Indhold og ny skattekontrollov

Dette afsnit handler om de oplysninger, som skatteyder er pligtig at afgive til told- og skatteforvaltningen i forbindelse med skatteansættelsen.

Der er vedtaget en ny skattekontrollov (SKL), som trådte i kraft 1. januar 2019. se nu lovbekendtgørelse nr. 283 af 2. marts 2022

Efter ikrafttrædelsesbestemmelsen i SKL § 90 finder straffebestemmelserne i SKL som altovervejende hovedregel ikke anvendelse for overtrædelser vedrørende indkomståret 2017 eller tidligere indkomstår. For sådanne indkomstår gælder den tidligere skattekontrollov. Se lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer.

De straffeprocessuelle regler i SKL finder anvendelse fra 1. januar 2019, uanset hvilket indkomstår sagen vedrører.

Bemærk - SKL-Lbk 1264

Når der i afsnit A.C.3 henvises til den tidligere skattekontrollov, er henvisningen "SKL-Lbk 1264".

Bemærk - udtrykkene "selvangive" og "selvangivelse"

Udtrykkene "selvangive" og "selvangivelse" er i SKL erstattet af "oplyse" og "oplysningsskema".

I afsnit A.C.3.2.1.2 og andre steder, hvor det er relevant, opretholdes terminologien "selvangive" og "selvangivelse", da straffebestemmelserne i SKL-Lbk 1264 hænger sammen med reglerne om selvangivelsespligt mv. til og med indkomståret 2017.

Straffebestemmelserne i den nye skattekontrollov (SKL) er omtalt nedenfor i afsnit A.C.3.2.1.3.

Se også afsnit A.C.3.2.1.3.1 om ikrafttrædelse af SKL.

Straffebestemmelserne i skatteindberetningsloven (SIL) er omtalt nedenfor i afsnit A.C.3.2.1.4.

Se også afsnit A.C.3.2.1.4.1 om ikrafttrædelse af SIL.

Afsnittet indeholder:

  • Afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger, SKL-Lbk 1264 § 13 (A.C.3.2.1.2.1)
  • Overtrædelse af oplysningspligt vedrørende aktiver i udlandet, SKL-Lbk 1264 § 13 A (A.C.3.2.1.2.2)
  • Udstedelse af urigtig faktura mv., SKL-Lbk 1264 § 13 B (A.C.3.2.1.2.3)
  • Medvirken til skatteunddragelse ved køb af varer og ydelser til underpris SKL-Lbk 1264 § 13 C (A.C.3.2.1.2.4)
  • Forskellige oplysningspligter, SKL-Lbk 1264 § 14 (A.C.3.2.1.2.5)
  • Forsæt til at undgå skatteansættelse, SKL-Lbk 1264 § 15 (A.C.3.2.1.2.6)
  • Om passivitet ved skatteansættelse, SKL-Lbk 1264 § 16 (A.C.3.2.1.2.7)
  • Om forskellige former for regnskabsmangler, SKL-Lbk 1264 § 17 (A.C.3.2.1.2.8).