Indhold

Dette afsnit beskriver overgangen fra en ansættelsessag til en straffesag.

Afsnittet indeholder:

  • Underretning om ansvarssag
  • Orientering til anklagemyndigheden ved længerevarende sagsforløb

Underretning om ansvarssag

Indsatsmedarbejderen skal gøre sig klart, at en meddelelse til den skattepligtige i agterskrivelsen eller kendelsen om, at sagen efterfølgende vil blive ansvarsvurderet, kan udtrykke en konkret mistanke, som svarer til en sigtelse, på et tidspunkt, hvor sagens strafferetlige aspekter ikke har været vurderet af en sagsbehandler i ansvarsafdelingen.

Hvis vurderingen er, at skatteyder skal oplyses om, at hans mellemværende med SKAT ikke nødvendigvis er afsluttet med en ansættelsesændring, så skal det formuleres i en form, der ikke udtrykker konkret mistanke om et strafbart forhold.

Hvis den pågældende under ansættelsessagen har fået en sigtets rettigheder vil det dog være naturligt at meddele, om sagen bliver oversendt til ansvarsvurdering eller om sigtelsen frafaldes.

Hvis sagsbehandleren, som får sagen til ansvarsvurdering når frem til, at der er tale om en sag, der kan medføre strafansvar, kan underretning ske enten ved indkaldelse til ansvarsforhandling, hvor sigtelsen fremgår af indkaldelsen eller ved fremsendelse af sigtelse og bødeforelæg til skatteyderen.

Borgeren skal sigtes efter retsplejelovens regler og har hermed den retsbeskyttelse, som en sigtelse medfører, fx at borgeren ikke er forpligtet til at udtale sig og har adgang til forsvarerbistand. Se afsnit A.C.3.4.3 om forbud mod selvinkriminering og afsnit A.C.3.3.1 om pligt til at vejlede om forsvarerbistand.

Når det vurderes, at en ansvarsforhandling ikke er nødvendig, fremsendes sigtelse og bødeforelæg til skatteyderen. Det skal af sigtelsen klart fremgå, hvilke overtrædelser sigtelsen vedrører, og hvilket faktum og hvilken tilregnelse, der lægges til grund for det fremsendte bødeforelæg. Det skal yderligere gøres klart, at sigtede er berettiget til at komme med indsigelser og kan anmode om en ansvarsforhandling, men at sigtede ikke har pligt til at udtale sig om sagen.

Orientering til anklagemyndigheden ved længerevarende sagsforløb

Anklagemyndigheden skal have en tidslinie over sagens forløb med angivelse af de vigtigste sagsbehandlingsskridt og redegørelse for, af hvilke grunde en sag eventuelt kan være berostillet, når sagen har haft en varighed af mere end et år, og sagen resulterer i en tiltalebegæring.