Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række underafsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for afsnit A.C, bortset afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told

Toldstyrelsen er ansvarlig for Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Se også

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

xAfsnit A.C Kontrol og straf handler om:x

 • Retssikkerhedsloven (A.C.1)
 • Kontrolbestemmelser (A.C.2)
 • Straffeproces (A.C.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

A.C.1 Retssikkerhedsloven

Vejledningen er opdateret med følgende love:

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr.

Afsnit

SKM2018.330.BR A.C.1.6.1

 

FOU-nr.

Afsnit

 FOU nr. 2018-30

Panama Papers SKATs indehentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven

A.C.1.1.2

 

A.C.2 Kontrolbestemmelser

Der er indsat et nyt afsnit A.C.2.2 om kontrolbestemmelser efter KSL og AMBL. Som en konsekvens heraf er de tidligere afsnit A.C.2.2 - A.C.2.7 rykket og ændret til afsnit A.C.2.3 - A.C.2.8

Vejledningen er opdateret med følgende love:

 • Skattekontrolloven (SKL), lov nr. 1535 af 19. december 2017
 • Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love, lov nr. 1430 af 5. december 2018 (afsnit A.C.2.3.2)

Vedr: Lov nr. 1535 af 19. december 2017 om skattekontrol

Skattekontrolloven trådte i kraft den 1. januar 2019. Samtidigt ophævedes skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer. 

En lang række af bestemmelserne i den tidligere skattekontrollov er videreført i den nye skattekontrollov, i visse tilfælde med ændringer af redaktionel karakter. Desuden er gældende praksis i en række tilfælde blevet lovfæstet. Der er dog også sket ændringer og præciseringer i forhold til den tidligere gældende lov, ligesom en række bestemmelser er ophævet og således ikke videreført.

Der er sket en systematisk opdeling af loven, så den bliver mere tilgængelig:

Afsnit I

 • Kapitel 1 angår den almindelige pligt til at give Skatteforvaltningen oplysninger om den skattepligtige indkomst, og
 • Kapitel 2, kapitel 3 og kapitel 4 angår de særlige oplysningspligter, som påhviler visse skattepligtige at afgive i eller sammen med oplysningsskemaet, samt opbevaring af visse oplysninger.

Afsnit II

 • Kapitel 5 angår den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning
 • Kapitel 6 tredjemands oplysningspligt efter anmodning samt tilsyn med nedskrivninger og hensættelser i finansielle virksomheder m.v.
 • Kapitel 7 samler bestemmelser om udveksling af oplysninger, registre og udlevering af oplysninger til kreditvurdering.

Afsnit III

 • Kapital 8 indeholder regler om administrative retsfølger af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt
 • Kapitel 9 og kapital 10 indeholder regler om straf og straffeproces.

Afsnit IV

 • Kapital 11 indeholder regler om ikrafttræden m.v.

Skattekontrolloven er indarbejdet i Den juridiske vejledning i afsnit A.C.2.1. De enkelte bestemmelser i skattekontrolloven er omtalt med udgangspunkt i forarbejderne til loven, samt med udgangspunkt i foreliggende praksis, hvor der er tale om en videreførelse af gældende ret. Der er i forbindelse med omtalen af den enkelte bestemmelse angivet, dels i et oversigtsskema, dels i teksten, hvorvidt der er tale om videreførelse af gældende ret, eller om der er sket en ændring.

Overgangsbestemmelserne i loven er omtalt i afsnit A.C.2.1.1.2.

De forvaltningsretlige grundsætninger og kontrolarbejdet

Det er fremhævet i forarbejderne til skattekontrolloven, at Skatteforvaltningen skal anvende de forvaltningsretlige grundsætninger om væsentlighed og proportionalitet ved brug af kontrolbeføjelserne. Det er endvidere fremhævet i forarbejderne, at Skatteforvaltningen i forbindelse med en anmodning om oplysninger skal give en begrundelse for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for skattekontrollen. En anmodning om indsendelse af materiale vil endvidere skulle konkretiseres.

De forvaltningsretlige grundsætninger er omtalt i afsnit A.C.2.1.1.1.

Lov nr. 1555 af 19. december 2017 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love(Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering mv.)

Som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven er der foretaget ændringer i en række andre love. Den juridiske vejledning er som følge heraf ændret på en række punkter. Der henvises til ændringsmarkeringerne i afsnit A.C.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr.

Afsnit

 SKM2018.309.ØLR

 A.C.2.1.4.4.1

 SKM2018.310.ØLR

 A.C.2.1.4.4.1

 SKM2018.321.VLR

 A.C.2.1.4.4.1

 SKM2018.341.ØLR

 A.C.2.1.4.4.1

 SKM2018.359.BR

 A.C.2.1.4.4.1

 SKM2018.377.BR

 A.C.2.1.4.4.1

 SKM2018.394.BR

 A.C.2.1.4.4.1

 SKM2018.402.BR

 A.C.2.1.4.4.1

 SKM2018.405.BR

 A.C.2.1.4.4.1

 SKM2018.420.BR

 A.C.2.1.4.4.1

 SKM2018.424.BR

 A.C.2.1.4.4.1

 

FOU-nr.

Afsnit

 FOU nr. 2018-30

Panama Papers SKATs indehentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven

 A.C.2.1.2.1.1

 

A.C.3 Straffeproces

Vejledningen er opdateret med følgende love:

 • Skattekontrolloven (SKL), lov nr. 1535 af 19. december 2017

 • Skatteindberetningsloven (SIL), lov nr. 1536 af 19. december 2017.

Der er foretaget konsekvensrettelser som følge af SKL og SIL.

Straffebestemmelserne i den hidtidige skattekontrollov er fortsat gældende for overtrædelser, der vedrører indkomstår til og med 2017.

Når der i A.C.3 henvises til den hidtidige skattekontrollov, er henvisningen SKL-Lbk 1264.

Nummereringen af underafsnit i A.C.3.2 er ændret.

Da afsnittene om SKL og SIL er nye, er nummereringen af underafsnit i resten af A.C.3.2.1 justeret til. Det tidligere A.C.3.2.1.3 om straffebestemmelser i indkomstregisterloven er derfor nu fx A.C.3.2.1.5 osv.

Der er foretaget sproglige rettelser og præciseringer.

I enkelte afsnit er slettet tekst, som nu har mindre aktualitet. Det gælder fx i afsnittene

 • A.C.3.2.1.7 (der nu er A.C.3.2.1.9) om straffebestemmelser i arbejdsmarkedsbidragsloven

 • A.C.3.5.2.6 om ændret sanktionspraksis i 2010 i sager om overtrædelse af skattelovgivningen mv.
  Afsnittet indeholdt en gengivelse af baggrunden for forhøjelsen af grænsen for frihedsstraf fra 100.000 kr. til 250.000 kr. i 2010. Da teksten forsat er gældende, men ikke længere har nyhedens interesse, er der i afsnittet indsat link til A.C.3.5.2.6 i Den juridiske vejledning 2018-2.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr.

Afsnit

SKM2018.327.BR

A.C.3.2.1.12

SKM2018.387.VLR

A.C.3.2.1.12

SKM2018.558.VLR

A.C.3.2.1.12

SKM2018.584.BR

A.C.3.5.3.6

SKM2018.591.ØLR

A.C.3.2.1.12

  

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C Kontrol og straf" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.