Indhold

Dette afsnit handler om bøde for overtrædelse af ordensmæssig karakter af told-, skatte- og afgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår kan ordensbøder anvendes
  • Størrelsen af ordensbøder
  • Skærpede ordensbøder
  • Objektive betingelser for ordensbøder
  • Kumulation af ordensbøder
  • Prøvesager.

Hvornår kan ordensbøder anvendes

Ordensbøder kan anvendes, hvor en straffebestemmelse typisk begynder således:

"Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt ...".

Ordensbøder kan anvendes, hvor der er tale om overtrædelser af ordensmæssig karakter, hvis

  • der ved en lovovertrædelse ikke er opnået en uberettiget vinding (unddragelse af skat, moms, afgift), eller
  • det ikke kan bevises, at en unddragelse overstiger minimumsgrænserne for takstmæssig bøde. Se om minimumsgrænser A.C.3.5.1.4

Størrelsen af ordensbøder

Der er udarbejdet et ordensbødekatalog med en generel justering af ►størrelsen på en række ordensbøder◄. Se afsnit A.C.3.5.4.

►◄

Skærpede ordensbøder

I forbindelse med den daværende regerings "Fairplay" initiativer ►blev der oprindelig◄ indført skærpede ordensbøder på 5.000 kr. for overtrædelse første gang af særlige bestemmelser i en række punktafgiftslove, (chokoladeafgift, emballageafgift, mineralvandsafgift, øl- og vinafgift, spiritusafgift og tobaksafgift - den såkaldte "colalovgivning"). ►Reglerne, herunder om kumulation, er efterfølgende blevet skærpet.◄ For førstegangsovertrædelser 1. januar 2017 eller senere er ordensbøden på 10.000 kr. pr. overtrådt lov. Se mere herom i A.C.3.5.3.3.

Der er også skærpede ordensbøder for overtrædelse af reglerne om pantmærkning og indførsel af emballage efter miljøbeskyttelsesloven. 

Bemærk

Mineralvandsafgiftsloven er ophævet fra og med den 1. januar 2014.

Objektive betingelser for ordensbøder

  • Se afsnit A.C.3.2.1.10 om de objektive betingelser, der statuerer en overtrædelse af punktafgiftslovgivningen.
  • Se afsnit A.C.3.2.1.10.3 om de objektive betingelser for overtrædelse af "colalovgivningen".

Kumulation af ordensbøder

Ordensbøder er i mange tilfælde fastsat sådan, at bødestørrelsen stiger i forhold til antal af overtrædelser af samme lov, fx fortløbende manglende indberetning x antal gange. Princippet er her modereret kumulation. Se afsnit  A.C.3.5.4.4 om overtrædelse af momslovens regler om angivelse af moms.

Bemærk

I "colalovgivningen" gælder fuld kumulation, selv om der er tale om ordensbøder. Dette fremgår af forarbejderne til loven. Se lov nr. 408 af 8. maj 2006 og lov nr. 1554 af 13. december 2016.

Prøvesager

Det er nærliggende, at der sker en harmonisering af ordensbøderne for manglende angivelser, så der i alle sager om fx manglende angivelse efter KSL § 57, stk. 1, (OPKL § 2, stk. 1), bliver straffet med ordensbøder efter tilsvarende regler som ved manglende angivelser efter momslovgivningen.

Dette gælder også angivelser efter punktafgiftslovene, hvor sanktionen tidligere var en inddragelse af registreringen.

Rigsadvokaten har godkendt en sådan harmonisering, så samme form for overtrædelse mødes med samme sanktion.

Rigsadvokaten har ►tidligere◄ tilkendegivet, at ordensbødesatsen skal fastslås ved prøvesager ved domstolene, før bødesatserne kan anvendes til afslutning af straffesager med et administrativt bødeforelæg.

►Rigsadvokaten har i 2020 tiltrådt, at det fremadrettet ikke er påkrævet at føre prøvesager, hvis det ønskede bødeniveau er klart beskrevet i bemærkningerne til et lovforslag, medmindre bemærkningerne lægger op til, at der skal gennemføres prøvesager, før sagerne kan behandles administrativt af Skattestyrelsen.◄