Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen ved overtrædelse af handlepligter i forbindelse med beskatning af dødsboer.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Fuldbyrdelsestidspunkt
 • Personer omfattet af reglen
 • Subjektive betingelser for strafansvar.

Regel

Den der, til bedømmelse af om dødsboet er fritaget for beskatning, forsætligt eller ved grov uagtsomhed

 1. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, eller
 2. fortier eller nægter at give oplysninger, eller
 3. undlader rettidigt at afgive en særlig boopgørelse, når der udøves erhverv med fast driftssted i Danmark,

straffes med bøde. Se DBSL § 93, stk. 1.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se DBSL § 93, stk. 3.

Se også

Se DBSL § 6, stk. 1 om beregning af dødsboskat, og DBSL § 57, stk. 1 om den særlige boopgørelse.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold i er realiseret, når

 1. de urigtige eller vildledende oplysninger er modtaget af Skattestyrelsen,
 2. de manglende oplysninger resulterer i en forkert afgørelse angående beskatningen, og
 3. fristen er udløbet.

Forsæt til unddragelse fuldbyrdes samtidig.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt i et privat skiftet bo er den, der har fået fuldmagt af arvingerne til at gennemføre skiftet. Pligtsubjektet i et offentligt skiftet bo er bobestyreren.

Ansvarssubjektet kan både være pligtsubjektet og arvingerne i boet, idet arvingerne kan medvirke til overtrædelsen ved at holde oplysninger tilbage om boets aktiver.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre to forhold, enten

 • afgivelse eller manglende afgivelse af oplysninger, eller
 • at fristen for handlepligtens opfyldelse er overskredet.

Ved anvendelse af DBSL § 93, stk. 3, er den subjektive betingelse, at der er forsæt til unddragelse.

Bemærk

I det omfang overtrædelsen har karakter af en ordensforseelse, straffes der ikke. I situationer, hvor bevisbyrden ikke kan løftes for forsætlig overtrædelse af DBSL § 93, stk. 3, men hvor der er realiseret skatteunddragelse, kan DBSL § 93 stk. 1, anvendes til udmåling af takstmæssig bøde for grov uagtsomhed.

Se også

Se afsnit C.E.2.2.2.1 om betingelserne for skattefrihed for dødsboer, og afsnit C.E.3.7.6 om den særlige boopgørelse.