Tvangsindgreb må kun anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet står i rimelig forhold til målet med indgrebet. Se RSL § 2.

Samspillet med forvaltningsretten

Bestemmelsen i RSL § 2 er en lovfæstelse af det almindelige proportionalitetsprincip i forvaltningsretten. Bestemmelsen sætter visse rammer for forvaltningens adgang til at anvende tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Bestemmelsen ændrer ikke den retstilstand, der var gældende før loven.