Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for anvendelse af bødeikendelse i visse toldstraffesager samt muligheden for, at mindre smuglerisager kan afgøres direkte på grænsen ved underskrivelse af bødeforelæg.

Afsnittet indeholder:

 • Regel om ikendelse af bøde til personer uden for de nordiske lande og EU-landene
 • Regel om bødeforelæg på stedet ved grænsen.

Regel om bødeikendelser til personer uden for de nordiske lande og EU-landene

TDL § 80, stk. 2 indeholder en regel om, at told- og skatteforvaltningen i nogle tilfælde kan træffe en foreløbig afgørelse om både told- og afgiftskravet og bøde, idet told- og skatteforvaltningen kan udstede en bødeikendelse. I modsætning til et bødeforelæg indebærer en bødeikendelse, at den pågældende pålægges en bøde. Bøden har samme retskraft som en dom, hvis den pågældende ikke indenfor en frist på 14 dage forlanger afgørelsen indbragt for domstolene.

Bestemmelsen omfatter personer, der er forhyret med skibe i udenrigsfart, og personer, der ikke er bosiddende her i landet. I praksis anvendes bestemmelsen i forhold til personer forhyret om bord på skibe i udenrigsfart samt personer bosiddende udenfor de nordiske lande og EU i sager om smugleri, herunder sager om uangivne varer i rejsegodstrafikken.

Formålet med bestemmelsen er, at disse bødesager kan finde en hurtig afslutning. Bødeikendelsen afleveres på stedet til den pågældende, som efter modtagelsen har en frist på 14 dage til at overveje, om sagen ønskes indbragt for domstolene.

En bødeikendelse indeholder en afgørelse både vedrørende afgiftskravet og bøden, og der er ikke lovhjemmel til, at kravet vedrørende told- og afgifter kan påklages særskilt til Skatteankestyrelsen.

Afgørelsen om betaling af told og afgifter og bøde må anses som en helhed. Hvis den pågældende vil klage over afgørelsen, skal spørgsmålet om told og afgifter samt bøde indbringes for domstolene.

Hvis den pågældende ønsker sagen indbragt for domstolene, skal personen underrette told- og skatteforvaltningen, hvorefter Skattestyrelsens straffesagsenhed sørger for, at sagen overgives til anklagemyndigheden med henblik på indbringelse for domstolene.  Indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning for så vidt angår betaling af told- og afgiftskravet. 

Regel om bødeforelæg på stedet ved grænsen

En sag om overtrædelse af told- og afgiftslovgivningen, som kan afsluttes administrativt med en bøde, kan afgøres ved grænsen med et bødeforelæg efter følgende regler:

Rejsegodstrafikken

Ansvarssager, hvor

 • den unddragne told og afgift ikke overstiger 5.000 kr., og
 • den rejsende umiddelbart
  • erkender overtrædelsen og
  • betaler såvel told og afgift som bøde,

skal afgøres med et almindeligt bødeforelæg (der ikke indeholder told- og afgiftskravet).

Sådanne sager kan afgøres på stedet, hvis den rejsende ønsker det. Det sker ved, at den rejsende på stedet

 • tiltræder afgørelsen af told- og afgiftskravet,
 • tiltræder og underskriver bødeforelægget og
 • betaler
  • den unddragne told og afgift og
  • bøden.