Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række underafsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for afsnit A.C, bortset afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told

Toldstyrelsen er ansvarlig for Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Se også

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.D Opkrævning.

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.C Kontrol og straf handler om:

 • Retssikkerhedsloven (A.C.1)
 • Kontrolbestemmelser (A.C.2)
 • Straffeproces (A.C.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

A.C.1 Retssikkerhedsloven

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr.

Afsnit

SKM2020.79.BR

A.C.1.6.1.

SKM2018.38.VLR

A.C.1.6.1.

 

A.C.2 Kontrolbestemmelser

Skattekontrolloven, Lov nr. 1535 af 19. december 2017 om skattekontrol, trådte i kraft den 1. januar 2019. Samtidigt ophævedes skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer. Den juridiske vejledning er som følge heraf fra og med version 2019-1 ændret på en række punkter. 

En lang række af bestemmelserne i den tidligere skattekontrollov er videreført i den nye skattekontrollov, i visse tilfælde med ændringer af redaktionel karakter. Desuden er gældende praksis i en række tilfælde blevet lovfæstet. Der er dog også sket ændringer og præciseringer i forhold til den tidligere gældende lov, ligesom en række bestemmelser er ophævet og således ikke videreført.

Der er sket en systematisk opdeling af loven, så den bliver mere tilgængelig:

Afsnit I

 • Kapitel 1 angår den almindelige pligt til at give Skatteforvaltningen oplysninger om den skattepligtige indkomst, og
 • Kapitel 2, kapitel 3 og kapitel 4 angår de særlige oplysningspligter, som påhviler visse skattepligtige at afgive i eller sammen med oplysningsskemaet, samt opbevaring af visse oplysninger.

Afsnit II

 • Kapitel 5 angår den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning
 • Kapitel 6 tredjemands oplysningspligt efter anmodning samt tilsyn med nedskrivninger og hensættelser i finansielle virksomheder m.v.
 • Kapitel 7 samler bestemmelser om udveksling af oplysninger, registre og udlevering af oplysninger til kreditvurdering.

Afsnit III

 • Kapital 8 indeholder regler om administrative retsfølger af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt
 • Kapitel 9 og kapital 10 indeholder regler om straf og straffeproces.

Afsnit IV

 • Kapital 11 indeholder regler om ikrafttræden m.v.

Skattekontrolloven er indarbejdet i Den juridiske vejledning i afsnit A.C.2.1. De enkelte bestemmelser i skattekontrolloven er omtalt med udgangspunkt i forarbejderne til loven, samt med udgangspunkt i foreliggende praksis, hvor der er tale om en videreførelse af gældende ret. Der er i forbindelse med omtalen af den enkelte bestemmelse angivet, dels i et oversigtsskema, dels i teksten, hvorvidt der er tale om videreførelse af gældende ret, eller om der er sket en ændring.

Overgangsbestemmelserne i loven er omtalt i afsnit A.C.2.1.1.2.

De forvaltningsretlige grundsætninger og kontrolarbejdet

Det er fremhævet i forarbejderne til skattekontrolloven, at Skatteforvaltningen skal anvende de forvaltningsretlige grundsætninger om væsentlighed og proportionalitet ved brug af kontrolbeføjelserne. Det er endvidere fremhævet i forarbejderne, at Skatteforvaltningen i forbindelse med en anmodning om oplysninger skal give en begrundelse for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for skattekontrollen. En anmodning om indsendelse af materiale vil endvidere skulle konkretiseres.

De forvaltningsretlige grundsætninger er omtalt i afsnit A.C.2.1.1.1.

Vejledningen er opdateret med følgende love mv.:

Der er vedtaget følgende ændringer af skattekontrolloven og øvrige kontrolbestemmelser, og hvor loven træder i kraft den 1. juli 2020:

 • Lov nr. 1573 af 27. december 2019 om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. 
 • Lov nr. 1430 af 5. december 2018 om ændring af kildeskatteloven, ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, der er indarbejdet i afsnit A.C.2.2
 • Lov nr. 572 af 5. maj 2020 om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

Afsnit A.C.2.2 Kontrolbestemmelser - kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven - er ændret og nu opdelt i 4 underafsnit med bl.a. omtale af nye regler, der træder i kraft 1. juli 2020. Der er indført hjemmel til at pålægge en virksomhed at anvende et lønservicebureau samt hjemmel til at videregive oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig.

Afsnit A.C.2.3 Kontrolbestemmelser - moms - er udbygget med et nyt underafsnit om påbud og tvangsbøder.

Afsnit A.C.2.9 Bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme - underretningspligt - er opdelt i 3 nye underafsnit med omtale af feedback til Hvidvasksekretariatet og underretning om reelle ejere til Erhvervsstyrelsen.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr.

Afsnit

SKM2020.200.BR A.C.2.1.4.4.1
SKM2020.186.SKTST A.C.2.1.3.2.7.
SKM2020.173.LSR A.C.2.1.2.1.3.2.4
SKM2020.149.BR A.C.2.1.4.4.1
SKM2020.51.BR A.C.2.1.4.4.1
SKM2020.50.SKTST A.C.2.1.3.2.7.
SKM2020.49.SKTST A.C.2.1.3.2.7.
SKM2020.21.BR A.C.2.1.4.4.1

A.C.3 Straffeproces

Vejledningen er ajourført, og der er foretaget en række sproglige ændringer og præciseringer.

Henstillinger

Henstillinger bruges ikke længere af Skattestyrelsens straffesagsenheder. Det gælder for straffesager, der bliver afsluttet 1. juli 2020 eller senere. Omtale af brugen af henstillinger er derfor udgået ved 2020-2-opdateringen. Det gælder særligt afsnit A.C.3.6.4 Anvendelse af henstilling, men også andre steder i afsnit A.C.3, hvor brug af henstillinger tidligere har været omtalt.

DAC 6

Omtale af straffebestemmelser og bødeniveau ved overtrædelse af DAC6 - bekendtgørelsen (BEK nr. 1634 af 27/12/2019) er indsat i afsnit A.C.3.2.1.4.4 (straffebestemmelser) og afsnit A.C.3.5.3.13 (bødeniveau).

Se også

Se også afsnit A.B.1.2.9 om DAC 6 (indberetning af grænseoverskridende ordninger).

Skærpede sanktioner for overtrædelse af punktafgiftslovgivningen

I afsnit A.C.3.5.2.2, Beregning af normalbøder i punktafgiftslovgivningen, er der ved 2020-1-opdateringen indsat henvisning til lov nr. 1126 af 19. november 2019 (om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love). Der skal føres prøvesager for at få fastlagt et ændret bødeniveau for overtrædelse af punktafgiftslovgivningen begået 1. januar 2020 eller senere, så bøderne kommer til at svare til bøder for overtrædelse af skattekontrolloven m.v. Grænsen for frihedsstraf er uændret 100.000 kr. i sager om forsætlig unddragelse af punktafgifter.

Ny skattekontrollov

Vejledningen blev ved 2019-1-opdateringen opdateret med følgende love:

 • Skattekontrolloven (SKL), lov nr. 1535 af 19. december 2017

 • Skatteindberetningsloven (SIL), lov nr. 1536 af 19. december 2017.

Der blev foretaget konsekvensrettelser som følge af SKL og SIL.

Straffebestemmelserne i den hidtidige skattekontrollov er fortsat gældende for overtrædelser, der vedrører indkomstår til og med 2017.

Når der i A.C.3 henvises til den tidligere skattekontrollov, er henvisningen SKL-Lbk 1264 (for lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013).

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr. Afsnit
SKM2020.212.BR A.C.3.5.3.3
SKM2020.243.BR A.C.3.5.3.3
SKM2020.256.BR A.C.3.5.3.3
SKM2020.266.VLR A.C.3.3.2
SKM2020.315.BR A.C.3.5.3.3
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C Kontrol og straf" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.