Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Erstatningspligt eller solidarisk hæftelse for selskabsskat, moms mv.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Såfremt tab i et selskab sker som følge af ledelsens (typisk hovedaktionærens eller hovedanpartshaverens) retsstridige handlinger, vil hovedaktionæren/hovedanpartshaveren ofte have pådraget sig et erstatningsansvar over for det offentlige for dette tab.

Se også 

Om forældelse af erstatningskrav, se FORÆL § 13.

Herefter er udløb af forældelsesfristen ikke til hinder for, at det under en straffesag, hvor tiltalte findes skyldig, kan pålægges tiltalte at betale erstatning eller godtgørelse til Skatte-, Told- eller Motorstyrelsen i anledning af det strafbare forhold. 

Bemærk

Der kan være erstatningsansvar for en hovedaktionær/hovedanpartshaver for en retsstridig handling, hvor der er handlet med forsæt til at unddrage skat og/eller afgifter, eller hvor der foreligger grov uagtsomhed. Se TfS 2001.215 ØLD. Erstatningsansvaret bedømmes efter culpa reglen.

Erstatningspligt eller solidarisk hæftelse for selskabsskat, moms mv.

I straffesager, hvor der er en hovedaktionær/hovedanpartshaver i et selskab, rettes strafansvaret for selskabets udeholdelse af skattepligtig indkomst, moms mv. efter praksis mod vedkommende personligt. Se A.C.3.2.3 om valg af ansvarssubjekt.

I dette tilfælde skal der nedlægges påstand om efterbetaling af selskabsskatterne mv. for eneaktionæren/hovedanpartshaveren in solidum med selskabet. Anmodning om erstatningspligt eller solidarisk hæftelse for den unddragne skat/afgift, anføres i tiltalebegæringen til politiet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 2001.215 ØLD

En direktør og hovedanpartshaver i et selskab og en direktør i en selskabsfilial blev begge pålagt strafansvar for selskabets momsunddragelser hidført ved, at filialens momstilsvar ikke var opgjort og ej heller angivet. Begge de tiltalte blev dømt for grov uagtsomhed. Samtidig blev begge pålagt en erstatningsretlig medhæftelse for selskabets unddragne moms.