Indhold

Dette afsnit handler om forsvarers ret til aktindsigt i sigtedes straffesag.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Forsvarerens adgang til materiale om sagen

Regel

Forsvareren har krav på adgang til at gøre sig bekendt med det materiale, som Skatteforvaltningen har tilvejebragt til brug for behandlingen af spørgsmålet om strafansvar. Se FORSVBIL § 3, stk. 1, 1. punktum.

I det omfang materialet uden ulempe kan kopieres, skal det udleveres til forsvareren.

Se FORSVBIL § 3, stk. 1, 2. punktum.

Forsvareren må kun med samtykke fra Skattestyrelsens straffesagsenheder overlevere det modtagne materiale til andre, herunder den sigtede. Se FORSVBIL § 3, stk. 1, 3. punktum.

Hvis hensynet til sagens opklaring eller tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet, kan Skattestyrelsens straffesagsenheder træffe beslutning om, at forsvareren ikke har adgang til bestemte sagsakter eller kan give pålæg om, at forsvareren ikke må videregive de oplysninger, han har modtaget. Se FORSVBIL § 3, stk. 2.

Se FORSVBIL § 3, stk. 1, 2. punktum.

Forsvareren må kun med samtykke fra Skattestyrelsens straffesagsenheder overlevere det modtagne materiale til andre, herunder den sigtede. Se FORSVBIL § 3, stk. 1, 3. punktum.

Hvis hensynet til sagens opklaring eller tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet, kan Skattestyrelsens straffesagsenheder træffe beslutning om, at forsvareren ikke har adgang til bestemte sagsakter eller kan give pålæg om, at forsvareren ikke må videregive de oplysninger, han har modtaget. Se FORSVBIL § 3, stk. 2.

Bestemmelsen giver forsvareren adgang til Skatteforvaltningens sagsmateriale i samme omfang, som en forsvarer for en sigtet har adgang til politiets sagsmateriale. Se RPL § 729 a.

Bemærk

Når straffesagen behandles ved politi/anklagemyndighed, er det dem der behandler anmodningen om aktindsigt.

Forsvarerens adgang til materiale om sagen

Reglerne i FORSVBIL omhandler bl.a. forsvarerens adgang til aktindsigt.

Forsvareren er berettiget til at orientere den sigtede om materialets indhold, forevise det for den sigtede og drøfte det med denne, medmindre forsvareren har fået pålæg om at tilbageholde visse oplysninger.

Bemærk

Adgangen til aktindsigt er ens for den beskikkede og den valgte forsvarer.

Se også

Se Afsnit A.C.3.9 Aktindsigt i en administrativ straffesag.