åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit gennemgår reglerne om forsvarerbistand i administrative straffesager. Når Skattestyrelsen behandler skatte- og afgiftsstraffesager administrativt, er der af hensyn til den sigtedes retssikkerhed udarbejdet et særligt regelsæt om forsvarerbistand, hvor told- og skattemyndighederne direkte pålægges en vejledningspligt. Se lovbekendtgørelse nr. 827 af 25. oktober 2005 om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftssag (forsvarerbistandsloven), og bekendtgørelse om vejledning om forsvarerbeskikkelse under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag, bekendtgørelse nr. 960 af 12. oktober 2005. 

Afsnittet indeholder:

  • Pligt til at vejlede om beskikkelse af forsvarer (A.C.3.3.1)
  • Betingelser for beskikkelse af en forsvarer (A.C.3.3.2)
  • Begæring om beskikkelse af en forsvarer (A.C.3.3.3)
  • Aktindsigt for forsvarer og sigtede (A.C.3.3.4)
  • Tvister om forsvarerens beføjelser (A.C.3.3.5)
  • Forsvarerens vederlag og det offentliges regreskrav (A.C.3.3.6)
  • Forlig om vederlag (A.C.3.3.7).

Bemærk

Når sigtelse og efterforskning i en straffesag foretages af politiet, finder reglerne om forsvarerbistand i retsplejeloven anvendelse.