Indhold

Dette afsnit beskriver de beløbsmæssige minimumsgrænser for, hvornår der som udgangspunkt kan rejses straffesager. 

Sager under minimumsgrænserne rejses ikke i førstegangstilfælde.

Sager over minimumsgrænserne kan sendes til vurdering af strafansvar, hvis der i øvrigt er mistanke om en strafbar overtrædelse. Det vil sige. at der skal foreligge en særlig grund i form af omstændigheder, dokumenter, udsagn mv., der på et objektivt grundlag og med rimelighed taler for muligheden for, at den pågældende kan have begået en strafbar overtrædelse. Se også afsnit A.C.3.4.2 om sigtelse. 

Afsnittet indeholder:

  • Minimumsgrænser ved forsætlig overtrædelse
  • Minimumsgrænser ved grov uagtsom overtrædelse
  • Formodningsregel om uagtsom overtrædelse.

Minimumsgrænser ved forsætlig overtrædelse

Ved forsætlig unddragelse af

Når der foreligger

og unddragelsen overstiger

Skat
Moms
Lønsumsafgift

førstegangsovertrædelse

10.000 kr.

Punktafgifter

Bemærk

Der er dog ingen minimums-
grænse for straf i sager om
overtrædelse af
spiritusafgiftslovens § 1, stk. 3, og § 36, stk. 1,
(destillation og afdenaturering).

førstegangsovertrædelse

5.000 kr.

Smuglerisager, herunder sager i rejsegodstrafikken

 

ingen minimumsgrænse

Told og afgifter i den legale varetrafik

 

5.000 kr.

Minimumsgrænse ved grov uagtsom overtrædelse

Ved grov uagtsom unddragelse af

Når der foreligger

og unddragelsen
overstiger

Skat
Moms
Lønsumsafgift

førstegangsovertrædelse

20.000 kr.

Punktafgifter

førstegangsovertrædelse

10.000 kr.

Told og afgifter i den legale varetrafik

førstegangsovertrædelse

10.000 kr.

Formodningsregel om uagtsom overtrædelse

Hvis der ikke foreligger et åbenbart forsætligt forhold, og de samlede unddragne skatter og afgifter ikke overstiger 20.000 kr., kan det formodes, at der højst er handlet groft uagtsomt.

Tilsvarende gælder, hvor de samlede unddragne punktafgifter ikke overstiger 10.000 kr.

Bemærk

Formodningsreglen gælder ikke i toldsager.