Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan en normalbøde beregnes ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen, som omfatter afgiftslove i skatte- og afgiftslovgivningen, men ikke momsloven, lønsumsafgiftsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og toldloven.

Afsnittet indeholder:

  • Bøder ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen - skærpelse fra 2020
  • Bøder ved overtrædelse af visse bestemmelser i spiritusafgiftsloven.

Bøder ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen - skærpelse fra 2020

Ved forsætlig unddragelse af punktafgifter (begået før 2020)

  • på 30.000 kr. og derunder beregnes bøden efter praksis med ½ gang det unddragne afgiftsbeløb
  • over 30.000 kr. og til og med 100.000 kr. beregnes bøden efter praksis med 15.000 kr. + 1 gang den del af det unddragne afgiftsbeløb, som overstiger 30.000 kr.

Ved grov uagtsomhed beregnes bøden efter praksis til halvdelen.

Eksempel 1

En person har før den 1. januar 2020 forsætligt unddraget 80.000 kr. i afgift. Bøden bliver:

15.000 + (80.000 - 30.000 x 1) = 65.000

Eksempel 2

En person har ved grov uagtsomhed før den 1. januar 2020 unddraget 80.000 kr. i afgift. Bøden bliver:

(15.000 + (80.000 - 30.000)) x ½ = 32.500 (afrundes til 30.000)

Se afsnit A.C.3.5.2.5 om nedrunding af bøder.

Bemærk - skærpelse fra 2020

For overtrædelser begået den 1. januar 2020 eller senere hæves bødeniveauet, så det svarer til bødeniveauet i øvrige skatte-, moms, og lønsumsafgiftsstraffesager, men uden at grænsen på 100.000 kr. for frihedsstraf ændres. Se bemærkningerne til lov nr. 1126 af 19. november 2019 om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (lovforslag L 24 2019-20).

Se afsnit A.C.3.5.2.1 om bødeberegning.

Det er domstolene, der skal fastlægge principperne for udmåling af bøden. Der skal derfor anlægges prøvesager for at få fastlagt bødeniveauet, inden Skattestyrelsen kan afslutte sager om overtrædelser af punktafgiftslovgivningen begået 1. januar 2020 eller senere med et bødeforlæg.

Bøder ved overtrædelse af visse bestemmelser i spiritusafgiftsloven

Sager om overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 1, stk. 3, (destillation) og § 36, stk. 1, (afdenaturering) karakteriseres i almindelighed som sket med forsæt til afgiftsunddragelse og medfører derfor straf efter spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2.

Straffesagen kan afgøres administrativt ved et bødeforelæg, hvis den forsætlige unddragelse af spiritusafgift ikke overstiger 100.000 kr. Bøden i de omhandlede sager er efter praksis 2 gange afgiften af den fremstillede spiritus (svarende til de bøder, der beregnes i smuglerisager).

Bemærk

Ved beregningen af bøder i sager om overtrædelse af spiritusafgiftslovens regler om destillation og afdenaturering, gælder der

  • ingen minimumsgrænse på 5.000 kr. ved forsætlige afgiftsunddragelser, og
  • der er ikke noget progressionsknæk i bødeberegningen.