Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.A Personbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.A. Personbeskatning handler om:

 • Principperne for personers indkomstopgørelse (C.A.1)
 • Principperne for indkomst og fradrag (C.A.2)
 • Indtægter (C.A.3)
 • Fradrag (C.A.4)
 • Personalegoder (C.A.5)
 • Gaver, legater og gevinster (C.A.6)
 • Rejseudgifter (C.A.7)
 • Beskatning af ægtefæller (C.A.8)
 • Beskatning af børn (C.A.9)
 • Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (C.A.10)
 • Renter (C.A.11)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12).
Hvad er nyt?

 

Vedr. afsnit C.A.6.2.1 Nedsat gave- og boafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder

Ved lov nr. 1589 af 27. december 2019 er reglerne om nedsat bo- og gaveafgift ændret. Der er fremover ikke mulighed for at få nedsat gaveafgift i forbindelse med overdragelse af aktier og virksomheder. Der er i stedet indført en henstandsordning, så betalingen af afgiften kan udstrækkes over en årrække i op til 30 år.

Vedr. afsnit C.A.3.4.6 Beskatning af søfolk

Ved lov nr. 1582 af 27/12/2019 og lov nr. 1583 af 27/12/2019 er SØBL blevet tilpasset de EU-retlige statsstøtteregler, således at DIS-ordningen og refusionsordningen for sandsugere i SØBL § 5-8 og § 10 er udvidet til at omfatte søfolk, der arbejder på skibe, der er registreret i andre EU- eller EØS-medlemsstater end Danmark. De udenlandske arbejdsgivere skal godkendes af Told- og Skatteforvaltningen til at udbetale skattefri nettoløn eller til at modtage refusion.

Endvidere kan DIS-ordningen for færger, der sejler regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU- eller EØS-medlemsstater, fremover alene anvendes af personer, der er statsborgere i en EU-eller EØS-medlemsstat. Reglen gælder for ansættelsesforhold, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere.

Vedr. afsnit C.A.10.2.1.1.2.4 Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ved lov nr. 339 af 2. april 2019 er der med virkning fra d. 1. januar 2020 indført en obligatorisk pensionsordning i Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, § 17 s. Der skal ikke betales indkomstskat eller arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingerne.

Vedr. afsnit C.A.10.2.1.1.3 Ægtefælle-, samlever- og børnepension

Ved lov nr. 1577 af 27/12/19 er det præciseret, at børnepension, der kommer til udbetaling ved pensionsopsparerens invaliditet eller alderspension i pensionsordninger omfattet af kollektive aftaler er omfattet af PBL § 2, stk. 1 nr. 4, litra f.

Vedr. afsnit C.A.10.2.1.8 og C.A.10.2.2.8 om overførsler af pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner.

Ved lov nr. 1577 af 27/12/19 er det blevet muligt for efterladte at overføre en pensionsordning, de har fået ret til udbetalingerne fra ved den oprindelige ejeres død, til et andet pensionsinstitut.

Vedr. afsnit C.A.10.2.7.2 Korrektioner af pensionsaftaler

Ved lov nr. 1577 af 27/12/19 er PBL § 22 D blevet udvidet, så det med skattemæssig virkning for indbetalingsåret er muligt at flytte indkomstårets indbetalinger på pensionsordninger med løbende udbetalinger eller ratepensioner til aldersopsparinger og omvendt. Indbetalingerne skal være flyttet senest d. 19. januar i det efterfølgende år. 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A Personbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.