Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om anvendelse af advarsel.

Afsnittet indeholder:

 • Regel om advarslens anvendelse
 • Regel om formkrav til advarslen
 • Senere overtrædelse
 • Tilfælde, hvor advarsel ikke anvendes.

Regel om advarslens anvendelse

En advarsel er en sanktion, som anvendes efter principperne i RPL § 900.

Advarsel er en meddelelse til den skatte- eller afgiftspligtige om,

 • at der er konstateret en overtrædelse af skatte- eller afgiftslovgivningen,
 • at der efter omstændighederne ikke vil blive gjort bødeansvar gældende, og
 • at der i tilfælde af gentagen overtrædelse vil blive gjort ansvar gældende.

En skatte- afgifts- eller toldstraffesag kan sluttes med en advarsel,

 • når der både objektivt og subjektivt er realiseret et strafbart forhold, og
 • når der foreligger ganske særlige omstændigheder.

Regel om formkrav til advarslen

Det er en betingelse for at give en advarsel, at den strafprocessuelle fremgangsmåde er iagttaget.

Der kan derfor ikke gives en advarsel uden, at Skattestyrelsens straffesagsenhed har været i personlig kontakt med den sigtede.

Det betyder, at den pågældende skal

 • sigtes for overtrædelsen
 • vejledes om, der ikke er pligt til at udtale sig om sagen,
 • underrettes om muligheden for at få beskikket en forsvarer og
 • have mulighed for at afgive forklaring.

Advarsel kan gives, hvis den sigtede ikke protesterer. Advarsel kan anvendes uanset unddragelsens størrelse.

I forbindelse med, at der gives en advarsel, skal der redegøres for,

 • hvilke objektive og subjektive omstændigheder, der har givet grundlag for advarslen, og
 • konsekvensen af, at advarslen ikke modtages.

Såfremt sigtede protesterer mod advarslen, skal sagen indbringes for retten med påstand om bøde, som fastsættes efter de sædvanlige regler.

En accepteret advarsel kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, og accepten kan ikke tilbagekaldes.

Senere overtrædelse

Hvis den pågældende efter at have accepteret en advarsel på ny begår ligeartede overtrædelser, kan der pålægges bøde,

 • indtil 2 år efter at advarslen er accepteret, og
 • selvom det unddragne beløb ligger under de fastsatte minimumsgrænser for at gøre strafansvar gældende.

Hvis den pågældende på ny overtræder lovgivningen om skat, moms, lønsumsafgift og arbejdsmarkedsbidrag eller punktafgiftslovgivningen, vil den tidligere advarsel kunne indgå i bedømmelsen af tilregnelsen.

Tilfælde, hvor advarsel ikke anvendes

Advarsel anvendes ikke ved overtrædelser af ordensbødebestemmelser. 

Advarsel anvendes ikke, når der foreligger ganske særlige omstændigheder, som taler for, at strafansvar ikke skal gøres gældende. Dette kan fx være tilfældet, hvis den pågældende er svækket i væsentligt omfang som følge af sygdom, alderdom eller lignende. Se STRFL § 80, stk. 2.

Hvis det allerede fra sagens start ligger klart, at unddragelsen ligger under de fastsatte beløbsgrænser, kan ansvarsdelen afsluttes helt uden advarsel.