forud for købet via dankort, netbank eller bankoverførsel til en dansk konto.

Ved bestilling af varerne udsteder spørger en faktura til kunden. Den udstedte faktura vil indeholde det tyske momsnummer samt tysk moms.

Kunderne søger altid selv for og bekoster selv transporten af varerne fra Tyskland til hjemmeadressen. Kunderne kan således anvende en selvvalgt transportør eller benytte den/de transportører, som spørger henviser til på hjemmesiden.

Transportvirksomhederne og spørger er forskellige selvstændige virksomheder som er uafhængige parter.

Aftale om og betaling for transporten afvikles direkte mellem kunden og den valgte transportør. Der vil foregå særskilt fakturering fra transportvirksomheden til kunden.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Lovgrundlag

Momslovens § 14, stk. 1, nr. 1 og 2

Leveringsstedet for varer er her i landet, når varen ikke forsendes eller transporteres, og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet. Leveringsstedet er tillige i Danmark efter momslovens § 14, stk. 1, nr. 2, når varen forsendes eller transporteres, og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes.

Af momsdirektivets artikel 32 fremgår det, at i de tilfælde, hvor varen forsendes eller transporteres af leverandøren, af kunden eller af tredjemand, forstås leveringsstedet som det sted, hvor varen befinder sig på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til kunden påbegyndes.

Praksis

SKM2010.216.SR

Skatterådet fandt, at et grænsehandelskoncept, hvor en tysk virksomhed sælger varer til danske kunder med tysk moms var i orden, når kunderne selv henter varerne i Tyskland, uanset at der på hjemmesiden henvises til en dansk transportør.

SKM2006.534.SR

Skatterådet fandt ikke, at det kan anses som indirekte involvering i transporten, hvis en virksomhed, som sælger varer fra butikker i Tyskland på sin hjemmeside, oplister en række vognmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne fra Tyskland til Danmark.

SKM2008.457.SR

Skatterådet fandt heller ikke, at det kunne anses som indirekte involvering i transporten, når en virksomhed beliggende i Tyskland, der via en webshop solgte varer til privatpersoner, på sin hjemmeside havde links til forskellige fragtmænd. Kunden kunne enten afhente varerne i den tyske butik eller, uafhængigt af sælger, indgå en aftale om transporten med en fragtmand efter eget valg. Det havde ingen betydning, at virksomheden modtog provision fra fragtmændene.

Ad spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan sælge varer med tysk moms til danske kunder fra et lager i Tyskland, såfremt kunderne selv sørger for at hente varerne på lageret i Tyskland.

Af momslovens § 14, stk. 1, nr. 1 fremgår det, at leveringsstedet er her i landet, når varen ikke forsendes eller transporteres, og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.

Det er vores vurdering, at hvis kunden selv afhenter varen på lageret i Tyskland, befinder varen sig ikke her i landet på leveringstidspunktet. Leveringen er derved sket i Tyskland, hvorefter der skal afregnes tysk moms af salget. Det er vores holdning, at det er afgørende i hvilket land, der sker faktisk levering af varerne.

Træpillerne transporteres direkte efter produktion i Jylland til lageret i Tyskland i meget store partier, der ikke på nogen måde kan individualiseres i forhold til online-salget. Der vil ikke ske løbende overførsel fra fabrikken til lageret i Tyskland i forhold til online-salget. Kundens varer befinder sig på salgstidspunktet på lageret i Tyskland. Ejendomsretten til træpillerne overgår til køber på det tidspunkt, hvor pillerne er individualiseret, det vil sig, når kunden har fået sit parti læsset på lastvogne. Forsendelsen til slutbruger sker derved først, når køber transporterer træpillerne fra lageret i Tyskland. Det er derfor vores vurdering, at salget skal ske med tysk moms.

Ad spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger kan sælge varer med tysk moms fra et lager i Tyskland, uanset at virksomheden på sin hjemmeside henviser til et eller flere transportfirmaer.

Det er spørgers vurdering, at sælger ikke på nogen måde er involveret i transporten, selvom der på hjemmesiden sker oplistning af en række fragtmænd. Derfor vil virksomheden ikke blive omfattet af reglerne for fjernsalg, jf. momslovens § 14, stk.1, nr. 2.

Ad spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at det ikke har betydning, om der på hjemmesiden sker henvisning til en transportør i stedet for henvisning til flere.

Det er spørgers vurdering, at spørgsmål 2 og 3 er sammenlignelige med de stillede spørgsmål i de citerede afgørelser. Sælger kan ikke siges at være indirekte involveret i transporten af varerne, uanset at sælgeren på virksomhedens hjemmeside henviser til kun en uafhængig transportvirksomhed.

Ad spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at det ikke har nogen betydning, hvis transportører/kunder kun kan afhente træpiller på lageret i Tyskland inden for et nærmere fastsat tidspunkt.

Det er spørgers vurdering, at selv om sælger har sat begrænsninger i tidsrummet for afhentning af træpiller, vil det ikke have nogen indflydelse på, om sælger er involveret i transporten. Det er spørgers holdning, at sælger stadigvæk ikke vil være indirekte involveret i transporten, og derved stadigvæk kan sælge træpillerne med tysk moms.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Leverancer - varer

Momslovens § 14, stk. 1, nr. 1, 2 og 3:

Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

1) Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.

2) Når varen forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Leveringsstedet er dog ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning, eller når varen sælges ved fjernsalg til andre EU-lande og virksomheden er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer mv. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret efter §§ 47, 49-50 a eller 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

3) Når varen forsendes eller transporteres her til landet og varen installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 48, stk. 3.

Praksis

SKM2006.534.SR:

Skatterådet finder ikke det kan anses som indirekte involvering i transporten, hvis en virksomhed, som sælger varer fra butikker i Tyskland, på sin hjemmeside oplister en række fragtmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne fra Tyskland til Danmark.

Begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes bekræftet, at spørger, som er en dansk virksomhed med lager i Tyskland (tysk momsregistrering), via en hjemmeside, kan sælge træpiller til danske og evt. tyske kunder med tysk moms, såfremt kunderne selv sørger for transporten af træpillerne fra Tyskland.

Det fremgår af momslovens § 14, stk. 1, nr. 1, at leveringsstedet er her i landet, når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet. Hvis kunden selv afhenter varen på lageret i Tyskland eller selv står for transporten fra dette, befinder varen sig ikke her i landet på leveringstidspunktet.

SKAT finder herefter, at leveringen er sket i Tyskland, hvorefter der skal afregnes tysk moms.

SKAT indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Ad spørgsmål 2:

Det ønskes bekræftet, at spørger kan sælge varer med tysk moms fra et lager i Tyskland, uanset at virksomheden på sin hjemmeside henviser til et eller flere transportfirmaer.

Der tages ved besvarelsen udgangspunkt i SKM2006.534.SR:

Om sælgeren er indirekte involveret i transporten afhænger af en konkret vurdering, herunder måden hvorpå salget bliver tilbudt køberen.

Der er ikke tale om fjernsalg jf. momslovens § 14, stk.1, nr. 3, i det omfang sælger alene formidler en generel kontaktinformation på en række fragtmænd til sine kunder. Der vil således være tale om leveringssted i Tyskland, idet sælger hverken direkte eller indirekte er involveret i transporten jf. ordlyden i momslovens § 14, stk.1, nr.2.

SKAT indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 2 besvares med ja.

Ad spørgsmål 3:

Det ønskes bekræftet, om det gør nogen forskel, om der på hjemmesiden sker henvisning til en transportør i stedet for til flere.

Besvarelsen er den samme som oven for ved spørgsmål 3. Det har ingen betydning om der henvises til en eller flere transportører, så længe kunden har valgfrihed med hensyn til transportør, anses sælger ikke for direkte eller indirekte involveret i transporten, og der er derfor ikke tale om fjernsalg jf. modsætningsvis momslovens § 14, stk. 1, nr. 3.

SKAT indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 3 besvares med nej.

Ad spørgsmål 4:

Det ønskes bekræftet, om det gør nogen forskel, om kunder/transportører kun kan afhente træpillerne på lageret inden for et nærmere fastsat tidsrum.

Det har ingen betydning i forhold til om sælger er direkte eller indirekte involveret i transporten, om træpillerne kun kan afhentes inden for et nærmere fastsat tidspunkt

SKAT indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 4 besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.